حامد حاجی حیدری

منبع: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

زمان انتشار: ۱۱:۴۸ ۱۳۹۲/۰۵/۵

نام و نام خانوادگی: حامد حاجی حیدری
تخصص: جامعه شناسی
محل کار: دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
تحصیلات: دکتری جامعه شناسی نظری-فرهنگی

سوابق تحصيلی            

دورۀ تحصیلات آزاد حوزوی: سطوح ادبیات و منطق. تهران. مدرسۀ ملا محمد جعفر (مدرسۀ آیت‌ا… مجتهدی تهرانی)؛ ۱۳۶۷-۱۳۷۴

دورۀ كارشناسی: پژوهشگری اجتماعی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۴-۱۳۷۸

دورۀ كارشناسی ارشد:جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸-۱۳۸۰

دورۀ دكترای تخصصی: جامعه‌شناسی نظری فرهنگی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۰-۱۳۸۶

دورۀ تكمیلی: روش‌تحقیق ‌در علوم‌انسانی ‌باتأكید بر علوم‌ اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی؛ ۱۳۸۰

رسالۀ پایان‌نامۀ كارشناسی: فرد و جامعه؛ درآمدی بر رئالیسم استنتاج منطقی

رسالۀ پایان‌نامۀ كارشناسی ارشد: تحلیل محتوای روزنامۀ كیهان (اردیبهشت ۱۳۵۸) و روزنامۀ همشهری (اردیبهشت ۱۳۷۸)؛ سنجش شاخص‌های كلان/انسانی توسعه

رسالۀ پایان‌نامۀ دكترای تخصصی: چشم‌انداز آنتونی گیدنز به مدرنیت؛ بررسی و نقد

کنفرانس دوره تکمیلی: سه‌گانه پیشامدرن/مدرن/پسامدرن

دروس تدريس شده        

بررسی مسائل اجتماعی فرهنگی ایران، مطالعات انتقادی در ارتباطات، جامعه‌شناسی تبلیغات، مبانی جامعه‌شناسی، مبانی فلسفه ، نظریه‌های جامعه‌شناسی پیشرفته، تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام، جامعه‌شناسی ارتباطات جمعی

تاليفات

۱. توسعه؛ رهیافتی فرانظریه‌پردازانه

۲. آنتونی گیدنز؛ مدرنیت.زمان.فضا

ترجمه:

۱. جامعه‌شناسی معرفت و علم محمد توكل

۲. نخبگان قدرت چارلز رایت میلز

۳. درس‌های نظریۀ خانواده تامس آر. چیبوكاس، رندال دبلیو. لیته و دیوید ال. وایس

۴. مدخلی بر مطالعات فرهنگی؛ مسائل محوری و مباحث عمدهكریس باركر (این ترجمه رو به اتمام است)

مقالات

۱. بازسازی تئوریك مسألۀ اجتماعی؛ ملاحظاتی در سیاست اجتماعی، «راهبرد»، ش.۲۲، زمستان ۱۳۸۰.

۲. جمع‌بندی سه‌گانۀ پیشامدرن/مدرن/پسامدرن، «راهبرد»، ش.۲۳، بهار ۱۳۸۱.

۳. تأملی در مقدمات و مقومات پسامدرنیسم، «راهبرد»، ش.۲۵، پاییز ۱۳۸۱.

۴. آنتونی گیدنز در فراسوی چپ و راست، «راهبرد»، ش.۳۲، تابستان ۱۳۸۳.

۵. هابرماس در جدال با بحران معرفتی مدرن؛ عقلانیت ارتباطی به جای عقلانیت ابزاری، «راهبرد»، ش.۳۳، پاییز ۱۳۸۳.

۶. جایگاه هابرماس در مكتب فرانكفورت، «راهبرد»، ش.۳۳، پاییز ۱۳۸۳.

۷. چشم‌انداز كلی به اجتماع‌گرایی، «راهبرد»، ش.۳۵، بهار ۱۳۸۴.

۸. فلسفۀ اخلاق توسعه، «راهبرد یاس»، ش.۲، تابستان ۱۳۸۴.

۹. پروبلماتیك جامعه‌شناختی سكس، فصلنامۀ «كتاب نقد»، ش.۴۳، صص.۸۴ ۲۵۵.

۱۰. مصاحبۀ Nation با هابرماس دربارۀ حملۀ امریكا به عراق؛ این امریكایی‌های و انگلیسی‌های شجاع، «راهبرد»، ش.۳۳، پاییز ۱۳۸.

۱۱. نخستین آسیایی برندۀ جایزۀ نوبل؛ این خانه‌زاد فلسفۀ شرق و غرب، «راهبرد»، ش.۳۴، زمستان ۱۳۸۳.

۱۲. منظر فلسفی چارلز تیلور، «راهبرد»، ش.۳۵، بهار ۱۳۸۴.

۱۳. چارلز تیلور كیست؟، «راهبرد»، ش.۳۵، بهار ۱۳۸۴.

۱۴. نقد رویكرد مدرن در فلسفۀ اخلاق بین‌الملل، «راهبرد»، ش.۳۵، بهار ۱۳۸۴.

۱۵. ادوارد ودیع سعید در یك نگاه، «راهبرد»، ش.۳۶، پاییز ۱۳۸۴.

۱۶. امریكاشناسی و ادوارد سعید، «راهبرد»، ش.۳۸، زمستان ۱۳۸۴.

۱۷. چشم‌انداز عمومی به دیوید آلن كراكر، «راهبرد یاس»، ش.۳، پاییز ۱۳۸۴.

۱۸. فلسفۀ اخلاق توسعه؛ خاستگاه‌ها، همسویی‌ها و ناهمسویی‌ها، «راهبرد یاس»، ش.۳، پاییز ۱۳۸۴.

۱۹. فلسفۀ اخلاق توسعه، جهانی‌شدن و جوزف استیگلیتز، «راهبرد یاس»، ش.۳، پاییز ۱۳۸۴.

۲۰. آمارتیا سِن و مردم‌سالاری شورایی، «راهبرد یاس»، ش.۴، زمستان ۱۳۸۴.

۲۱. سنجش عدالت و تلاش‌های صلح، «راهبرد یاس»، ش.۴، زمستان ۱۳۸۴.

۲۲. اخلاق كاربردی، «راهبرد یاس»، ش.۹، بهار ۱۳۸۶.

۲۳. نوسازی خلاقانۀ جهان (مرور انتقادی كتاب «جامعۀ نمایش»جین دوگی، كتاب ماه علوم اجتماعی، ش.۲۹، صص.۳۱ ۲۸.

۲۴. پیش‌فرض‌های بنیادین تفكر اجتماعی در آلمان، «راهبرد»، ش.۳۸، زمستان ۱۳۸۴.

۲۵. تأملات‌‌مقدماتی‌‌دراعتقادمعطوف‌‌به‌‌امرقدسی؛ ‌مرورانتقادی‌‌به‌‌ترجمۀكتاب“فراخوان‌‌به‌‌جامعه‌شناسی‌‌دین”فیل‌‌زاكرمن.

۲۶. جمهوری دوگانه، «آفتاب»، ش.۱۷، صص.۱ ۱۲۰.

۲۷. زیمل از نگاه هابرماس و فریزبی، «راهبرد»، ش.۴۲، زمستان ۱۳۸۵.

۲۸. استلزامات اخلاقی مدل پنج مرحله‌ای كسب مهارت، «راهبرد یاس»، ش.۱۰، زمستان ۱۳۸۶

۲۹. نقشه راه رادیکال برای دستیابی به علم دینی (فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ).

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه