جامعه شناسی معرفت در قرآن

زمان انتشار: ۱۶:۵۶ ۱۳۹۰/۱۱/۲۸

عنوان: جامعه شناسی معرفت در قرآن
پژوهشگر: اژدری زاده، حسین
استاد راهنما: حجّت الاسلام والمسلمین پارسانیا، حمید
دانشگاه: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
دانشکده: الهیات و معارف اسلامی ‏
سال: ‏1379‏
مقطع: کارشناسی ارشد

عنوان: جامعه شناسی معرفت در قرآن
پژوهشگر: اژدری زاده، حسین
دانشگاه: موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)
دانشکده: الهیات و معارف اسلامی ‏
سال: ‏1379‏
مقطع: کارشناسی ارشد ‏
استاد راهنما: حجّت الاسلام والمسلمین پارسانیا، حمید‏
چکیده: هدف اصلی این پایان نامه، بررسی تعامل معرفت و جامعه با رویکردی قرآنی است. بدین منظور، در آغاز، جامعه شناسی معرفت را که عهده ار ‏پرداختن به چنین بحث هایی است، می شناساند; سپس به برخی نظریه های مطرح دراین زمینه می پردازد، و پس از آن، بحث های قرآنی را بررسی ‏می کند.‏ ‏ در بحث قرآنی، که نگرش اصلی پایان نامه بدان معطوف است، سه مفهوم کلیدی جامعه شناسی معرفت («معرفت» «جامعه»، «تعیّن») به تفصیل بحث ‏شده است. ابتدا دریک فصل، پاره ای مبانی نظری «معرفت و جامعه» خاطر نشان شده، و در فصلی دیگر زیر عنوان «تحلیل های جامعه شناختی ‏معرفت»، مسأله «تعیّن اجتماعی معرفت» آورده شده است. هدف فصل اخیر، یافتن پاسخ مناسب برای پنج مؤلّفه «عمق تعیّن، درجه تعیّن، عامل ‏مسلّط، و آماج تعیّن»، به کمک بحث های مطرح شده در فصل «معرفت و جامعه» است. حاصل این بحث ها، در فصل «خلاصه گیری» و در قالب ‏پنج پرسش و پاسخ که به پنج مؤلّفه مزبور ناظراند، آورده شده است. نتایجی که این رساله بدان دست یافته به قرار ذیل است:‏ ‏1. به طور کلّی، معارف بشری به دو دسته غیر اکتسابی(فطری)و اکتسابی قابل تقسیم اند. در حالی که جهان خارج(طبیعت، جامعه، تاریخ)ریشه و ‏خاستگاه معرفت های اکتسابی قلمداد می شود، نقش آن برای معرفت های غیر اکتسابی فقط در حدّ تأثیر است. ‏ ‏2. تأثیر گذاری جامعه بر معرفت، جز آن چه به اصل پدید آوردن معرفت های اکتسابی مربوط می شود (و ظاهراً غیر ارادی است)، اقتضایی خواهد ‏بود و به حدّ علّیت حتمی نمی رسد. ‏ ‏3. معرفت های بشری، افزون بر شکل فردی، بر اثر روابط و مناسبات اجتماعی، حالت جمعی نیز می تواند به خود بگیرد. ‏ ‏4. عامل حاکم و مسلّط در امور انسانی، از جمله معرفت های وی، فطرت و اراده ناشی از آن است. ‏ ‏5. روح نفس انسانی است که آماج و هدف اصلی تأثیرگذاری های عوامل اجتماعی و غیر اجتماعی قلمداد می شود.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه