بررسی آراء اهل مدینه فاضله و سیاست مدینه فارابی در مورد تیپ شناسی

زمان انتشار: ۱۵:۲۷ ۱۳۹۰/۱۲/۱۹

نگارنده: رضا طالبی لیوان
استاد راهنما: محمد ثقفی
استاد مشاور: حسن آقاجانی
سال و محل اخذ مدرک: 1384، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی

چکیده: ه‍دف پ‍ژوه‍ش ن‍خ‍س‍ت آن‍ک‍ه اخ‍ت‍لاف‍ات و ت‍ش‍اب‍ه‍ات
آش‍ک‍ار م‍ی‍ان م‍دی‍ن‍ه ف‍اض‍ل‍ه ف‍اراب‍ی و دی‍گ‍ر ان‍دی‍ش‍م‍ن‍دان را روش‍ن
م‍ی س‍ازد و دی‍گ‍ر آن‍ک‍ه زم‍ی‍ن‍ه و ب‍س‍ت‍ره‍ای م‍ع‍رف‍ت‍ی ت‍ف‍ک‍رات و ان‍دی‍ش‍ه ه‍ای‍ی
ک‍ه س‍ب‍ب س‍اخ‍ت‍ن م‍دی‍ن‍ه ف‍اض‍ل‍ه ش‍ده اس‍ت را ب‍ه ب‍ح‍ث م‍ی ک‍ش‍د
ک‍ه درای‍ن راس‍ت‍ا م‍ی ت‍وان‍د م‍ورد اس‍ت‍ف‍اده پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران و اس‍ات‍ی‍د و
ح‍ت‍ی م‍ورخ‍ان ق‍رار گ‍ی‍رد. روش پ‍ژوه‍ش اس‍ن‍ادی و اب‍زار ان‍دازه گ‍ی‍ری
اس‍ت‍ف‍اده از م‍ت‍ون م‍وج‍ود، اسن‍اد و م‍دارک ت‍اری‍خ‍ی م‍ی ب‍اش‍د
.

طرح پ‍ژوه‍ش: ای‍ن ت‍ح‍ق‍ی‍ق در پ‍ی آن اس‍ت ک دی‍دگ‍اه
ف‍اراب‍ی را در زم‍ی‍ن‍ه س‍ی‍اس‍ت و ج‍ام‍ع‍ه ش‍ن‍اس‍ی ب‍ی‍ان دارد و از ل‍ح‍اظ
ت‍ی‍پ‍ول‍وژی ج‍ای‍گ‍اه ای‍ش‍ان را در ج‍ام‍ع‍ه و ن‍زد ه‍م‍گ‍ن‍ان وی ت‍ا ج‍ای‍ی
ک‍ه م‍م‍ک‍ن ب‍اش‍د م‍ش‍خ‍ص س‍ازد. ای‍ن ت‍ح‍ق‍ی‍ق ت‍لاش دارد ت‍ا وج‍وه ت‍ق‍اب‍ل‍ی
آراء م‍ت‍ف‍ک‍ران م‍س‍ل‍م‍ان را پ‍ی‍رام‍ون وض‍وع اوت‍وپ‍یا ب‍ی‍ان دارد. و پ‍س
از ب‍ی‍ان روش‍م‍ن‍د آراء ای‍ن م‍ت‍ف‍ک‍ران دی‍دگ‍اه ه‍ای ه‍ری‍ک از آن‍ان
را درب‍اره ت‍غ‍ی‍ی‍رات اج‍ت‍م‍اع‍ی روش‍ن ن‍م‍ای‍د
.

 ن‍ت‍ی‍ج‍ه
ک‍ل‍ی: ف‍اراب‍ی در ارائ‍ه م‍دی‍ن‍ه ف‍اض‍ل‍ه خ‍ود، چ‍ش‍م ان‍دازی ان‍ت‍زاع‍ی
و ع‍ق‍ل‍ی را ارائ‍ه م‍ی ده‍د ک‍ه ب‍ی ت‍ردی‍د م‍ل‍ه‍م از آراء اف‍لاطون اس‍ت.
م‍دی‍ن‍ه ف‍اض‍ل‍ه ف‍اراب‍ی ک‍ام‍لا روی‍ای‍ی و ذه‍ن‍ی و م‍خ‍ت‍ص ب‍ه ان‍دی‍ش‍ه ه‍ای
ش‍خ‍ص ف‍اراب‍ی م‍ی ب‍اش‍د و اق‍ت‍دار در ج‍ام‍ع‍ه آرم‍ان‍ی ف‍اراب‍ی ک‍اری‍زم‍ان‍ی
اس‍ت. و در پ‍ای‍ان ب‍ا ب‍ی‍ان ب‍راه‍ی‍ن و اس‍ت‍دلالات ت‍اری‍خ‍ی و م‍ع‍ت‍ب‍ر
ن‍ح‍وه گ‍س‍س‍ت از ج‍ام‍ع‍ه آرم‍ان‍ی در ن‍زد ان‍دی‍ش‍م‍ن‍دان م‍س‍ل‍م‍ان م‍ت‍ق‍دم
و م‍ع‍اص‍ر را ب‍ه روش‍ن‍ی ب‍ی‍ان ن‍م‍وده اس‍ت
.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه