اولین شماره دوفصلنامه علمی پژوهشی «نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان»

زمان انتشار: ۱۴:۱۶ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱

اولین شمارة دوفصلنامة علمی-پژوهشی «نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان» به مدیرمسئولی دکتر غلامرضا جمشیدی ها و سردبیری دکتر حسین کچویان منتشر شد. تلاش بر این است که در شماره های آتی امکان انتشار مجله به زبان های انگلیسی و عربی فراهم شود.

به گزارش خبرنگار علمی «خبرگزاری دانشجو»، اولین شمارة دوفصلنامة علمی-پژوهشی «نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان» به مدیرمسئولی دکتر غلامرضا جمشیدی ها و سردبیری دکتر حسین کچویان منتشر شد. تلاش بر این است که در شماره های آتی امکان انتشار مجله به زبان های انگلیسی و عربی فراهم شود.

صاحبنظران می توانند مقالات خود را به آدرس الکترونیکی مجله (motefakeran.mosalman@gmail.com) و یا به آدرس دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران واقع در خیابان کارگر شمالی، بالاتر از بیمارستان شریعتی، جنب دانشگاه تربیت مدرس، طبقة پنجم، دفتر دوفصلنامه ارسال کنند.

عناوین مقالات شمارة اول عبارتند از:

 

• علوم اجتماعی قاعده مدار است یا قانون مدار؟ بازخوانی آراء علامه محمدحسین طباطبایی/ حسین کچویان و عبدالحسین کلانتری

• الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی از منظر شریعتی/ غلامرضا جمشیدی ها و حمزه نوذری

• نقد برداشت یونانی از ابن خلدون: نقد برخی مواضع محسن مهدی در تفسیر آراء ابن خلدون در کتاب فلسفة تاریخ ابن خلدون/ حمید پارسانیا و محمدرضا قائمی نیک

• انسان شناسی علوم انسانی اسلامی: بررسی تطبیقی انسان شناسی فارابی و ابن خلدون/ محسن صبوریان

• اسلامی سازی علوم یونانی: مطالعة موردی دریافت ابن سینا از مابعدالطبیعة ارسطو/ مصطفی زالی

• مطالعه ای دربارة اندیشه های جمعیتی ابن خلدون/ عهدیه اسدپور

 

این دوفصلنامه به انعکاس یافته های مطالعات صاحب نظران در حیطة اندیشه های اجتماعی متفکران مسلمان اختصاص دارد. بر این اساس، صاحب نظرانِ حوزة های مختلف علوم انسانی، اعم از جامعه شناسی، سیاست، تاریخ، اقتصاد و نظایر آن، و محققان علوم دینی می توانند مقالاتی که (دست کم) در ارتباط با حوزه های ذیل هستند را به دفتر مجله ارسال کنند:

1. معرفی و بازتفسیر ایده ها و نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان، اعم از «بزرگان اندیشة» در تمدن اسلامی و نیز صاحب نظران و متفکران دورة معاصرِ جهان اسلام و ایران
2. پژوهش در مورد سنت های فکری و زمینه های تاریخی-تمدنی تفکر اجتماعی مسلمانان
3. پیگیری ریشه های علوم اجتماعی جدید در تاریخ فکر اجتماعی مسلمین
4. ارائة بحث های انتقادی از منظر دینی پیرامون ماهیت «علوم انسانی» جدید 
5. طرح ایده های بدیل برای بازسازی «علوم اجتماعی» بر اساس منابع فکر اسلامی و آراء متفکران مسلمان (و انعکاس تلاش هایی که در دورة اخیر برای تجدیدساختار علوم انسانی و اجتماعی در جهان اسلام صورت گرفته است)

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه