آیا ابن خلدون جامعه شناس است؟

زمان انتشار: ۰۱:۵۹ ۱۳۹۱/۰۹/۱۲

کرسی نقد و بررسی

روز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه 1391 گروه جامعه شناسی علم، معرفت و فرهنگ در سالن اجتماعات انجمن جامعه شناسی ایران نشستی را با عنوان «آیا ابن خلدون جامعه شناس است؟» برگزار کرد. در این جلسه ابتدا دکتر حسن محدثی استادیارگروه جامعه شناسی دانشگاه آزاداسلامی پاسخ خود را به پرسش جامعه شناس بودن ابن خلدون مطرح کرد و سپس این پاسخ توسط دکتر غلامعباس توسلی، ، دکتر محمد امین قانعی راد و دکتر محمد ثقفی مورد نقد و ارزیابی قرار گرفت…

 

به نظر محدثی ابن خلدون را نمی توان یک جامعه شناس محسوب کرد در حالی که توسلی، قانعی راد و ثقفی بر جایگاه ابن خلدون به عنوان یک جامعه شناس اولیه و پیشگام تاکید داشتند.

در ادامه فهیمۀ نظری گفت وگوها و موضوعات مطرح شده در جلسۀ مزبور را گزارش می دهد.

در آغاز نشست«آیا ابن خلدون جامعه شناس است؟» دکتر توسلی از انجمن جامعه شناسی ایران و به ویژه کارگروه جامعه شناسی علم، معرفت و فرهنگ به خاطر برگزاری این نشست تشکر کرد. به نظر او آراء ابن خلدون به عنوان یک شخصیت علمی اثرگذار ومعتبر در جهان باید از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. ابن خلدون کتاب مقدمه خود را بدون مقدمه نوشته است که یکی از آثار مهم و ارزشمند به حساب می آید. هرچند وی یک اندیشمند مورخ است اما نباید وی را یک مورخ ساده ومعمولی دانست. از سوی دیگر پایگاه ابن خلدون به عنوان جامعه شناس هم باید ارزیابی شود و این کاری است که در سال های اخیر برخی به آن پرداخته اند. گاه در آرای بعضی از اندیشمندان نسبت به جایگاه ابن خلدون به عنوان جامعه شناس تشکیک می شود و عده ای او را جامعه شناس می دانند و عده ای دیگر نه. در این جلسه هم امیدواریم که دیدگاه های مختلف مطرح شود و در آخر به یک استدلال منطقی برسیم.

سپس دکتر محدثی به طرح دیدگاه خود در مورد پرسش جلسه پرداخت. او گفت برای تفسیر جایگاه ابن خلدون در اندیشۀ اجتماعی ابتدا من یک تقسیم بندی چهارگانه از تفکر یا اندیشه اجتماعی ارائه می دهم و این تقسیم بندی راهنمای من در پاسخگویی به این سوال است. او سپس بین جهت گیری اجتماعی، فلسفۀ اجتماعی، نظریۀ اجتماعی و نظریۀ جامعه شناختی تفکیک کرد و آنها را توضیح داد: دسته نخست عمدتاً مربوط می شود به تفکر اجتماعی در حوزه ادیان که من آن راجهت گیری اجتماعی می نامم. این بخش دارای ایستاراست و در آن نظریه پردازی مشهود نیست؛ در دسته دوم تفکر اجتماعی که در میان فیلسوفان مسلمانی همچون فارابی، ابن سینا، غزالی، و ملاصدرا و حتی مطهری و دیگران دیده می شود که من آن را فلسفه اجتماعی می نامم. هرچند فلسفه اجتماعی دارای مبانی است اما مربوط به دوران پیشامدرن است. دسته سوم نیز مربوط به نظریه های اجتماعی اندیشمندان قرن هجدهم همچون مونتسکیو و روسو است. یعنی از نظر من منتسکیو یک نظریه پرداز اجتماعی است و نه یک جامعه شناس [برخلاف نظر کسانی چون ریمون آرون] و بالاخره دسته چهارم تفکر اجتماعی مدرن است که به جامعه شناسان نیمه دوم قرن نوزدهم به بعد مربوط می شود و تفکری علمی و دارای بنیان های تجربی است.

دکتر محدثی افزود: این سوال مطرح است با وجود آنکه به لحاظ زمانی بین ابن خلدون و اگوست کنت بیش ازچهار قرن فاصله است چگونه ابن خلدون بنیان گذار جامعه شناسی شناخته نمی شود و چنانچه او را جامعه شناس بدانیم چرا اندیشه هایش در میان مسلمانان یا دیگر اندیشمندان تداوم پیدا نکرده است؟ وی در پاسخ به این سوالات گفت: ما در تحلیل اندیشه ها آموختیم که برای شناخت آرا و آثار یک متفکر اجتماعی بایستی به دو موضوع مهم توجه داشته باشیم: نخست به زمینه های اجتماعی و یا دوره ای که آن اندیشمند زندگی می کند و دوم زمینه های فکری او. لذا برای بررسی آرای ابن خلدون نیز باید به دوران زندگی، زمینه اجتماعی و زمینه فکری وی توجه کافی کرد تا ببینیم اندیشه های وی سوار بر اندیشه های کدامیک از اندیشمندان قبل از خود است. با مطالعه کتاب «مقدمه» ابن خلدون، می بینیم که اندیشه های وی به آرای جالینوس، بطلمیوس، افلاطون و ارسطو متکی است ونشان از آن دارد که چگونه زمینه فکری وی شکل گرفته است. بنابراین، چگونه می توان او را جامعه شناس دانست و چگونه می توان او را با کنت که بنیانگذار علم جامعه شناسی است مقایسه کرد؟ همانطور که کنت از آرای اندیشمندان قبل از خودش متاثر بود و همانند پیشینیان خود (کپلر، کانت، دکارت و …) فکر می کرده است؛ همچون اسلاف خود، همچون دکارت که به جهان هستی نوع دیگری می نگریست و این نگاه موجب تغییر درآرای اندیشمندان بعد از خود شد. وی جهان هستی را دارای ابعادی می دانست که قابل اندازه گیری است و ما می بینیم اندیشمندان پس از وی نیز جهان هستی را به مثابۀ یک ماشین می دیده اند. این دید به جهان و مسائل آن اندک اندک از علم فیزیک که الگوی علوم طبیعی بود توسط کنت وارد علوم انسانی شد.

عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد زمینه اجتماعی آراء ابن خلدون گفت: وی دارای مقامات متعدد سیاسی بوده است که در تونس،اسپانیا و مصر زندگی کرده است. حتی بسیاری او را انسانی بسیار سیّاس دانسته اند که به تمامی ولی نعمتان زمان خود خیانت نموده است. در مورد نظام فکری وی نیز همانطور که گفته شد بر علم ارسطویی استوار است و در واقع چارچوب نظری بحث من نیز برهمین فرض استوار است. اما علم ارسطویی چیست؟ محدثی در اینجا به دو کتاب اشاره کرد؛ یکی برای بنیاد نهادن بحث خویش و دیگری در مقام نقد: کتاب «مبادی مابعدالطبیعه علوم نوین» نوشتۀ آرتور برت و ترجمه عبدالکریم سروش و کتاب دیگر «ابن خلدون و علوم اجتماعی» اثر سید جواد طباطبایی. سپس دکتر محدثی علم ارسطویی را از دیدگاه سروش این طور بیان کرد: از نظر سروش در علم ارسطویی همه پدیده ها دارای طبایع اند و در نگاه علم ارسطویی امورِ عرضی، قَسْری، و ریاضی مورد غفلت قرار می گیرد و در مقابل آن ها به ترتیب، امور ذاتی، طَبْعی، و عِلّی مورد توجه قرار می گیرد: «مهمترین نسبتهائی که ارسطوئیان شیفته کشف شان بودند، نسبت معلول و علت و ذات و ذاتی و طبع و طبعی بود. نسبتهای عَرَضی (در برابر ذاتی) و قسری (در برابر طبعی) و ریاضی (در برابر علّی) جایگاهی رفیع در علم ارسطویی نداشتند و مگر می توان در الهیّات بدین قواعد ملتزم بود که «القسر لایدوم» و «الّذی بالعرض لایدوم»، و در طبیعیّات به کشف نسبتهای عرضی و قسری اهتمام ورزید و بدانها ارج نهاد. بنابراین، در معرفت طبع نگرانه، عالِم می کوشید از ظاهر و عَرَض و قَسْر به سمت باطن و ذات و طَبْع پدیده حرکت کند و این کار را نه با نظریه پردازی در باب قوانین حاکم بر رفتار ظاهری و بیرونی پدیده -که اصلاً برای وی موضوعیت نداشت- بلکه با جست وجوی طبایع پدیده ها انجام می داد. برای او آن چه در تجربه روزانه از امور حاصل می شد، راهنمایی بود به نوعی ذات و طبع: «علم ارسطویی دائماً میان دو منطقه ظواهر و طبایع در حرکت بود و منطقه واسطه ای نمی شناخت. لذا با مطالعه در آثار تمامی اندیشمندان آن دوره همچون ابن سینا و ابوریحان بیرونی درمی یابیم که این اندیشمندان هم طبایع را مدنظر خود قرار می دادند. ابن سینا در طبابت و پزشکی اساس کار خود را بر طبیعت انسانها می نهد وانسان را دارای چهار طبع دانسته است و اساس درمان خود راهم بر اساس طبایع آنها می گذارد به نوعی پزشکی در دوران کهن بدین منوال بود.

دکتر محدثی در اینجا با استناد به منابع در اختیار خود برای نمونه اشاره کرد که:«در چشم یک طبیعت شناس ارسطویی، افتادن سنگ به پائین و باریدن باران و رفتن شعله به بالا و فرورفتن سنگ در آب و تورّم یافتن دمل و زردشدن برگ در خزان و سردشدن هوا در زمستان و بودن آب بر سطح زمین و هوا به دور آن، همه طبیعی و ذاتی بود و اگر حادثه ای قسری و خلاف طبع رخ می داد هم نادر بود و هم بی دوام. آنان در تعلیل حوادث درجه اوّل به طبایع و ذوات رجوع می کردند و ابتدا از درون شروع می کردند تا در نهایت به بیرون برسند. یا از حرارت ظاهر سخن می گفت و یا از طبیعت حرارت آفرین». او با بیان نگاه به پدیده ها در علم ارسطویی نتیجه گرفت: این نگاه به پدیده ها دارای اشکال است و علم شناسی ارسطویی سترون است و زایش ندارد. غفلت از خواص متنوع اشیاء و امور و نحوۀ تبدیل و تبدل این خواص به یک دیگر و بی توجهی به اثرات یک پدیده بر پدیده دیگر (قسر) و توجه محض به طبایع ما را از انبوه امکاناتی که پدیده ها در اختیار ما می گذارند محروم سازد چرا که مطالعه پدیده ها با طبع آغاز و با طبع پایان می گیرد. پس طبیعیّات دانشی ناموفق بود چرا که از روابط قسری میان اعیان و حوادث خبر نمی گرفت و همه جا می خواست از جهانی «طبیعی» پرده بردارد. ناموفق بود چرا که از اول به سراغ طبع می رفت و آن را برای آخر کار نمی گذاشت. طبایع را می دید امّا قسر و قهر طبایع نسبت به یکدیگر را نمی دید؛ طبیعیات (و البته الهیّات) دانشی است که هم دست و هم دهان را می بندد و به واقع راه رشد خود را مسدود می کند. نیل به ذات بر این اصل استوار بود که کشف کند امور ما را به معرفتی نائل می سازد که حقیقی تر و بنیادی تر است و ظواهر متغیرالاحوال پدیده را به درستی و به نحوی معتبر توضیح می دهد. در طبیعت شناسی ارسطویی این که «قسر دوام ندارد» یک اصل اساسی بود. برای کسب معرفت در باب امور می بایست ذات و کنه آن را شناخت تا به شناختی حقیقی و قابل اتکا دست یافت. برای امور حیّزی طبیعی در نظر می گرفتند؛ یعنی هر چیزی مکان و وضع و حالتی طبیعی دارد و متمایل به قرار گرفتن در آن وضع و حالت است: «اجسام خفیف چون آتش، به بالا، به سوی حیّز طبیعی و خاص خویش رو می آورند و اجسام ثقیل، چون آب و خاک، هم به سوی پایین، که حیّز طبیعی آنهاست، میل می کنند. آنگاه از این تمایزات غایات، تمایزات کمّی استنتاج می کردند. می گفتند هر قدر جسم، ثقیل تر باشد و میلش در نزول به جانب سفل بیشتر باشد، در اثر افتادن، زودتر به زمین خواهد رسید». در آثار ابن خلدون از طبع و طبایع بحث می شود. حتی وی این ویژگی را در باب طبایع مناطق هم بسط می دهد. موارد متعددی در مقدمه است که او در نقد دیگران، آن ها را به بی خبری از «طبایع کاینات» و «طبایع مناطق» متهم می کند. به عنوان مثال، وقتی که از تأثیر نور خورشید بر رنگ پوست سخن می گوید به نقد نسب شناسانی می پردازد که از این نکته به زعم ابن خلدون مهم غفلت کرده اند: «برخی از نسب شناسان که از دانش طبایع کاینات بیخبرند توهم کرده اند که سیاه پوستان از فرزندان حام بن نوح اند». این مورد نیز نشان می دهد که ابن خلدون خود از این نکته که نژاد امری ارثی است بی خبر است و در واقع تحلیل نسب شناسانی که به نحوی غلط از انتقال ارثی رنگ پوست سخن می گویند و ابن خلدون آنان را به بی خبری از «طبایع مناطق» متهم می کند، به حقیقت نزدیک تر است. وی حتی برای شادی و غم که حالاتی هیجانی در آدمی اند نیز طبعی قائل می شود: «طبیعت شادی و طرب عبارت از انتشار و گسترش روح حیوانی، و بر عکس طبیعت اندوه انقباض و تکاثف آنست. و نیز معلوم است که حرارت، هوا و بخار را می پراکند و متخلخل می سازد و بر کمیت آن می افزاید و بهمین سبب بمستان چنان شادی و فرحی دست می دهد که بوصف در نمی آید زیرا بخار روح بسبب حرارت غریزی داخل قلب می شود و خاصیت تندی شراب آنرا در روح برمی انگیزد و در نتیجه روح انتشار و انبساط مییابد و طبیعت شادی بمست روی می آورد».

سخنران این جلسه گفت: بر اساس همین مستندات و با خواندن مقدمه ابن خلدون به نمونه ای تشکیک ناپذیر در طبع نگری وی نائل شدم و آن توضیحی است که ابن خلدون در باب حیات ماهی و کیفیت آن بیان می دارد: «وقتی ماهی را از دریا بیرون افکنند می میرد، زیرا طبیعت وجود او بسیار گرم است و هوای خارج برای تعدیل ریه او کافی نیست و نسبت بآب سردی که ریه او را تعدیل می کند بسیار گرم است. از این رو هوای گرم خارج از آب بر روح حیوانی او مستولی می شود و یکباره می میرد و آنانکه بسبب غشی یا سکته و نظایر اینها می میرند نیز بهمین سبب است». این فقره نشان می دهد که ابن خلدون هنوز اکسیژن و تفاوت شش و آب شش را نمی شناسد و لذا مرگ ماهی را در هوا از طریق توسل به «طبع گرم ماهی»، «طبع سرد آب»، و «طبع گرم هوا» و «روح حیوانی» ماهی توضیح می دهد. تبیین او از مرگ ماهی در هوا این چنین است که طبع گرم ماهی وقتی از آب که طبع اش سرد است خارج می شود و در میان هوا که طبعش گرم است قرار می گیرد، ماهی می میرد.

با نگاهی در آثار ابن خلدون در می یابیم این نگاه که بر اساس «علم طبع شناسانه» در آراء ابن خلدون است حتی در مورد اجتماع هم صادق است. در آرای وی هم انسان و هم اجتماع دارای طبع است و بر این اساس او« علم عمران» را بنا می کند. نوآوری او تنها همین بوده است که وی برای اجتماع نیز طبعی قائل شده است در حالی که اسلاف او اجتماع را صرفا بر اساس طبایع انسانی توضیح می داده اند. همان طور که ابن خلدون انسان را دارای دو طبع می داند: یکی طبع اولیه که در زمان به دنیا آمدن همراه آدمی است ودیگری طبع ثانویه (که در علم النفس کهن هم از آن سخن گفته شده است) شامل آداب و رسومی است که می تواند طبایع اولیه آدمی را بپوشاند. اجتماع هم از نظر وی دارای دو نوع طبع است: اول اجتماع بدوی شامل مردمانی است که به سرشت اولیه خود نزدیکترند و دارای طبع خاص اند و دوم اجتماع شهری یا حضری که مردمان آن دارای خلق و خو و ویژگی های خاص و طبایع ثانویه هستند. درعین حال دارای مسیر خاصی اند که همین امر موجب انحطاط شهر می گردد.

ابن خلدون در بحث از سنجش اخبار از«طبایع اجتماعی» بحث می کند. بدین صورت که اگر طبع اجتماع شناخته شود می توان بر اساس آن اخبار راست و دروغ را از یکدیگر تمییز داد. دقیقاً بر اساس همین «منطق طبع نگرانه» است که ابن خلدون می گوید: ما اگر طبایع اجتماع را بشناسیم دیگر هر خبر تاریخی را باور نمی کنیم و فقط خبرهایی را می پذیریم که با طبایع اجتماع خوانایی و هم آهنگی داشته باشد. اگر ما به طبایع اشیاء و امور معرفت داشته باشیم، دیگر هر خبری در باب اشیاء و امور را حقیقی تلقی نمی کنیم آنطور که خود او می گوید:«یکی دیگر از موجبات انتشار اخبار دروغ که بر همه مقتضیات یاد کرده مقدم است، بی اطلاعی از طبایع احوال اجتماع است زیرا هر حادثه ای، خواه ذاتی باشد یا عارضی، ناچار باید دارای طبیعت و سرشت مخصوص به ماهیت خود و کیفیاتی باشد که بر آن عارض می شود. و از این رو هرگاه شنونده خبر به طبایع حوادث و کیفیات و مقتضیات جهان هستی آگاه باشد، این آگاهی او را در تنقیح خبر برای بازشناختن راست از دروغ یاری خواهد کرد و این نحوه تمحیص از تمام وجوه آن در منقح ساختن اخبار به هر طریقی که عارض شود آسانتر و رساتر است و چه بسا که شنوندگان خبرهای محال را می پذیرند و به نقل کردن آنها می پردازند و دیگران هم باز آنها را روایت می کنند».

او در ادامه افزود: با این توضیحات در پاسخ به این پرسش که چرا هنوز مفسران، ابن خلدون را جامعه شناس می دانند؟ می توان به چند دلیل اشاره کرد: اول آنکه در تفسیر آرای اندیشمندان مبناکاوی فکری صورت نمی پذیرد؛ یعنی زمینه های فکری و اجتماعی آن اندیشمند دیده نمی شود و خیلی سریع این مفسران سراغ ظاهر می روند و فریب سخنان را می خورند. دوم آنکه قرن ها فاصله میان اندیشمندان گذشته و مفسران احوال آنها وجود دارد. به عبارت دیگر، جدایی سپهر فکری دو دوره متفاوت، موجب می شود تا مفسران اندیشه های خود را به آنان تسری دهند و لذا آنان دچار خطا می شوند؛ و نکته دیگر آنکه هرچند آرای ابن خلدون به ظاهر با مباحث جامعه شناسان مشابهت دارد، لیکن بنا به همان دلیل ذکر شده که واکاوی فکری اندیشمندان صورت نمی گیرد، متفکران و اندیشمندان معاصر در نسبت دادن علائق و دغدغه های فکری خویش به شخصیت های تاریخی از جمله ابن خلدون مصر هستند.

محدثی هم چنین گفت که نظریه ابن خلدون در باب اجتماعات بدوی و شهری ضد قرآنی است زیرا قرآن برخلاف ابن خلدون که بدویان را به خیر و نیکی نزدیک تر می داند و شهریان را از نظر اخلاقی فاسد و آلوده به خبائث می شناسد، نگاه بسیار منفی ای درباره بدویان دارد و تأکید می کند که آنان چندان مستعد ایمان آوری نیستند. بنابراین، مغایرت سخنان ابن خلدون با قرآن آنجاست که وی می گوید: مردمان بدوی به خیر نزدیکترند و [لذا قاعدتا] اسلام را راحتتر می پذیرند، در حالی که د ر قرآن آمده است که بدویان (اعرابی) به سادگی ایمان نمی آورند.

در ادامه دکتر محدثی نیز در باب نقد اندیشه های طباطبایی در کتاب «ابن خلدون و علوم اجتماعی» نسبت به ابن خلدون اشاره کرد و گفت: سیدجواد طباطبایی با زبانی تخفیف آمیز اصحاب علوم اجتماعی را در ایران مورد شماتت قرار می دهد مبنی بر این که چرا ابن خلدون را بر اساس شباهت ظاهری آرای وی در مقدمه با آرای مندرج در متون جامعه شناختی، جامعه شناس تلقی کرده اند و به مبانی فکری متفاوت ابن خلدون توجه نکرده اند و از این نظر کاملا حق با ایشان است و من نقد ایشان را در مورد جامعه شناس نبودن ابن خلدون می پذیرم؛ لیکن نگاه طباطبایی متوجه طبع نگری وی نیست در این مورد حتی خود طباطبایی هم اشتباه می کند. ضمن این که در موارد متعددی می گوید که ابن خلدون از نظریه ارسطوئی-ابن سینایی طبیعت بهره می گیرد، اما به نظر می رسد به دلالت سخن خویش توجه ندارد و طبیعت را در معنایی نزدیک به معنای امروزینش یعنی به عنوان امری بیرون از انسان و اجتماع (مثلا اقلیم و محیط زیست) می گیرد و به نظر می رسد که متوجه این نکته نمی شود که در این جا طبیعت نه امری بیرونی بلکه امری درونی است و به طبع و سرشت اشاره دارد. محدثی هم چنین در مورد نقد طباطبایی از نسبت دادن علائق و دغدغه های فکری خویش به شخصیت های تاریخی گفت: سیدجواد طباطبایی دقیقا همین کار را درباره ابن خلدون انجام می دهد و او را شخصیتی معرفی می کند که «کوشید تا به نوعی تجدید مبانی اندیشه سنتی دست یازد». بنابراین، خود او نیز از تشخیص مبانی فکری ابن خلدون ناتوان است و از شباهت ظاهری پروژه فکری ابن خلدون در تأسیس «علم عمران» با پروژه فکری خودش در جهت تجدید سنت به خطا نتیجه می گیرد که «ابن خلدون به این نکته آگاهی یافته بود که تجدید سنت اندیشه در سرشت دوره اسلامی جز بر مبنای طرحی نو امکان پذیر نخواهد شد. البته، آنچه در اقدام ابن خلدون جالب توجه است و او را از دیگر نویسندگان دوره اسلامی متمایز می کند، آگاهی اجمالی او به این نکته اساسی است که طرح پرسش های زمانه، در شرایطی که سرشت زمانه از بنیاد دگرگون شده باشد، تنها از مجرای طرحی نو در اندیشه و تدوین عقلانیتی نو ممکن می گردد. ابن خلدون، از سویی، بر دگرگونی بنیادینِ سرشت زمانه اشاره می کند و از سوی دیگر، در شرایط دگرگونی اوضاع عالم که به تعبیر ابن خلدون، به منزله خَلق جدیدی است، تقلید از پیشینیان را آفت زمانه می داند». به نظر سخنران این نشست، طباطبایی که در تفسیر مقدمه در واقع، در دام علائق فکری خویش گرفتار شده است -یعنی همان دامی که دیگران را به خاطر افتادن در آن شماتت می کند و از آنان بارها به تحقیر و تخفیف یاد می نماید- مقدمۀ ابن خلدون را با عینک مسأله گانِ (پروبلماتیک) «تجدید سنت» می خواند و مفهوم «انقلاب» را در زبان ابن خلدون به معنی مطلوب و مورد توجه خویش یعنی خروج از یک دوره و ورود به دوره ای دیگر تفسیر می کند. طباطبایی مکرر جامعه شناسان و دیگر مفسران مقدمه را به خاطر این که کوشیده اند افکار خود را به ابن خلدون نسبت دهند، به دچار توهم بودن متّصف کرده است. اما خود نیز دقیقا چنین می کند و دغدغه های خود را در باب لزوم فراروی از سنت و «لزوم تجدید سنت و تفکر» به این خلدون نسبت می دهد، در حالی که کوشش ابن خلدون تنها اقدامی در درون سنت و بر اساس علم ارسطویی است که در آن همه چیز بر اساس طبایع توضیح داده می شود.

سخنران جلسه در آخر این طور نتیجه گرفت که ابن خلدون بینش طبع نگرانه خود را به اشکال مختلف بروز داده است و جای شگفتی است که مفسران ابن خلدون این همه شواهد را در متن او ندیده اند و بر اساس ذهنیات خویش به تفسیر او پرداخته اند. اگر در بحثی چنین جدی به پایان بردن سخن با زبانی طنزآمیز مجاز باشد، می توان بر حسب این حقیقت که ابن خلدون بنا به گفته شرح زندگینامه نویسانش در فریب کاری و مکّاری فردی چیره دست بوده است، پرسید که آیا سخنان ابن خلدون حتی پس از گذشت بیش از شش قرن از زندگی وی در حال فریب ما نیستند؟ و آیا سیدجواد طباطبائی نیز هم چون قاطبۀ اصحاب علوم اجتماعی در ایران و نیز بسیاری از مفسران غیرایرانی ابن خلدون -که طباطبایی به نقد حادی از آن ها می پردازد- گرفتار فریب و مکر سخن ابن خلدون نشده است؟

دکتر غلامعباس توسلی، استاد دانشگاه تهران، در آغاز سخنان خود با تاکید بر موقعیت علمی ابن خلدون گفت: محور اصلی تشکیک و تردید آقای محدثی در جامعه شناس بودن ابن خلدون عمدتاً همان نکاتی است که قبلاً در کتاب «ابن خلدون و علوم اجتماعی» سید جواد طباطبایی مطرح شده است. طباطبایی در این کتاب ایرادهای مختلفی به ابن خلدون وارد کرده و همۀ کسانی را که اندیشمندان اسلامی قرون گذشته نظیر ابن خلدون را مورد مطالعه و ارزیابی قرار می دادند را مورد انتقاد قرار داده است. درآن موقع مسائلی پیش آمد که زمینه را برای پاسخ دادن به این ادعا مناسب ندیدم. اکنون می بینم که بعضی از نکته سنجی های ایشان بر جوانان و دانشجویان تاثیر گذاشته و به نقد زیربنایی افکار ابن خلدون می پردازند. در این جا من فقط به چند نکته که آقای محدثی درمورد ابن خلدون محوربحث خود قراردادند وتقریباً همان ایرادات آقای طباطبایی است اشاره می کنم. در میان بحث های مختلف آقای طباطبایی که آقای محدثی به آن پرداختند و آن را دلیلی بر انکار جامعه شناس بودن ابن خلدون می دانستند و تا آخرهم روی آن تاکید می کردند این نظر آقای طباطبایی بود که ابن خلدون در مفاهیم اساسی خود منجمله مفهوم (طبیعت) که مرتب به کاربرده تحت تاثیر فلسفه یونان و بالاخص ارسطو قرارداشته است. لازم به ذکر است که منظور از طبع در آثار ابن خلدون، طبع اجتماعی است. در ضمن تمام تلاش ابن خلدون در این است که آراء خویش را از ارسطو و فلسفه جدا سازد. بنابراین در این قسمت با کنت مشابهت دارد و نشانه ای از جامعه شناس بودن وی است. همانطور که کنت کلیت تاریخ را به سه دوره الهیات، متافیزیک (فلسفه) و اثباتی تقسیم می کند، ابن خلدون نیز از طبایع گروه و ویژگی های گروه بحث می کند نه از طبایع انسانی. بنابراین، اگرچه کلمه طبیعت به کار رفته اما همراه با اجتماع است. یکی دیگر از ویژگی های کار ابن خلدون شروع مباحث وی از آرای صاحبنظران مسلمان بوده است؛ مباحثی همچون سیره وزندگی پیامبر، جنگهایی که از آغاز اسلام و در دوره خلفا شروع و در تاریخ نگارانی همچون طبری و مسعودی و… می بینیم و اوج آن در آثار ابن خلدون در قرن هشتم هجری قمری است.

اما دکتر محدثی بیان کردند که چرا آراء ابن خلدون در میان مسلمین ادامه نیافته است و یا به عبارت دیگر چرا ابن خلدون شاگردانی نداشته است؟ در پاسخ باید گفت که در آن دوره زمانی ما با انحطاط علمی روبرو بودیم یعنی پس از رشد علم (در فاصله قرن های سوم تا ششم) ما با انحطاط در همه زمینه ها حتی افول علم روبرو شدیم.

لذا از نظر من نباید ابن خلدون را فقط طبع نگر دانست. در واقع وی به طبایع جامعه می نگرد. از سوی دیگر ذکر این نکته لازم است که دو نقد به ابن خلدون شده است: نخست آنکه اگر وی نورماتیو نیست چرا ما در پایان عرایض وی به کرات کلمه « اللهُ اعلم» را می بینیم؟ در پاسخ باید بگویم که این امر در آن زمان امری عادی محسوب می شده است و وی به عنوان اندیشمند مسلمان خدا را داناتر می دانسته است. در ضمن آقای طباطبایی در جایی می گوید که ابن خلدون می خواهد از بحث های ارسطویی فرار کند و تلاشش این است تا از سیاست نامه نویسی دوری کند و به شریعت نامه نویسی نزدیک شود. دکتر توسلی با اشاره به این مطلب که ابن خلدون در جلد دوم کتاب خویش با تفصیل و می نویسد که نورماتیو نبوده و کارش علمی است. به همین دلیل تلاش وی در این است تا علم را جانشین سیاست کند.

دکتر توسلی گفت: یکی دیگر از ویژگی های ابن خلدون درتعریف وی از تاریخ است آنجا که او در تعریف تاریخ می گوید:« باید دانست که حقیقت تاریخ خبر دادن از اجتماع بشری یعنی اجتماع جهان و کیفیاتی است که بر طبیعت این اجتماع عارض می شود … چون توحش و همزیستی و عصبیت ها و انواع جهان گشایی ها و چیرگی گروهی بر گروه دیگر و آنچه از این عصبیت ها و چیرگی ها ایجاد می شود مانند تشکیل سلطنت و دولت و مراتب و درجات آن و آنچه بشر در پرتو کوشش و کار خویش بدست می آورد چون پیشه ها و هنرها و معاش و دانش ها و دیگر عادات و احوال که در طبیعت این اجتماع رونق گرفته است». از نکات ارزنده دیگر واژه عصبیت در بیان ابن خلدون است که مترادف است با واژهsolidarity به معنای همبستگی و یا مفاهیم دیگری چون تفکر گروهی و خصلت گروهی است. سخنران این بحث در ادامه افزود: ابن خلدون انسان را دارای سرشت مدنی می داند و منظور وی در مورد عمران بشری-که به نظر من بهترین معادل آن توسعه (Develpment)است- به این معناست که این بشر است که به دست خویش زندگی خودش را می سازد و طبعا طبیعت بشری به دست خود بشر است. در جای دیگر ابن خلدون تقسیم کار اجتماعی را برای جامعه لازم دانسته است که در اینجا مشابهت بسیاری در آرای او با آدام اسمیت که منشاءجامعه را طبیعت ندانسته بلکه تقسیم کار اجتماعی دانسته است مشاهده می کنیم.

دکتر توسلی در ادامه بحث افزود: بسیاری از افراد می پرسند چرا ابن خلدون از جغرافیا صحبت کرده است؟ لازم به ذکر است که مقدمه ابن خلدون خودش دارای شش مقدمه و متن اصلی است و بحث از جغرافیا در متن اصلی نبوده و در بخش های مقدماتی قرار دارد. یکی از مباحث اصلی ابن خلدون پیرامون عصبیت (روح جمعی) است که بعدها در آرای دورکیم هم مشاهده می کنیم. بحث دیگر وی در مورد وفاق اجتماعی است که در آرای کنت مشاهده می نماییم. از منظر ابن خلدون ویژگی های جامعه بر اساس تحولات اجتماعی انسان ها و نیاز به تقسیم کار شکل می گیرد که مبنای اساسی جامعه است.

استاد توسلی با اشاره به این مطلب که تا قبل از ابن خلدون مورخانی بودند که هدفشان اقناع افراد بود اما وی تلاش کرد تا یک روش علمی را پایه گذاری کند. وی در سیاست نامه نویسی هم می خواهد ثابت کند چه راهی بهتر است. تا قبل از وی فلسفه تاریخ یک هدفی را دنبال کرده است یعنی گذشته ای را مطرح می کردند تا درسی برای آینده باشد. ولی از منظر ابن خلدون تاریخ، علم بشر است و وی فهم تاریخ را برای فهم جامعه مفید دانسته است. لذا در یک مقایسه اجمالی متد و روشِ او با وبر قرابت دارد. همان طورکه وبر در اخلاق پروتستان، تاریخ سرمایه داری را از قرن شانزدهم میلادی دنبال می کند و در روش خود از توصیف، تبیین، تفهم و تفسیر استفاده می کند ابن خلدون نیز این چنین می کند. مشابهت دیگر این دو به بحث تاریخ و مورخ است. همان طور که وبر لازمه مورخ بودن را تنها نگارش تاریخ ندانسته بلکه فهم آن توسط مورخ دانسته و این که مورخ ابتدا باید خودش تاریخ را خوب بفهمد وبعد توصیف و سپس تفسیر نماید، در آثار این اندیشمند مسلمان هم می بینیم که وی به جای نقل و شرح وقایع به بررسی روندها و تحلیل و نقد تاریخی می پردازد تا به علم تاریخ و سرانجام به علم عمران می رسد.

با یک مقایسه اجمالی در می یابیم که در غرب نیز از قرون وسطی تا رنسانس و شکل گیری جامعه شناسی در قرن نوزدهم تغییرات وتحولات فکری زیادی رخ می دهد. منشاء این تغییرات را اگر از زمان ماکیاولی در قرن شانزدهم تا اندیشمندانی دیگر همچون هابز و روسو و منتسکیو در قرن هجدهم دنبال کنیم خواهیم دید که به تدریج علم جامعه شناسی مانند دیگر علوم شکل گرفت. ابن خلدون نیز در آراء خود به نوعی براساس فلسفه تاریخی که مترادف با فلسفه ادواری است، روند جامعه را بر اساس قوانین طبیعی می بیند. برای نمونه به تعریف منتسکیو در«روح القوانین» از قانون توجه کنیم: «قانون ،مجموعه روابط لایتغیری است که از طبیعت اشیاء برمی خیزد؛ قانون ساخته و وضع نمی شود بلکه پدیده ای اجتماعی آنرا با خود دارد». این یک تعریف غیر هنجاری یا غیر نرماتیو است که دانش جدید بر آن متکی است یعنی اصل قانونمندی. آراء ابن خلدون نیز از قوانین لایتغیر از طبیعت و ماهیت اشیاء برمی خیزد. وی می گوید : قانون ساخته و پرداخته نمی شود و اشیا اصل قانونمندی را در خود دارند. می بینیم که این تعریف با تعریف منتسکیو مشابهت زیادی دارد. لذا باید به کلی معنای ارسطویی و تحت اللفظی آنرا فراموش کنیم و آنرا به معنای سنت و قانون که سرشت تعاملی دارد در نظر بگیریم.

استاد دانشگاه تهران در ادامه خاطر نشان کرد: باید بگویم که در مجموع کتاب ابن خلدون در حدود 1400 صفحه است که در یک دوره معین تاریخی نوشته شده است. جلد اول کتاب مقدمه وی دارای مباحث عمومی است و جلد دوم در مورد علوم تخصصی همچون اقتصاد، آموزش و پرورش، دولت، علم، دین، کار و … است. این رشته ها را ما بعدها در آثار دورکیم مشاهده می کنیم که در هرمورد به صورت اختصاصی بیان شده است. بنابراین، با مطالعه علوم در اروپا هم می بینیم که آنها در تمامی علوم مثل اقتصاد و تاریخ از یونان قدیم و رم قدیم آغاز می کنند و روند آن را تا قرون 14و15و16 وحتی تا همین اواخر دنبال می نمایند و این روند را جزء تفکر اجتماعی خود می دانند. شاید ما فکر می کنیم که پاره تو یا پارسونز حرف آخر و قاطعی در جامعه شناسی زده اند و ابن خلدون از این مساله مبرا بوده است، در حالی که در آرای اندیشمندان غربی هم ما اشکالات فراوانی می بینیم. بنابراین، توصیه می کنم حتما در مباحث خود باید از مبانی فلسفی شروع کنیم. هرچند جامعه شناسی می خواهد از تعاریف ناب و فلسفی دوری کند ولی نباید در دام وقایع نگاری بیفتد بلکه چند توصیه الزامی است: وقایع باید حقیقی و واقعی باشند،از افراط و تفریط بپرهیزیم، بیشتر و بهتر بخوانیم و تحت تأثیر جریانات و بیانات و ذهنیات دیگران قرار نگیریم و نکته آخر، تاریخ را بعنوان تفکر اجتماعی بخوانیم.

دکتر توسلی در آخر بحث خود گفت: به کار بردن کلمه جامعه شناس و انتساب آن به اندیشمندانی همچون ابوریحان، فارابی، و خواجه نصیر درست نیست اما در تاریخ جوامع اسلامی به ویژه تاریخ ایران زمین از این افراد به عنوان افراد برجسته و بزرگ یاد می شود. هرچند انتقاد لازمه کاراست اما به شیوه ای درست باید صورت پذیرد و نباید شخصیت آنها تخریب گردد: بزرگش نخوانند اهل خرد – که نام بزرگان به زشتی برد.

دکتر قانعی راد – همدلانه تر با نظریات دکتر توسلی- به دو نکته اشاره کرد. به نظر او اندیشه های ابن خلدون را می توان هم از نظر علمی و هم از نظر فرهنگی نوآورانه دانست. از نظر علمی او دانشی را بنیان گذاری می کند که موضوع مطالعۀ آن سرشت جامعه و نهادهای اجتماعی است. البته ابن خلدون در «فلسفۀ علم» دوران خود نوآوری نکرد و در قالب همان معرفت شناسی و درک رایج از علم می اندیشید ولی در درون همان چارچوب یک قلمروی علمی جدید و متفاوت را بنیان گذاری می کند. ابن خلدون واقعیت های اجتماعی را در چارچوب درک زمانۀ خویش از معرفت شناسی/فلسفۀ علم بیان می کند؛ همانطور که کنت از مفهوم طبیعت نیوتونی – و نه انیشتنی- استفاده می کند. بنابراین بین تاثیرپذیری ابن خلدون از مفهوم ارسطویی علم و بنیانگذاری یک قلمروی جدید دانش تعارضی وجود ندارد. مسائل علم جدید ابن خلدون «عبارت از بیان کیفیات و عوارضی است که یکی پس از دیگری به ذات و ماهیت عمران می پیوندد». او در پرداختن به موضوع «عمران بشری و اجتماع انسانی» به عنوان یک حوزۀ دانشی متمایز نوآوری دارد و مسائل این علم را هم فقط بررسی «ذات و ماهیت» عمران و جامعه نمی داند بلکه به «کیفیات و عوارض» آن هم توجه دارد. او می پذیرد که بعضی از مسائل عمران و اجتماع بشری در برخی از دانش ها به طور فرعی و ضمنی و آمیخته با مطالب دیگر و به طور غیر نظام یافته مورد بحث قرار گرفته اند. برای مثال در کتاب سیاست ارسطو «قسمت شایسته ای دربارۀ اجتماع است ولی کامل نیست و از لحاظ براهین، حق مطلب اداء نشده و آمیخته به مطالب دیگریست». ابن خلدون دانش جدید خود را از سیاست مُدن متمایز می کند زیرا «سیاست مدنی، دانش تدبیر و چاره جویی خانه یا شهر است به مقتضای آن چه اخلاق و حکمت ایجاب می کند». به عبارت دیگر ابن خلدون سیاست مُدن را هنجاری و اصطلاحاً نورماتیو می داند. او همچنین دانش جدید خود را از سنت «اندرزنامه نویسی» متمایز می کند و می گوید که این حوزۀ مطالعاتی «نوظهور و شگفت انگیز » را نمی توان «از مسائل دانش خطابه به شمار آورد زیرا موضوع خطابه گفتارهای اقناع کنندۀ سودمند است که برای دلبسته کردن تودۀ مردم به یک عقیده یا برگرداندن ایشان به کار می رود». او می نویسد که در برخی از فصل های کتاب خود به «اندرزها و دستورها» نیز پرداخته ام ولی روش من مبتنی بر برهان و دلیل است و نه «شیوۀ خطابی و اسلوب نامه نگاری و بلاغت سخن». ابن خلدون در پرداختن به مسائل عمران بشری و اجتماع انسانی از روش هنجاری، دستوری و اخلاقی دانش هایی چون فلسفه، فقه، اندرزنامه نویسی، سیاست مدنی و اندیشه های آرمان گرایانۀ مدینۀ فاضله فاصله می گیرد و در واقع در برابر روش دستوری به «براهین طبیعی» روی می آورد. برای مثال در نقد کتاب سراج الملوک می نویسد:« مطالب آن نقل و تلفیقی موعظه وار و پند آمیز است». بنابراین نوآوری علمی ابن خلدون کشاندن مسائل عمران بشری و اجتماع انسانی از قلمروی اندرزنامه نویسی و موعظه و پند و سیاست پردازی دستوری و آرمان گرایانه به قلمروی دانش طبیعی است.

به نظر قانعی راد نوآوری دیگر ابن خلدون در عرصه فرهنگی است زیرا او یک مبنای جدیدی را برای ارزیابی سنت یا «تنقیح اخبار و بازشناختن راست از دروغ» مطرح می کند. اندیشمندان قبل از وی احادیث و روایات را مبنای بیان واقعیت ها می دانستند و این احادیث و روایات دینی و تاریخی را تنها از درون و با روش «تعدیل راویان» مورد نقد قرار می دادند. نقد درونی همان ارزیابی حتمی الصدور بودن خبر بود یعنی اگر راویان خبر امین بودند، می توان خبر را پذیرفت. اما ابن خلدون یک معیار بیرونی را برای ارزیابی خبر ارائه می دهد و آن هم دانش ما دربارۀ واقعیت ها است: «هرگاه شنوندۀ خبر به طبایع حوادث و کیفیات و مقتضیات جهان هستی آگاه باشد، این آگاهی او را در تنقیح خیر برای باز شناختن راست از دروغ یاری خواهد کرد». او حتی در مورد اخبار دینی، روش سنتی تعدیل و جرح در صحت خبرها را فقط در مورد احکام انشائی(تجویزهای رفتاری) معتبر می داند و بر این باور است که «اخبار مربوط به وقایع» را باید بر اساس «مطابقت با واقع» ارزیابی کرد. او ادعا می کرد که برای ارزیابی درستی یا نادرستی اخبار و روایات باید آن ها را با دانش خود از واقعیت ها و طبیعت مقابله کنیم و به قول او روایات و اخبار را به طبایع تمدن و عمران رجوع دهیم. روایتی وجود دارد که سیاهان از فرزندان حام بن نوح می باشند و از این رو سیاه پوست هستند که پدرشان آن ها را نفرین کرده است و به این دلیل سیاه روی شده اند. ابن خلدون این را یک خرافه و توهم و ناشی از «بی خبری و غفلت گویندۀ آن از طبیعت گرما و سرما و تاثیر آن دو در هوا و تکوین حیوانات در این گونه محیط ها» می داند. ممکن است نظر ابن خلدون در مورد تاثیر گرمای هوا و تابش آفتاب در روی رنگ پوست درست باشد یا نباشد ولی شیوۀ ابن خلدون برای ارزیابی یک خبر با ارجاع آن به دانش معطوف به واقعیت ها و نه صرفاً بررسی وثوق راویان خبر یک حرکت فکری نوآورانه و به عبارت دیگر نقد سنت از بیرون و با توسل به شیوۀ عقلانی و انطباق با واقعیت های تجربی است. ابن خلدون در مورد علت سیاهی رنگ پوست یک گزارۀ علمی به دست می دهد که قابل بررسی و قبول یا رد است و آن را در مقابل خرافات موجود در بارۀ واقعیت ها قرار می دهد. این یک نوآوری فرهنگی است و این دقیقا گسستی است که در کار وی دیده می شود. لذا ابن خلدون را باید از دو نظر نوآور دانست: نخست از نظر تاسیس یک دانش علمی و دیگر نوآوری فرهنگی به دلیل نقد داشته های شفاهی و منقول سنت از بیرون یعنی نقد جامعه شناختی و تاریخی سنت.

حجت الاسلام دکتر محمد ثقفی در گفتاری کوتاه بر این نکته تأکید داشت که مفهوم طبیعت در آرای ابن خلدون به معنی ذات و طبع نیست بلکه به معنی ویژگی و کیفیت نیروها است. ما در میان اندیشمندان مسلمان، جابرابن حیان را به عنوان پدر علم شیمی می شناسیم و ابن خلدون را هم به عنوان جامعه شناس؛ چراکه او برای اولین بار در مورد بدویان و شهریان به روش جامعه شناختی سخن گفت. دکتر ثقفی با اشاره به برخی از نقدهای اخلاقی از ابن خلدون و فریبکار نامیدن او گفت این مسائل ارزشی است و نباید در حوزه علم مطرح شود. ثقفی با بیان تاثیر پذیری ابن خلدون از رویکرد ضد فلسفی غزالی گفت تمام تلاش ابن خلدون این بوده که منطق صوری ارسطو را رد کند. در منطق صوری جامعه یا فاضله است و یا ضاله طوری که ما حد وسط نداریم، ولی آراءابن خلدون در این مورد درست عکس آراء ارسطو است. ابن خلدون در تحلیل های خود نه از منطق صوری بلکه از منطق دیالکتیکی استفاده می کند. در ضمن محور بحث های ابن خلدون نه دولت است و نه عصبیّت بلکه وی از جامعه-در دو شکل بدوی وحضری- صحبت می کند. دکتر ثقفی از بحث خود این طور نتیجه گرفت که تاکید بر کلمه طبع و منتسب کردن ابن خلدون به طبع نگری مساله ای را حل نمی کند. آن چه مهم است و باید بدان توجه نمود محتوای آرای او است. او جزءاندیشمندان مسلمانی است که به قرآن استناد می کند و کلمه عصبیت در بحث وی از قرآن در سوره یوسف برگرفته شده است و از نظر من بحث دکتر محدثی بیشتر خطابی و دارای بار ایدئولوژیکی بود.

در پایان دکتر محدثی گفت: ضمن تشکر از گروه علم، معرفت و فرهنگ که فرصتی را در اختیار ما قرار دادند همچنین از آقای دکتر توسلی و دیگر حضار، من به دلیل این که مجالی نیست فقط به یک نکته اشاره می کنم و آن این است که من مسلمانم و قصدم تخریب شخصیت بزرگان مسلمان نیست و معتقدم مشکل ما از طریق تأویل حل نخواهد شد. من شواهد و استنادات متعدد دارم که ثابت می کند ابن خلدون طبع نگر است ولی اساتید و منتقدان محترم به جای ارائۀ پاسخ قانع کننده به انتقادات مطرح شده، بیشتر ابن خلدون را توجیه کردند.

منبع: انجمن جامعه شناسی ایران

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه