ت‍أث‍ی‍ر ان‍دی‍ش‍ه ه‍ای ج‍لال آل اح‍م‍د ب‍ر آث‍ار دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی ش‍ری‍ع‍ت‍ی

زمان انتشار: ۲۲:۰۲ ۱۳۹۱/۰۳/۲

عنوان:ت‍أث‍ی‍ر ان‍دی‍ش‍ه ه‍ای ج‍لال آل اح‍م‍د ب‍ر آث‍ار دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی ش‍ری‍ع‍ت‍ی

نگارنده: ج‍اب‍ری ، ع‍ل‍ی

استاد راهنما: م‍ح‍م‍د ث‍ق‍ف‍ی

استاد مشاور:خ‍ل‍ی‍ل ک‍لان‍ت‍ری

رشته و مقطع تحصیلی: روانشناسی، کارشناسی ارشد

سال و محل اخذ مدرک: 1384، دان‍ش‍گ‍اه آزاد اس‍لام‍ی ، واح‍د ت‍ه‍ران م‍رک‍زی ، دان‍ش‍ک‍ده ع‍ل‍وم اج‍ت‍م‍اع‍ی و روان‍ش‍ن‍اس‍ی

چکیده: ه‍دف پ‍ژوه‍ش ت‍ع‍ی‍ن م‍ح‍دوده و م‍وارد ت‍اث‍ی‍رپ‍ذی‍ری ان‍دی‍ش‍ه ه‍ای
م‍ک‍ت‍وب ش‍ده دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی ش‍ری‍ع‍ت‍ی از ان‍دی‍ش‍ه ه‍ا و آث‍ار چ‍اپ ش‍ده
ج‍لال آل اح‍م‍د اس‍ت . روش ن‍م‍ون‍ه گ‍ی‍ری اس‍ن‍ادی ، روش پ‍ژوه‍ش ، ب‍ررس‍ی
ت‍طب‍ی‍ق‍ی و اب‍زار ان‍دازه گ‍ی‍ری اس‍ن‍ادی اس‍ت. طرح پ‍ژوه‍ش ت‍ع‍ی‍ی‍ن
م‍ش‍رب ف‍ک‍ری و ت‍ق‍دم ان‍دی‍ش‍م‍ن‍دان و م‍ص‍ل‍ح‍ان اج‍ت‍م‍اع‍ی در پ‍ی‍دای‍ش
ن‍ظری‍ه ه‍ای ت‍غ‍ی‍ی‍ر اج‍ت‍م‍اع‍ی (از اص‍لاح ت‍اان‍ق‍لاب ) م‍ی ب‍اش‍د. ن‍ت‍ی‍ج‍ه
ک‍ل‍ی اینکه م‍ح‍وره‍ای ع‍م‍ده م‍طروح‍ه در آث‍ار دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی ش‍ری‍ع‍ت‍ی ، ق‍ب‍لا
در آث‍ار ج‍لال آل اح‍م‍د ب‍ص‍ورت ک‍ل‍ی ت‍ر م‍طرح گ‍ردی‍ده و دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی
ش‍ری‍ع‍ت‍ی ب‍س‍ط ده‍ن‍ده و ت‍ش‍ری‍ح ک‍ن‍ن‍ده ان‍دی‍ش‍ه ه‍ای آل اح‍م‍د در
ب‍س‍ی‍اری اب‍ع‍اد ن‍ظی‍ر م‍ب‍ح‍ث غ‍رب‍زدگ‍ی و از خ‍ود ب‍ی‍گ‍ان‍گ‍ی ، روش‍ن‍ف‍ک‍ران ،
ه‍وی‍ت واح‍د ای‍ران‍ی اس‍لام‍ی و.. اس‍ت .

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه