دگرگونی و تحول اجتماعی از دیدگاه دکتر شریعتی

زمان انتشار: ۱۳:۴۵ ۱۳۹۱/۰۳/۲۶

عنوان:دگرگونی و تحول اجتماعی از دیدگاه دکتر شریعتی
نگارنده: محمود رئوفی
استاد راهنما: غلامعباس توسلی
رشته و مقطع تحصیلی: جامعه شناسی، کارشناسی ارشد
سال و محل اخذ مدرک: 1371، دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی

چکیده: در نوشته ای که
پیش رو دارید، دگرگونی و تحول اجتماعی از دیدگاه شریعتی مورد تحقیق و تجزیه و
تحلیل قرار گرفته است. نوشته

حاضر در دو بخش تنظیم شده
است: در بخش اول که در حقیقت مدخلی است برای ورود به متن اصلی رساله، طی دو فصل
مبانی نظری تحقیق، مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل اول سخن از کلیات و طرح
تحقیق و اهداف آن رفته است، سعی کرده ایم تا آنجا که ممکن است، مسئله و پرسش اصلی
را به درستی تبیین و مطرح نمائیم و چارچوب مطالعاتی و محدوده آن را نشان دهیم و
مشخص نمائیم، این نوشته به دنبال پاسخگویی به کدام پرسشهاست؟ در فصل دوم تئوری
دگرگونی اجتماعی را بررسی کرده ایم، در این فصل به طور گذرا از تعریف، حدود،
نظریات و عوامل دگرگونی اجتماعی سخن به میان آمده است. در بخش اول، بیان ما بیشتر
توصیفی است تا تحلیلی. بخش دوم رساله، حاوی سه فصل می باشد که متن اصلی نوشته حاضر
را تشکیل می دهد. در این بخش بیان ما، توصیفی، تحلیلی و انتقادی خواهد بود. در فصل
سوم، ماهیت دگرگونی اجتماعی از دیدگاه دکتر شریعتی را مطرح نموده ایم. مطالبی
همچون بررسی جامعه شناسی تاریخی، قانونمندی دگرگونی اجتماعی، تعریف، انواع، و جهت
دگرگونی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پنجم سعی کرده ایم، نشان دهیم، تا چه
حد نظریات و تئوریهای وی با چارچوبهای جامعه شناختی همخوانی و سازگاری دارد و از
طرف دیگر تا چه حد در مقام عمل، می توانند در جامعه کاربرد داشته باشند.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه