خبرنامه همایش هاى بین المللى علوم انسانی

زمان انتشار: ۰۰:۰۰ ۱۳۹۱/۰۷/۲۱

همایش های معرفی شده توسط موسسه فرهنگى هنرى دین پژوهان پرتو نور عمدتاً در حوزه علوم انسانی بوده و در حوزه های آموزش، ادبیات، ارتباطات، اقتصاد، الهایات، پژوهش، جغرافیا، حقوق، روانشناسی، زبان، علوم اجتماعی، فرهنگ، فلسفه،فناوری اطلاعات، محیط زیست، مدیریت، منطق، نوآوری و هنر می باشد که متن کامل آن در قسمت ضمائم قابل دسترسی است.

آهنگ شتابان شکل گیری رویدادها و پدیده ها، گسترش سریع و رو به توسعه قلمرو دانش وفناوری و رویش انبوه پرسش های گوناگون و چالش های نوپدید، از بارزترین ویژگی های جهانیاست که بشر امروز در آن زندگی می کند. دامنه تاثیر این دگرگونی ها در تمامی ساحت هایزندگی فردی و اجتماعی انسان و سرعت و شتاب شگرف و خیره کننده آن، چنان است که
بسیاری از اندیشمندان و دانشوران برجسته را نیز از رهگیری و پی جویی و آشنائی با تمامیابعاد همه یافته ها و پدیده های نوظهور حتی در حوزه تخصصی ایشان، باز می دارد و محروممی سازد.انعکاس و بازنمود چنین تحولات واسع و دامنه داری در جهان پیرامون، در عرصه پژوهش واندیشه ورزی نیز، آشکارا و به وضوح جلوه گر شده و رخ می نماید. اندیشمندان وپژوهندگان
پیشرو، با طرح پرسش ها و ارائه پژوهش های نوین، هر روزه نگرش ها و نگارش های بدیع وباروری را در سپهر دانش بشریو اقلیم معارف آدمیان رقم می زنند؛ و از این راه جامعه بشریرا یاری می کنند تا با نگرشی جامع و بینشی درخور، مسیر دست یازیدن به حیاتی آرام و برخوردار، و جامعه ای برین و نزیه را در چهار گوشه گیتی تدبیر سازد و آن را با آرامی و همواری بپیماید. در ساحت دانش بنیان و اندیشه محور زندگی بشر امروز، یکی از مهمترین عرصه هایی که طرح و بسط ایده های نوین به گونه ای کارآمد در آن نمود می یابد و بستر مستعد و سازنده ای برای تضارب آراء و تبادل اندیشه ها فراهم می سازد، همایش ها، نشست ها و هم اندیشی های علمی در سطح منطقه ای یا جهانی است. از رهگذر برگزاری نظام مند و پیوسته چنین رویدادهایی، گسترش دانش و پراکنش نظریات نوظهور به شکل مطلوب، صورت گرفته و افق های نوینی برای پژوهش های آتی پدیدار می شود. 
یکی از گام های سازنده برای بهره گیری کارآمد از چنین مجامع و همایش هایی، همانا آگاهی بخشی فراگیر و اطلاع رسانی روزآمد خواهد بود که در پی آن، مشارکت اصحاب اندیشه و تحقیق در چنین رویدادهایی هموارتر و انتفاع ایشان و جامعه، از آن افزون تر خواهد شد. «موسسه فرهنگى هنرى دین پژوهان پرتو نور» کوشیده است تا مخاطبان اصلی این خبرنامه، که دانشوران و فرهیختاران کشورمان در حوزه علوم انسانی و اجتماعی هستند را با همایش هایی که در ماه های پیش رو در سرتاسر جهان برگزار می شوند، آشنا نماید و ایشان رادر عرضه توانمندی های خویش در عرصه بین المللی و نیز بهره مندی از یافته ها و ثمرات چنین رویدادهایی یاری نماید. ملاک های مورد نظر در گزینش موارد منتخب، اعتبار علمی همایش، اهمیت موضوعات، و زمان ارسال مقاله جهت شرکت در رویدادها بوده است. موسسه دین پژوهان پرتو نور، امیدوار است انتشار این خبرنامه بتواند براى متخصصان و پژوهشگران و اندیشه ورزان و نیز سایر نهادها، سازمان ها و محافل علمی این مرز و بوم، یاریگر و سودمند باشد.
همایش های معرفی شده توسط موسسه فرهنگى هنرى دین پژوهان پرتو نور عمدتاً در حوزه علوم انسانی بوده و در حوزه های آموزش، ادبیات، ارتباطات، اقتصاد، الهایات، پژوهش، جغرافیا، حقوق، روانشناسی، زبان، علوم اجتماعی، فرهنگ، فلسفه،فناوری اطلاعات، محیط زیست، مدیریت، منطق، نوآوری و هنر میباشد که متن کامل آن در قسمت ضمائم قابل دسترسی است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه