بایسته های علم دینی

زمان انتشار: ۱۵:۵۵ ۱۳۹۱/۰۷/۳۰

توجه به ویژگی های بومی در تدوین نظریات اجتماعی از جمله خصائص تفکر اجتماعی بوده است که در سنن اندیشگی مختلف در طول تاریخ قابل بازیابی است؛ به گونه ای که حتی در دوران مدرن، آنگاه که امید و ایمان به دستیابی به کلان روایت ها و فراروایت های جهانشمول در ذهن و عمل عالمان اجتماعی مدرن موج میزد نیز شک و تردید عمیق نسبت به این جهانشمولیِ غرب مدار و توجه به سرشت متفاوت واقعیات اجتماعی و تاریخی مختلف را می توان ردیابی نمود.

توجه به ویژگی های بومی در تدوین نظریات اجتماعی از جمله خصائص تفکر اجتماعی بوده است که در سنن اندیشگی مختلف در طول تاریخ قابل بازیابی است؛ به گونه ای که حتی در دوران مدرن، آنگاه که امید و ایمان به دستیابی به کلان روایت ها و فراروایت های جهانشمول در ذهن و عمل عالمان اجتماعی مدرن موج میزد نیز شک و تردید عمیق نسبت به این جهانشمولیِ غرب مدار و توجه به سرشت متفاوت واقعیات اجتماعی و تاریخی مختلف را می توان ردیابی نمود.

برای دریافت متن کامل یادداشت به بخش ضمائم مراجعه نمایید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه