بحران معرفت شناسی تجدد و علم بومی یا غیرتاریخی: معضله جمع متناقضین

زمان انتشار: ۲۳:۱۳ ۱۳۹۱/۰۷/۱۵

درباره علم دینی یا به طور مشخص اسلامی دو تعبیر کلی وجود دارد که تعبیری از آن در مقابل تفسیر خاص گرایانه علم بومی قرار می گیرد؛ زیرا علم اسلامی را به لحاظ معرفت شناسانه، دانشی کلی معرفی می ک‏ند. اما از این وجه که هویت دینی ماهیت یا ویژگی ماهوی بوم ایرانی به حساب می آید، از منظر دوم برای بعضی علم بومی بیان دیگری از علم دینی است که راه حل خاص مسلمانان برای این مشکل و بدیل درست برای علم سکولار غربی در جوامع اسلامی به حساب می آید.

درباره علم دینی یا به طور مشخص اسلامی دو تعبیر کلی وجود دارد که تعبیری از آن در مقابل تفسیر خاص گرایانه علم بومی قرار می گیرد؛ زیرا علم اسلامی را به لحاظ معرفت شناسانه، دانشی کلی معرفی می ک‏ند. اما از این وجه که هویت دینی ماهیت یا ویژگی ماهوی بوم ایرانی به حساب می آید، از منظر دوم برای بعضی علم بومی بیان دیگری از علم دینی است که راه حل خاص مسلمانان برای این مشکل و بدیل درست برای علم سکولار غربی در جوامع اسلامی به حساب می آید. در مقابل تفسیر اول که از رویکردی هویت گرایانه علم اسلامی را فهم نمی ک‏ند، تفسیر دوم به خا ص گرایی و بالتبع تکثرگرایی معرفت شناسانه ملزم می باشد. بدین ترتیب، چالش معرفت شناسانه ی موجود در بحث علم بومی یا علم دینی محفوف به دو حد غیرقابل تجاوز و متناقض می باشد که امکان قربانی کردن یکی به نفع دیگری در آن وجود ندارد. هر راه حل یا پاسخی به معضله بحران علم تجدد در کلیت آن بایستی بتواند این دو اصل بنیادین متناقض را همزمان با هم جمع کند.

برای دانلود متن کامل بحث به قسمت ضمائم مراجعه کنید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه