بررسی جامعه آرمانی در اندیشه متفکران اسلامی: ابونصر محمد فارابی- سیدجمالالدین اسدآبادی

زمان انتشار: ۲۳:۱۲ ۱۳۹۰/۱۲/۳

نگارنده: عابدی موسوی، عباس
استاد راهنما: محمد ثقفی
استاد مشاور: باقر ساروخانی
رشته و مقطع تحصیلی: جامعهشناسی، کارشناسی ارشد
سال و محل اخذ مدرک: 1379، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی (تهران مرکزی)، دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی

چکیده:

این تحقیق، پژوهشی بنیادی است که اولآ: به انباشت
علم کمک میکند و چشماندازهای تحقیقاتی بعدی را تغییر خواهد داد. ثانیآ: قابل
استفاده اساتید، دانشجویان و پژوهشگران و مورخان و جامعهشناسان قرار خواهد گرفت.
روش پژوهشی با استفاده از روش اسنادی و مقایسهای است. این پژوهش با ذکر ادله تاریخی
معتبر، نحوهی گسست از جامعه ایدهآل در نزد متفکران مسلمان متقدم به رویکرد پراتیک
اجتماعی-سیاسی متفکران مسلمان معاصر را به وضوح بیان کرده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه