بازسازی علم مدرن و بازخوانی علم دینی

زمان انتشار: ۱۶:۲۱ ۱۳۹۰/۰۹/۲۱

مفهوم علم در دو سده نوزدهم و بیستم، به دلیل تغییر مبانی معرفت شناختی و فلسفیِ جامعه علمی، تحولاتی داشته است. برخی از تغییرات بدون آنکه معنای علم را تغییر دهد، دامنه معرفت علمی را محدود کرده و بعضی دیگر به تحول در معنای مدرن علم منجر شده است. در این مقاله با بازخوانی تحولات […]

مفهوم علم در دو سده نوزدهم و بیستم، به دلیل تغییر مبانی معرفت شناختی و فلسفیِ جامعه علمی، تحولاتی داشته است. برخی از تغییرات بدون آنکه معنای علم را تغییر دهد، دامنه معرفت علمی را محدود کرده و بعضی دیگر به تحول در معنای مدرن علم منجر شده است. در این مقاله با بازخوانی تحولات تاریخی مفهوم علم، به معنای قدسی و دینی علم و برخی راه های بازسازی دانش دینی و چالش های مربوط به آن اشاره شده است.


مقدمه


الف) علم دینی و قدسی


خصوصیت علم مدرن استقلال آن از حوزه دین و معرفت است و این استقلال هرگز مانع از آن نبوده است که دین و معنویت به عنوان یکی از موضوعات و حوزه های مطالعاتی آن در نظر گرفته شود. مطالعاتی را که مردم شناسان، جامعه شناسان و یا روانشناسان نسبت به دین و امور قدسی انجام داده اند بخشی از فعالیت های علم مدرن نسبت به امور قدسی است. پرداختن علم به موضوعات معنوی و دینی، به معنای معنوی قدسی و یا دینی بودن علم نیست، بنابراین مراد از علم قدسی و دینی، علم به امور معنوی و مقدس نمی باشد. بلکه مراد علمی است که بر حسب ذات و یا ساختار نظری و معرفتی خود از هویت قدسی معنوی و یا دینی برخوردار باشد.


ب) پرسش از امکان علم دینی xml:namespace prefix = o />


معنای پوزیتیویستی علم مانع از امکان شکل گیری علم قدسی و دینی بوده است، ولی به لحاظ تاریخی این معنا از علم در معرض تردید و اشکالات فراوانی قرار گرفت و به دنبال آن معنای جدیدی از علم پا به عرصه گذاشت. این معنا که در دامن فلسفه علم، از دهه ۶۰ میلادی به بعد به طور جدی مطرح شد و در اندیشه های پست مدرن بسط و گسترش یافت، امکان جدیدی را برای تصویر علم دینی و قدسی پدید آورد. در این مقاله بحث علم قدسی و دینی بر اساس دو معنای مدرن و پست مدرن علم در طی دو قرن نوزدهم و بیستم پی گرفته می شود و تطوراتی که معنای پوزیتیویستی علم در طی مدت فوق پیدا کرده و فرصت هایی که برای عنوان علم قدسی و دینی پدید آمده، بازگومی شود.


ج) مدعای مقاله


مقاله مدعی است حتی بر اساس تعریف های پست مدرن از علم نیز امکان علم دینی و یا قدسی وجود ندارد. پدید آمدن علم قدسی دارای الزاماتی است و این علم تنها با عبور از معنای پوزیتیویستی علم محقق نمی شود. برای شکل گیری علم دینی باید از مفروضات پنهان اندیشه های پست مدرن نیز عبور کرد. علم دینی و معنوی با تفسیر دیگری از علم سازگار است که فراتر از دنیای مدرن و اندیشه های پست مدرن امکان بروز و حضور می یابد. تفسیر و تعریفی که فرهنگ و تمدن اسلامی از دیرباز با آن آشنا بوده و اینک با مرجعیت علم مدرن از دسترس سازمان های رسمی علم کشورهای اسلامی خارج شده است.


قداست، دین و علم


نسبت قداست، معنویت و دیانت با علم را می توان به گونه ای توصیفی پاسخ داد به این معنا که حقیقت معنویت قداست، دیانت و علم را شناخت و بر این اساس نسبت آنها را سنجید ولی چون کلمه علم در دوره های مختلف تاریخی کاربرد واحدی نداشته، بحث ما شیوه ای تاریخی نیز پیدا می کند، یعنی ما در طی بحث، تطوراتی را که لفظ علم به لحاظ تاریخی و فرهنگی داشته است دنبال می نماییم و بر این اساس از نسبت آن با قداست، معنویت و دین سخن می گوییم.


معنای پوزتیویستی علم در قرن نوزدهم


بحث تاریخی خود را به گذشته دور نمی بریم، بلکه از زمانی آغاز می کنیم که علم به معنای مستعمل امروزی آن به کار رفت. علم در معنای مدرن آن ناظر به دانشِ آزمون­پذیر است و از این حیث در مقابل معرفت های دیگر بشری قرار می گیرد. از معرفت های غیرعلمی به حسب حوزه های مختلف آن با عناوین گوناگونی می توان یاد کرد مانند، ایدئولوژی، اسطوره، دین، فلسفه. مجموعه این معارف و از جمله معرفت علمی در سطح ادراک و آگاهی عمومی بشر، بخشی از فرهنگ را تشکیل می دهند و این معرفت فرهنگ ویژه و مربوط به خود را نیز ایجاد می کند. علم از نیمه دوم قرن نوزدهم به معنای مزبور به کار برده شد، (شاپین، ۲۰۰۵: ۳۱۴ ۳۱۷) قبل از آن معرفت های غیرتجربی و قیاسی را نیز شامل می شد و دلیل استعمال کلمه علم دراین معنا سیطره آمپریسیسم و حس گرایی و همچنین غلبه رویکرد دنیوی و این جهانی بشر به عالم بود.


تغییر معنا یا تبدیل مبنا


روشنگری مدرن در دو قرن هفدهم و هجدهم با نوعی از راسیونالیسم و عقل گرایی قرین بود و حضور و نفوذ عقل گرایی مانع از این می شد که علم در معنای تجربی و آزمون پذیر آن محدود و مقید شود. دکارت، اسپینوزا، لایپنیتس از جمله فیلسوفان عقل گرایی بودند که تحقیقات و تتبعات خود را غیرعلمی نمی دانستند. از قرن نوزدهم به بعد معنای علم در حقیقت دگرگون نشد، بلکه بنیان آن تغییر یافت؛ زیرا علم به معنای معرفتی بود که عهده دار شناخت و یا کشف خارج بود و این معنا با مبنای راسیونالیسم، دانش غیرتجربی و آزمون ناپذیر را نیز شامل می شد.
آنچه که از قرن نوزدهم به بعد رخ داده تغییر مبنای علم بود، به این بیان که به دلیل غلبه معرفت شناسی آمپریسیستی، علم حسی به عنوان تنها راه شناخت و ارتباط انسان با جهان خارج معرفی شد. بدیهی است که اگر حس تنها راه شناخت جهان واقع باشد معرفت علمی یعنی معرفتی که عهده دار شناخت واقع است، معرفتی خواهد بود که از طریق حس به دست آید و یا دست کم از طریق حس قابل اثبات یا ابطال باشد و یا آنکه از این طریق بتوان آن را تأیید کرد.(آیرز، ۱۹۳۶ و ۱۹۵۵)


قرن نوزدهم قرن غلبه حس گرایی است و در این قرن به تدریج علم از معنای سابق خود منصرف می شود و معنای جدیدی را پیدا می کند.


انصراف لفظ علم


قبل از اینکه معنای علم تغییر کند، مبنای معرفت شناختی علم متحول شد و این امر مصداق علم را به معرفت های آزمون پذیر و تجربی مقید کرد و به دنبال آن علم از مصادیق غیرتجربی خود منصرف شد و در معنای جدید به کار رفت و این معنا در حاشیه اقتدار دنیای غرب به سرعت بسط پیدا کرد چندان که امروز با مرجعیتی که دانش غربی پیدا کرده، سازمان های رسمی علم را در دنیا تسخیرکرده است. اینک معانی یا مبانی پیشین علم برای بسیاری از اذهان ناشناخته است و ما نیز به همین دلیل در اینجا بحث تاریخی خود را درباره علم با همین معنا آغاز می کنیم زیرا ما با آن که در دنیای اسلام زندگی می کنیم با این معنا مأنوس تریم. محیط های علمی ما نیز از دبستان و دبیرستان تا سطوح عالی آموزش همین معنا از علم را به عنوان یک امر مسلم القا می کنند. علم به این معنا ـ که از این پس با عنوان معنای پوزتیویستی علم ازآن یاد می کنیم ـ در طی دو قرن نوزدهم و بیستم تحولاتی داشته است و دانشمندان بر اساس نوع تلقی که از این معنا داشته اند به صور مختلف درباره نسبت آن با معنویت و قداست داوری کرده اند.


معرفت علمی در قبال معرفت فلسفی و دینی


معنای پوزتیویستی علم در نیمه قرن نوزدهم و نیمه نخست قرن بیستم به اوج اقتدار تاریخی خود رسید. در قرن نوزدهم اگوست کنت نماینده برجسته تفکر پوزتیویستی است. او تاریخ بشری را به لحاظ معرفتی به سه دوره تقسیم می کرد: دوران تفکر ربانی و تئولوژیک، دوران تفکر فلسفی و سرانجام دوران تفکر علمی. از نظر او معرفت علمی جایگزین معرفت دینی و فلسفی شده است. به نظر او و غالب کسانی که در آن زمان علم را در معنای جدید آن به کار می بردند، این نوع از معرفت کارکردهای دو نوع معرفت فلسفی و دینی را می توانست داشته باشد. از نظر آنها معرفت دینی وفلسفی به لحاظ تاریخی نقش مقدماتی برای شکل گیری و پدید آمدن معرفت علمی داشته اند و با آمدن این نوع از معرفت، نیازی به معارف پیشین نیست. به نظر کنت معرفت علمی به حسب ذات خود مستقل از معرفت دینی و فلسفی است و با رشد معرفت علمی، معرفت های پیشین زائل و نابود خواهد شد.(آرون، ۱۳۶۴: ۸۳ ۱۴۸)


دامنه علم پوزتیویستی در قرن نوزدهم


درنگاه کنت، موضوعی از موضوعات نبود که پیامبری از پیامبران و یا فیلسوفی از فیلسوفان درباره آن داوری کرده باشد و علم نتواند درباره صحت و سقم، درست و خطا بودن آن داوری کند بلکه داوری واقعی درباره آن موضوعات مربوط به دانش علمی بوده است. علم مورد نظر او هستی شناسی نوینی را که همان ماتریالیسم بود نشانه می گرفت و دین و آیین جدیدی را که از آن با عنوان دین انسانیت و اومانیسم یاد می کرد، تبلیغ و ترویج می نمود. کنت در تبلیغ این مرام و مسلک نوین، نظیر حواریون مسیح­، نامه هایی را به امپراطوران زمان خود می فرستاد. مارکس نیز در همان قرن، پژوهش ها و آثار خود را علمی می دانست. او با آنکه ادیان و اندیشه های کاپیتالیستی و لیبرالیستی قرن هجدهم و نوزدهم را با عنوان ایدئولوژی معرفی می کرد، وصف دیگری را برای این نوع از ایدئولوژی ها ذکر می کرد و آن وصف ذهنی بودن بود، یعنی او ایدئولوژی های مزبور را ذهنی می خواند و مرادش از این کار معرفی نوعی دیگر از ایدئولوژی بود که از آن با عنوان ایدئولوژی علمی یاد می شد. بنابراین قرن نوزدهم را قرن مکتب سازی های علمی و یا ایدئولوژی های علمی می توان نامید. در این قرن، نگاه غالب این بود که معرفت های دینی، اساطیری، فلسفی و متافیزیکی، معرفتی علمی نیستند بلکه هر یک از این معارف می توانند موضوع معرفت علمی قرار گیرند. علم می تواند با شناخت این حوزه های معرفتی و یا داوری های علمی خود درباره موضوعات آنها نیازهایی را که این دسته از معارف تا پیش از آن به روش های غیرعلمی دنبال می کرده اند، تأمین نماید. دورکیم در تداوم این نگرش بود که با معرفی هویت غیرعلمی گزاره های دینی، تدوین نوع علمی اخلاق را که از آن با عنوان اخلاق صنفی یاد می کرد پیش بینی نمود، از نظر او علم، توان تولید دانش اخلاق نوینی را نیز داراست.


علم در آغاز قرن بیستم


از دهه پایانی قرن نوزدهم به تدریج پرسش های جدیدی درباره نسبت معنای پوزتیویستی علم با معارف اخلاقی، معنوی و متافیزیکی پدید آمد. در این زمان معرفت علمی همچنان حلقه مستقلی از دیگر حلقه های معرفتی است. حس، منبع اصلی معرفت را تشکیل می دهد و اگر ذهن در فرایند شکل گیری معرفت علمی از طریق فرضیاتی فراتر از مشهودات و محسوسات فعالیت می کند، این نوع از فعالیت نیز به دلیل تعاملی که با حس از طریق آزمون های تجربی انجام می دهد استقلال معرفت علمی را از دیگر فعالیت های ذهنی حفظ می کند.


جدایی علم از ارزش


نخستین حادثه ای که در این مقطع رخ می دهد توجه تدریجی جامعه علمی به محدودیت دانش آزمون پذیر علمی است به این بیان که علم به دلیل ساختار آزمون پذیر خود نمی تواند درباره گزاره های هنجاری و ارزشی داوری کند و به بیان دیگر علم نمی تواند از سنخ گزاره های اخلاقی و ارزشی تولید نماید. اگر هم علم درباره هنجارها و ارزش ها داوری داشته باشد، در مقام بیان صحت و سقم این دسته از گزاره ها نمی تواند باشد بلکه زمینه های تکوین، شکل گیری و فرآیند آمد و شد آنها را در عرصه زندگی بشر به گونه ای آزمون پذیر بیان می کند. جدایی دانش از ارزش و ناتوانی علم از ارائه داوری های ارزشی ریشه در مبنای معرفت شناختی علم پوزتیویستی داشت، زیرا هنگامی که حس، راه شناخت جهان و معیار تشخیص صدق و کذب گزاره های علمی باشد و عقل با صرف نظر از حس، ارزش جهان شناختی خود را از دست بدهد، راهی برای شناخت صدق و کذب علمی این دسته از گزاره ها باقی نمی ماند بلکه این گونه از گزاره ها با توجه به کارکردهای روانی و اجتماعی خود و در مقام پاسخ به برخی نیازهای توسط فرد یا جامعه تولید می شوند. هیوم فیلسوف حس گرایی بود که بیش از این، در قرن نوزدهم به هویت غیرحسی گزاره های اخلاقی توجه کرده بود(هیوم، ۴۶۹:۱۹۵۱) و لکن دقت فلسفی او بعد از صد سال به تدریج مورد توجه جامعه علمی قرار گرفت. ماکس وبر در دهه دوم قرن بیستم بر همین اساس، سخنرانی خود تحت عنوان عالم و سیاستمدار را ارائه کرد. به نظر وی قضاوت ارزشی، کاری اجتماعی و سیاسی و مربوط به حزب و مانند آن است و حلقه درس، مستقل از هنجارها و ارزش ها، گزاره های آزمون پذیر را بیان و شیوه های آزمون و بررسی را دنبال می کند.


جدایی علم و متافیزیک


تنقیح علم ازگزاره های متافیزیکی نیز بخش دیگری از فعالیت های مورد توجه در نیمه اول قرن بیستم بود. پوزتیویست های منطقی در حلقه وین به منظور تفکیک گزاره های علمی از گزاره های متافیزیکی تلاش فراوانی داشتند. آنان در جهت حفظ استقلال معرفت علمی، گزاره های متافیزیکی را گزاره های مهمل و بی معنا معرفی کردند. حرکت های یاد شده که به سوی پالایش معرفت علمی از غیر آن پیش می رفت به تدریج این معرفت را از موضع اقتدار به زیر کشید و محدودیت های آن را روشن ساخت. خصلت ابزاری دانش و علم تجربی از این پس بیشتر مورد توجه قرار گرفت، چندان که به تدریج این خصلت جایگزین ویژگی اصلی آن یعنی کاشفیت و شناخت جهان خارج شد.


رابطه بیرونی دانش و ارزش


توجه به ناتوانی علم از داوری های هنجاری، تبیین جدیدی از نسبت بین دانش و ارزش به دنبال آورد. در این تبیین، حلقه معرفتی علم به حسب ساختار درونی خود گرچه مستقل از داوری های ارزشی شکل می گرفت لکن رابطه ای بیرونی نسبت بین آن دو را شکل می داد: علم که به حسب ذات خود مستقل از ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است، با روش آزمون پذیر خود قدرت پیش بینی، پیش گویی و پیشگیری حوادث را به بشر عطا می کند، ولی بشر با لحاظ ارزش ها و هنجارهایی که به انگیزه ها و بخش گرم وجود او باز می گردد از علم استفاده می کند. ارزش ها و هنجارها در دامنه فرهنگ حضوری فعال وتعیین کننده دارند و فرهنگ بدون آنها نمی تواند حیات و دوام داشته باشد. ارزش ها به حسب ذات خود هویت علمی ندارند و علم نیز درباره صحت و سقم آنها نمی تواند داوری کند. ارزش ها در معنا و ساختار علمی نیز تأثیری ندارند. لکن می توانند زمینه بسط و توسعه دانش و معرفت علمی را فراهم آورند و یا آنکه از معرفت علمی برای توسعه و بسط خود استفاده کنند. ارزش ها به این ترتیب در بود و نبود علوم و در ایجاد فرصت ها برای دانش علمی مؤثرند. موضوعات علمی و پژوهشی و فرصت های اجتماعی برای پژوهش ها همواره توسط هنجارها و ارزش های حاکم تعیین می شوند و یا آن که تحت تأثیر ارزش ها قرار دارند.


محدودیت های دانش علمی


عالمان و دانشمندان نیز براساس رویکرد فوق جایگاه و نقش روشنفکرانه پیشین خود را از دست دادند. آنان در قرن نوزدهم به نام علم به عرصه ایدئولوژی و ارزش های فرهنگی و اجتماعی وارد شده و نقش پیامبرانه ایفا می کردند. ویلفردو پارتو، جامعه شناس و اقتصاددان ایتالیایی، عالمان قرن نوزدهم را به همین دلیل عالمان احمق نامید.(آرون، ۵۰۸:۱۳۶۴ ) علوم انسانی و علوم اجتماعی نیز در قرن بیستم به محدودیت های خود واقف شدند و عالمان این عرصه نیز برخلاف نقش روشنفکرانه خود به بیان سی رایت میلز بیشتر نقش تکنوکرات های جامعه غربی را به عهده گرفتند.


پیوند ساختاری علم و دیگر حلقه های معرفتی


به لحاظ تاریخی نسبت بین علم و معنویت و حقایق قدسی به حد مزبور خاتمه نیافت. در نیمه اول قرن بیستم در مقابل حلقه وین، در حلقه فرانکفورت در بین دانشمندان نئومارکسیست، نظریات دیگری مبنی بر دخالت هنجارها و ارزش های اجتماعی و فرهنگی نه تنها در بستر کاربردی علم بلکه در ساختار درونی معرفت علمی، شکل می گرفت. تحقیقات مزبور گرچه در آن مقطع تأثیر تعیین کننده ای در محیط های آکادمیک و علمی نداشت، لکن به تدریج به عرصه های فرهنگی و اجتماعی و از آن پس به عرصه های علمی نیز راه یافت. گفت و گوهای دیگری که در حاشیه حلقه وین پدید آمد مدعیات این حلقه را مبنی بر مهمل و بی معنا بودن گزاره های فلسفی و متافیزیکی مورد تردید قرار داد. با توجه به این مطلب بود که ویتگنشتاین متأخر از موضع نخستین خود در کتاب تراکتاتوس خارج شد و در جایگاه ویتگنشتاین دوم، از متافیزیک نیز به عنوان یک بازی مستقل یاد کرد.(ویتگنشتاین،۱۹۹۲). در نقد و بررسی مدعیات حلقه وین مجموعه مباحثی تحت عنوان فلسفه علم شکل گرفت و در این مباحث، تفکیک ساختاری حلقه معرفتی علمی از دیگر حلقه های معرفتی مورد نقد قرار گرفت.


تغییرات ساختاری معرفت علمی


توماس کوهن در دهه ۶۰ میلادی مسئله پارادیم های علمی را مطرح کرد.(کوهن،۱۹۷۰) پارادایم ها، الگوهای ساختاری معرفت علمی اند که با روش های علمی و تجربی تحصیل نمی شوند و مانند قضایای تجربی به صورت تجربی و فزاینده تغییر نمی یابند بلکه به صورت دفعی و انقلابی متحول می شوند و به گزینش های جامع علمی مربوط اند. لاکاتوش در همین راستا از استخوان بندی های علمی سخن گفت(لاکاترش،۱۹۷۰) و نشان داد که تغییرات مربوط به این سطح، از سنخ تغییرات تجربی علمی نیست و بالاخره فایرابند، در کتاب خود با عنوان «برضد روش» چیزی را که به عنوان روش علمی نامیده می شود به سخره گرفت.(فایرابند،۱۹۸۸)


 تردید در روشنگری علم


تأثیر دیگر حلقه های معرفتی در ساختار و تاروپود معرفت علمی در حالی پذیرفته می شد که پیش از آن در تاریخ اندیشه و فرهنگ غرب دو گام دیگر برداشته شده بود:


اول: با سیطره و غلبه حس گرایی و پوزیتویسم در قرن نوزدهم، معرفت عقلی با صرف نظر از دانش حسی و آزمون های تجربی استقلال جهان شناختی خود را از دست داده و از اعتبار ساقط شده بود.


دوم: با پدید آمدن روشنگری مدرن از قرن شانزدهم ارزش علمی معرفت شهودی و وحیانی نیز مورد انکار قرار گرفته و این سطح از معرفت نیز مرجعیت علمی خود را از دست داده بود. در حقیقت در قرن نوزدهم روشنگری مدرن با از دست دادن پایه های عقلی خود به دانش تجربی، محدود و مقید شده بود و اینک نفی استقلال معرفت تجربی و پذیرش حضور فعال دیگر حوزه های معرفتی در متن دانش علمی به معنای تردید در هویت روشنگرانه دانش علمی بود. اگر معرفت علمی به دانش تجربی مقید و محدود شده است و این دانش نیز ارکان و بنیان های خود را بر حلقه های معرفتی دیگری که فاقد هویت علمی اند، قرار می دهد پس علم در اصول و ساختار خود، هویتی روشن و یا علمی ندارد بلکه در تعامل فعال با دیگرحلقه های معرفتی و مسانخ با آنهاست. بنابراین علم از این پس در برابر ایدئولوژی، متافیزیک، اسطوره و دیگر حوزه های معرفتی نیست بلکه خود نوعی تفسیر و تبیین از جهان است که در حاشیه دیگر نحوه های معرفت و براساس آنها به عنوان ابزاری کارآمد برای تسلط بر طبیعت شکل می گیرد.


مراحل تاریخی تردید


پیش از این، ارزش معرفتی و جهان شناختی معنای پوزتیویستی علم در طی چند مرحله مورد تردید قرار گرفته بود. حس گرایان نخستین که از آنها با عنوان پوزتیویست های خام نیز یاد می شود بر این گمان بودند که دانش علمی از طریق استقراء حاصل شده و چیزی جز زیرمجموعه دریافت های حسی نیست. فرانسیس بیکن در قرن شانزدهم که ازپیشتازان حس گرایی مدرن است نمونه ای گویا از این نوع اندیشه است. بعدها در قرن نوزدهم خصوصاً تحت تأثیر کانت حضور فعال ذهن در فرایند دانش علمی از طریق فرضیه هایی که دانشمندان، بعد و یا حتی قبل از مشاهده ارائه می کنند، مورد توجه قرار گرفت. ولی در این مرحله، ذهن تأثیر تعیین کننده ای در ساختار و هویت معرفت علمی نمی توانست داشته باشد، زیرا فعالیت ذهن اگر پرواز خود را هم از باند حس آغاز نکرده باشد برای دفاع از هویت علمی خود ناگزیر از فرود در آن است. فرضیه های علمی تنها پس از آزمون مجدد به صورت علمی می توانستند اثبات شوند.


ابطال پذیری و تأییدپذیری


پوزتیویست های قرن نوزدهم و پوزتیویست های حلقه وین به این مقدار از فعالیت ذهن واقف بودند. بعد از آن در نقادی هایی که کارل پوپر نسبت به پوزتیویست های منطقی انجام داد، این نکته را روشن ساخت که آزمون حسی هرگز به اثبات یک فرضیه علمی نمی پردازد بنابراین علم با هیچ آزمونی معرفت و شناخت یقینی به ما نمی دهد. پوپر بر این گمان بود که روش علمی نهایتاً می تواند فرضیه های علمی را در صورت ناصواب بودن، ابطال کند. او از این طریق کوشش می کرد تا استقلال معرفت علمی را از دیگر حوزه های معرفتی حفظ نماید. دقت های معرفت شناختی فیلسوفان علم این نکته را نیز روشن کرد که حس و مشاهده نابی که با صرف نظر از فعالیت ذهن توان ابطال یک فرضیه را داشته باشد نیز وجود ندارد. بنابراین آزمون فرضیه های علمی به اثبات و یا ابطال آنها حقیقتاً منجر نمی شود، بلکه نهایت اثر آزمون، تأیید یک فرضیه است. تأیید نیز بیش از آنکه حاکی از جهان خارج باشد امری روانشناختی است و اینک با تبیین ارتباط ساختاری و محتوایی معرفت علمی با دیگر حلقه های معرفتی که بیش از آن غیرعلمی بودن آن مفروض و پذیرفته شده بود، ارزش معرفتی و جهان شناختی دانش علمی به طور کامل فرو ریخت و نقش ابزاری آن غالب و فراگیر شد.


تأملات فلسفی درباره علم حسی


تردید در خصلت روشنگرانه علم حسی و انکار کاشفیت و ارزش جهان شناختی آن در سده های هجدهم و نوزدهم نیز توسط متفکرانی که از دقت فلسفی بیشتری برخوردار بودند مورد توجه قرار گرفته بود. هیوم که فیلسوف حس گرایی بود با توجه به محدودیت های شناخت حسی نه تنها به جدایی علم و ارزش حکم کرد بلکه با انکار ارزش جهان شناختی معرفت علمی به وادی شکاکیت درغلتید. نیچه فیلسوف متأمل دیگری بود که با نظر به محدودیت های معرفت علمی بر تقدم عزم، اراده و گزینش انسانی در شکل گیری ساختارها و نظام های مختلف معرفتی تأکید کرد. فیلسوفان مسلمان نیز از دیرباز به محدودیت های دانش حسی توجه داشتند. بوعلی، نیاز معرفت حسی را به دانش عقلی در الهیات شفا به صراحت بیان کرده بود.(ابن سینا، بی تا :۳۱۰) او در کتاب مباحثات و در منطق شفا، معرفت حسی را با صرف نظر از معرفت عقلی علم نمی دانست و علم را اولاً و بالذات معرفتی عقلی می دانست.(ابن سینا، ۱۹۵۶: ۵۸ و۶۹ و ابن سینا،۱۴۰۴ ق : ۱۴۸) از نظر او معرفت حسی در پوشش دانش عقلی می توانست دانش علمی را پدید آورد. دقت های فلسفی پیشین در سطح فرهنگ علمی قرن نوزدهم مورد توجه دانشمندان علوم تجربی و کاربران این علوم در رشته های مختلف طبیعی و انسانی نبود. این مسئله از نیمه دوم قرن بیستم به شرحی که گذشت مورد توجه قرار گرفت و مشکل دنیای مدرن در این هنگام این بود که پیش از آن، هویت و مرجعیت علمی دیگر سطوح معرفتی را نیز تخریب کرده بود و به همین دلیل با آشکار شدن وابستگی دانش حسی و تجربی به دیگر حوزه های معرفتی نه تنها ارزش جهان شناختی علم و دانش های تجربی انکار شد، بلکه دسترسی بشر به دانش علمی مورد تردید واقع شد و به دنبال آن داعیه های روشنگرانه دنیای مدرن در معرض تزلزل و زوال قرار گرفت.


فلسفه های پست مدرن


پیدایش فلسفه های پست مدرن، مرهون زمینه های معرفتی فوق است. فیلسوفان پست مدرن در انکار ارزش معرفتی علم مدرن و در افول روشنگری که خصیصه اصلی مدرنیته بوده، هم داستان اند. مدرنیته مدعی این بود که در دنیای پیشین با مرجعیت سنت، شهود و وحی، راه بر شناخت حقیقی جهان فروبسته است و روشنگری پس از آن که به عقلانیت تجربی و ابزاری افول کرد، اینک خود را محدود به اصول و بنیان هایی می بیند که در حوزه های معرفتی رقیب آن رقم می خورد. پست مدرن ها در چگونگی تأثیرپذیری معرفت علمی از دیگر حوزه ها و در تبیین حوزه های تأثیرگذار با یکدیگر اختلاف دارند. لیوتار(۱۳۸۰)، اساطیر و دریدا، متافیزیک و میشل فوکو(۱۳۷۸) با تأثیرپذیری از نیچه، اقتدار اجتماعی و گادامر(۱۹۷۵) با تأثیرپذیری از هیدگر، سنت را عامل تعیین کننده و اصلی در شکل گیری معرفت علمی می دانند. علم بر مبنای اندیشه های پست مدرن، هویتی مستقل از تاریخ و فرهنگ خود نمی تواند داشته باشد و تأثیر فرهنگ و معرفت هایی که در فرهنگ حضور دارند در نحوه به کارگیری و استفاده از دانش و معرفت علمی خلاصه نمی شود.


دیدگاه های پست مدرن به نوعی تکثرگرایی و پلورالیسم در معرفت علمی منجرشده و از شکاکیت و نسبیت فهم و حتی نسبیت حقیقت سر در آورد. این دیدگاه ها نتیجه رویکرد جدیدی به عالم و آدم نیستند، بلکه لازمۀ منطقی فرایند مدرنیته اند. با تعریفی که مدرنیته از روشنگری دارد و راهی که از طریق حس گرایی و پوزیتویسم طی می کند چاره ای جز آنچه حاصل شده است نمی تواند داشته باشد.


هویت فرهنگی علم مدرن


از آنچه بیان شد دانسته می شود، برخلاف تفسیر و تبیینی که علم مدرن از خود ارائه می دهد این علم به صورت معرفتی صرفاً تجربی و حسی نیست که مستقل از زمینه های فرهنگی عالمان باشد، به همین دلیل انتقال نظریات این علم از بستر فرهنگی آن به سوی دیگر کشورها با انتقال فرهنگ همراه است و انتقالات فرهنگی، لوازم و پیامدهای اجتماعی و تمدنی خود را دارد. علم مدرن از آغاز با لوازم فرهنگی خود همراه بود ولکن تا زمانی که نگرش پوزتیویستی بر آن حاکم بود این علم خود را مستقل از فرهنگ و ایدئولوژی و به عنوان معرفتی حقیقی و بی بدیل معرفی می کرد و از همین طریق زمینه های بسط و گسترش خود را فراهم می آورد. کشورهای غیر غربی و ازجمله کشورهای اسلامی نیز براساس شناسنامه ای که علم مدرن از خود ارائه می داد با آن مواجه شدند. آنان این دانش را به عنوان میراث مشترک بشریت که به فرهنگ و قومی خاص تعلّق ندارد می دیدند و امکانات انسانی و اقتصادی خود را درجهت ترویج و گسترش آن در حوزه فرهنگی خود به کار می گرفتند و از آن پس نیز در پرتو این دانش، حوزه های معرفتی خود را ارزیابی می کردند.


تأثیر معنای پوزتیویستی علم در فرهنگ اسلامی


دنیای اسلام با پذیرش معنای پوزتیویستی علم، ناگزیر متافیزیک، کلام، عرفان، فقه، اصول و دانش های دینی و هنجاری خود را نمی تواند علم بداند. حوزه های مزبور از این پس ناگزیر مطالعات غیرعلمی بوده و به عنوان موضوع دانش تلقی می شوند و با آمدن علم مدرن، مطالعات علمی نسبت به دین الزاماً مطالعات بیرون دینی است. دیدگاه فوق، نظام معرفت دینی را که قبل از آمدن علم مدرن عهده دار تبیین عالم و آدم است از اعتبار ساقط کرده و معرفت جدیدی را که از بنیان های فرهنگی و تمدنی دنیای غرب سرچشمه می گیرد، جایگزین می گرداند و این معرفت جدید که با عنوان معرفت علمی در سازمان های رسمی علم تدریس می شود هویت فرهنگی جدیدی را درامتداد فرهنگ غرب پدید می آورد. جوامع اسلامی اصطکاک علم مدرن را با هویت فرهنگی دینی خود خصوصاً در دایره علوم انسانی از آغاز احساس می­کردند. آنان نظریات علمی مدرن را گاه با اصول اعتقادی خود، گاه با ظواهر یا نصوص دین منافی می یافتند و برای حل این تناقض راهکارهایی را جستجو می کردند که اغلب به تغییر باور و نگرش اعتقادی آنان و به بازخوانی و قرائت جدیدی از دین منجر می شد. قرائت های جدیدی که در حاشیه علم مدرن برای دین و شریعت پدید می آید اغلب متخذ از کوشش هایی است که متکلمین غربی برای تطبیق مسیحیت با دانش جدید انجام داده اند. بنابراین ورود دانش مدرن تا بازنویسی لایه های عمیق فرهنگی و بازخوانی و بلکه بازسازی بنیادهای معرفت دینی ادامه می یابد.(پارسانیا،۱۳۸۵)


 قرائت سکولار از دین


تا هنگامی که علم با تعریف پوزتیویستی خود در ذهنیت دانشمندان راه می یافت نخبگان علمی جوامع اسلامی ناگزیر به تغییرات مزبور تن در می دادند ولکن اینک که معنای پوزتیویستی علم افول کرده و هویت ایدئولوژیک و یا فرهنگی آن آشکار شده، فرصت نوینی برای حل اصطکاک، به دست آمده است و آن تغییرِ تئوری ها و نظریه های علمی با استفاده از بنیان های فرهنگی و دینی جوامع اسلامی است. تا هنگامی که متفکرین مسلمان براساس علم مدرن و از زاویه نگاه این دانش به فرهنگ و دین خود می نگرند به جای بازخوانی و رجوع مکرر به فرهنگ و دین خود، ناگزیر به بازسازی و تغییرات ساختارشکنانه دین و فرهنگ خود روی خواهند آورد و نتیجه این گونه از تحولات، شکل گیری فرهنگی سکولار و دنیوی و ارائه تفسیر جدیدی از دیانت است که در ذیل این فرهنگ، ابعاد متعالی، قدسی و آسمانی خود را از دست داده و به صورت دینی سکولار درآمده باشد. دین سکولار به جای آن که نیازهای عصر و محیط خود را با روش اجتهادی از طریق بنیان ها و اصول خود پاسخ دهد و در جهت دینی کردن عصر خودگام بردارد، ذخیره های فرهنگی امت اسلامی را در خدمت عرف دنیوی بشر امروز قرار می دهد.


بازسازی علم مدرن و بازخوانی علم دینی


توجه به هویت فرهنگی دانش مدرن، امکان حرکت معکوسی را فراهم می آورد و آن بازسازی معرفت علمی براساس مبانی، اصول یا متافیزیک دینی است.(جوادی آملی، ۱۳۸۶) در این رویکرد به جای رجوع وبازخوانی مجدد تئوری های غربی به بازخوانی علم و فرهنگ اسلامی و لایه های عمیق این معرفت نظیر فلسفه، کلام و عرفان پرداخته می شود تا از این طریق، معرفت علمی جدید در یک تحول ساختاری بازسازی شود و البته رهاورد این حرکت جدید پیدایش علمی نوین خواهد بود. علم و دانشی که براساس متافیزیک و هستی شناسی دینی شکل می گیرد و از منابع معرفتی فرهنگ و تمدن اسلامی بهره می برد، بدون شک علمی قدسی و متعالی است. این علم به جای آنکه همه هستی را به افق طبیعت و امور حسی و آزمون پذیر تقلیل دهد طبیعت و امور حسی و تجربی را در ذیل اصول دینی و یا عقلی خود تعالی بخشیده و به صورت آیات و نشانه های الهی بازخوانی می کند.


قرائت پست مدرن از دین


نکته پایانی و درعین حال پراهمیتی که باید به آن توجه نمود این است که نگاه دینی همان گونه که نمی تواند در چارچوب پوزتیویسم و حس گرایی، علم مورد نظر خود را سازمان داده و بازسازی کند در چارچوب دیدگاه های پست مدرن نیز به مقصد خود نمی رسد، زیرا نگرش پست مدرن به رغم نگرش انتقادی خود نسبت به تعریف پوزتیویستی علم از برخی اصول بنیادی این دانش خارج نشده و در حقیقت نقد خود را براساس همان اصول سازمان داده و به همین دلیل نیز از شکاکیت و نسبیت فهم و حقیقت سر درآورده است. اگر دین تبیین علمی خود را براساس دیدگاه های پست مدرن و با استفاده از بنیان های معرفتی آن سازمان دهد در این حال گر چه به ظاهر فاصله بین دو حلقه معرفت دینی و معرفت علمی برداشته و علم دینی به تبیین پدیده های هستی و از جمله دین می پردازد و لکن این تبیین تنها به عنوان یکی از تفاسیر ممکن در عرض دیگر تفاسیر متقابل و گاه مخالف قرار می گیرد، بدون این که دلیل و معیاری برای توزین و داوری بین آنها باقی مانده باشد. برمبنای اندیشه های پست مدرن، حضور دین و یا دیگر حلقه های معرفتی و فرهنگی نظیر اسطوره، ایدئولوژی، فلسفه و یا اقتدار در ساختار معرفت علمی تنها به این دلیل است که علم، ارزش جهان شناختی و به تعبیر بهتر، ارزش کشف و واقع نمایی خود را از دست داده و به صورت دانشی ابزاری در یکی ازسطوح نازله فرهنگ بشری قرار می گیرد و علم دینی اگر در همین چهارچوب معنایی، سازمان یابد، بدون شک هویتی ابزاری، بشری پیدا می کند زیرا چنین علمی نیز به عنوان یکی از پدیده های فرهنگی و تاریخی بشر شناخته می شود که برمبنای بعضی از اشکال و صور فرهنگی آن سازمان یافته است. اندیشمندان دینی اگر اصول و مبانی فیلسوفان پست مدرن را که در حقیقت برخی از مبانی اساسی نگرش پوزتیویستی به علم نیز هست، بپذیرند، در نخستین گام تلاش علمی خود، به واپسین مقامی سقوط خواهند کرد که معرفت و آگاهی مدرن پس از چند سده به آن راه یافته است و آن اعلان پایان روشنگری و سیطره فراگیر شکاکیت، نسبیت و تاریخی نگری محض است.


وجوه اشتراک و امتیاز تفاسیر مدرن و پست مدرن از علم


اصل مشترکی که دیدگاه های پوزتیویستی و پسامدرن از آن استفاده می کنند و همین اصل اندیشه های پست مدرن را به سوی شکاکیت سوق داده است انکار هویت علمی و ارزش جهان شناختیِ سایر حلقه های معرفتی است. پوزتیویسم در بستر اندیشه های مدرن با دو مبنای معرفتی مهم سازمان یافت: مبنای اول: انکار ارزش معرفتی دانش شهودی و وحی است. این مرحله با اصل روشنگری مدرن پیوند خورده است. زیرا روشنگری هر نوع معرفت فراعقلی را انکار نمود و درصدد تبیین صرفاً مفهومی و عقلی جهان برآمد. پیوند روشنگری با این اصل موجب شد تا رویکرد رومانتیست های آلمانی به دانش شهودی به عنوان رویکرد ضدمدرنیته شناخته شود.  اصل دوم: انکار ارزش معرفتی خرد ناب و تنزل دادن عقلانیت به افق دانش تجربی و آزمون پذیر است.


پوزتیویسم با دو مبنای سلبی فوق یعنی انکار مرجعیت عقل و وحی، علم را به گزاره های آزمون پذیر منحصر ساخت و این بخش از معرفت را مستقل از دیگر حوزه های معرفتی در نظر گرفت. پست مدرن ها با تمرکز بر معنای پوزتیویستی علم، استقلال مورد ادعای پوزتیویست ها را مورد نقد قرار دادند و نقد استقلال مزبور بدون نقد دو مبنای سلبی یاد شده سبب ظهور بحران در روشنگری مدرن و افول و بلکه زوال حقیقت علم شد. پست مدرن ها نتوانسته اند دو مبنای سلبی پوزتیویسم را به چالش کشانیده و از هویت علمی وحی و شهود و عقل نظری و عملی دفاع نمایند و به همین دلیل نقد آنها در محدوده نقادی معنای پوزتیویستی علم باقی ماند و این مقدار از نقد گرچه دین و فرهنگ های دینی و از جمله دنیای اسلام را از ذیل فشار حاصل از ناحیه معنای پوزتیویستی علم رهایی می بخشد، لکن راه دفاع از هویت دینی علم و یا علم دینی و مقدس را هموار نمی کند.الزامات علم قدسی


علم دینی و مقدس در صورتی امکان پیدا می کند که نقد خود را از محدوده تعریف پوزتیویستی علم خارج کند و مفروضات و یا بنیان های پنهان اندیشه های پست مدرن را نیز به چالش کشد. منحصر دانستن علم به تعریف مقبولی که همه عمر آن به دو سده نمی رسد و نقد این معنای از علم راهگشا نیست. قبل از هرچیز باید انحصار مزبور درهم شکسته شود و حقیقت علم در لایه های عمیق تری که معنای تجربی و پوزتیویستی آن بر آنها بنیان نهاده شده نیز جستجو شود. متفکرین دنیای اسلام از دیرباز از سنگرهای عقلانی و وحیانی علم نیز دفاع کرده اند و بر این اساس زمینه های تکوین علم تجربی و حسی را نیز هموار ساخته اند. پذیرش وحی و مرجعیت علمی آن، موجب شده است تا در حاشیه وحی نوعی از نقل که مبتنی بر وحی است نیز به حوزه عقلانیت اسلامی وارد شده و بخش گسترده ای از دانش های نقلی را پدید آورد، بدون آنکه در هویت علمی این دسته از معارف نیز تردید شود. به راستی جای این پرسش باقی است که لفظ علم و عقل در تعابیر دینی در فرهنگ و تمدن اسلامی به چه معنا به کار برده می شود و به چه دلیل الفاظ مربوط به آن معانی، اینک در حاشیه آموزش های مدرن باید در خدمت مفاهیم محدود و مقیّدی قرار گیرند که نسبتی سازگار با مفاهیم دینی و تمدنی دنیای اسلام ندارند. متفکرین مسلمان در جهت احیای علم دینی ضمن به چالش کشاندن مبانی و اصول معرفتی دنیای مدرن خصوصاً آن دسته از مبانی عامی که به صورت آشکار یا پنهان مورد قبول فلسفه های پست مدرن نیز قرار گرفته، باید پاسخگوی نقدها و چالش هایی نیز باشند که از ناحیه متفکرین غربی متوجه مبانی معرفت و علم دینی شده است. حضور متفکرین مسلمان در چنین عرصه ای، بعد منطقی و جنبه نظری مسأله را تأمین می کند و سنگرهای علمی فرهنگ و تمدن اسلامی را استحکام می بخشد.پی نوشت:


این مقاله در کنفرانس بین المللی” آینده گفت و گوی دین و علم” (The future of Religion – Science dialogue) در سیزدهم دسامبر سال ۲۰۰۶ در دانشگاه پارا مدینه جاکارتا ارائه شده است.


منابع


۱ آرون، ریمون(۱۳۶۴) مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی. باقر پرهام. سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی


۲ ابن سینا (بی تا) الالهیات من الشفاء. قم: انتشارات بیدار


۳ ابن سینا (۱۹۵۶) الشفاء، المنطق، البرهان. تصدیر و مراجعه: الدکتور ابراهیم مدکور. تحقیق: الدکتور ابوالعلا. عفیفی. نشر وزاره التربیه و التعلیم. قاهره


۴ ابن سینا. (۱۴۰۴ق) التعلیقات. قم. مطبعه الاعلام الاسلامی


۵ بهمنیار بن مرزبان. (۱۳۷۵). التحصیل. تصحیح و تعلیق مرتضی مطهری. تهران: دانشگاه تهران.


۶ پارسانیا، حمید (۱۳۸۵). سنت، ایدئولوژی، علم. قم: بوستان کتاب


۷ پارسانیا، حمید. (۱۳۷۹). علم و فلسفه. تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.


۸ پالمر، ریچارد ا. (۱۳۷۷). علم هرمنوتیک. سعید حنایی کاشانی. تهران: شهرکتاب و هرمس.


۹ پرهام، باقر. (۱۳۷۸). میشل فوکو، نظم گفتار: درس افتتاحی در کالج دوفرانس. تهران: آگاه.


۱۰ پوپر، ک. ر. (۱۳۶۸). حدس ها و ابطال ها: رشد شناخت علمی. احمد آرام. شرکت سهامی انتشار.


۱۱ جوادی آملی، عبدالله(۱۳۸۶) منزلت عقل در هندسه معرفت دینی. تنظیم و تحقیق: احمد واعظی. مرکز نشر اسراء


۱۲ جهاندیده، افشین و دیگران. (۱۳۸۱). میشل فوکو، نیچه، فروید، مارکس. تهران: شهرکتاب و هرمس.


۱۳ چالمرز، آلن. ف. (۱۳۷۸). چیستی علم؛ درآمدی بر مکاتب علم شناسی معاصر. سعید زیباکلام. تهران: سمت.


۱۴ حسن زاده آملی، حسن. (۱۳۷۶). الالهیات من کتاب الشفا لابی علی سینا. قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه.


۱۵ حقیقی، شاهرخ. (۱۳۸۳). گذار از مدرنیته؟ نیچه، فوکو، لیوتار، دریدا. تهران: آگاه.


۱۶ فوکو، میشل. (۱۳۷۸). دانش و قدرت. محمدضمیران. تهران: هرمس.


۱۷ کوهن، تامس. س. (۱۳۶۹). ساختار انقلاب های علمی. احمدآرام. تهران: سروش.


۱۸ لیوتار، ژان فرانسوا. (۱۳۷۵). پدیده شناسی. عبدالکریم رشیدیان. تهران: نشرنی.


۱۹ لیوتار، ژان فرانسوا. (۱۳۸۰). وضعیت پست مدرن: گزارشی درباره دانش. حسینعلی نوذری. تهران: گام نو.


۲۰ ویتگنشتاین، لودویگ (۱۳۸۰). پژوهش های فلسفی. فریدون فاطمی. تهران: نشر مرکز.


۲۱ ویتگنشتاین، لودویگ (۱۳۷۹). در باب یقین. مالک حسینی. تهران: شهرکتاب و هرمس.


۲۲ ویتگنشتاین، لودویگ. (۱۳۷۱). رساله منطقی فلسفی. میرشمس الدین ادیب سلطانی. تهران: امیرکبیر.


۲۳ ویلم، ژان پل. (۱۳۷۷). جامعه شناسی ادیان. عبدالحسین نیک گهر. تهران: تبیان.


Ayer, A.T. (1936) Language, Truth and logic. London: Gollancz.


Ayer, A.T.  (1995) The foundations of empirical knowledge. . London . Macmillan.


Feyerabend, P. (1988)  Against method: London. Verson.


Gadamer, Hans – Georg (1975) Truth and method. London: sheed and ward


Hume, David  (1951) A treatise of Human Nature. Edited by L.A. sellby – bigge


Kuhn,T.  (1970) The Structure of scientific Revolution. ۲nd ed. Chiccago. Chiccago University Press


Lakatos, I.  (1970) Falsification and the Methodology of scientific Research Programs in I.laeatos and A.musgrave  (1970) Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.


Shapin, steven (2005) science in: new key words: a revised vocabulary of culture and society T.Bennett, L. Grossberg and M. Murris, eds; Blackwell publishing. Oxford.


Wittgenstein, Ludwig (1992) Tractatus logic – philosophers, trans. C.K. Ogden. routledge

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه