شماره 66 فصلنامه روش شناسی علوم انسانی منتشر شد

زمان انتشار: ۱۶:۵۳ ۱۳۹۰/۱۰/۲۹

شصت و ششمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی روش شناسی علوم انسانی با هشت مقاله تخصصی از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.

شصت و ششمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی روش شناسی علوم انسانی با هشت مقاله تخصصی از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.

در
این شماره می خوانید: «تبیین روش شناسی مناسب در کنترل استراتژیک»، «فهم
نحوه معنا بخشی در عرصه سازمان: تحلیل بر مبانی»، «روش شناسی ترسیم نقشه
های علم: مطالعه موردی ترسیم نقشه علم مدیریت دولتی»، «رویکردهای معناگرا
در مطالعات علوم اجتماعی و مطالعات سازمان و مدیریت»، «درآمدی بر روش بررسی
(ابعاد فرهنگ سازمانی) با نگاهی به قرآن کریم»، «کاربرد روش تحقیق تاریخی
در مطالعات مدیریت»، «بازخوانی دانش سیاست گذاری در بستر پست مدرنیسم: اجرا
و ارزیابی»، «نقدی بر پژوهش کمی گرا و مبانی فلسفی آن در دانش»
تبیین روش شناسی مناسب در کنترل استراتژیک
نتایج
حاصل از این تحقیق نشان می دهد از بین انواع روش شناسی های تحقیق، روش
تحقیق قوم نگاری، روشی مناسب جهت تحقیقات کنترل استراتژیک است.
فهم نحوه معنا بخشی درعرصه سازمان: تحلیل بر مبانی
این
مقاله به ارائه خاستگاه، مفروضات زیر بنایی، عوامل تشکیل دهنده، روش های
تحلیل، برخی ویژگی های روش شناسانه تکنیک شبکه خزانه و نمایش یک نمونه
تجربی جهت درک بهتر کاربرد این تکنیک پرداخته و بر آن بوده است تا نظر
محققان مدیریت را به کار برد این تکنیک ترکیبی در تحقیقات مدیریتی جلب کند.
روش شناسی ترسیم نقشه های علم: مطالعه موردی ترسیم نقشه علم مدریت دولتی
در
این مقاله ابتدا جایگاه نقشه های علم و کاربرد روش تحلیل استنادی در حوزه
علم سنجی و سپس با بررسی پیشینه ترسیم نقشه های علم و نقشه های موضوعی علوم
در ایران و جهان ضمن تشریح فرایند و گام های ترسیم نقشه های علوم، نقشه
اداره امور عمومی (مدیریت دولتی) به عنوان یک مطالعه موردی بیان شده است.
رویکردهای معناگرا در مطالعات علوم اجتماعی و مطالعات سازمان و مدیریت
در این مقاله سعی شده است بخشی از تحولات روشی و معرفتی در مطالعات سازمان از دریچه رویکرد معناگرایی بررسی شود.
این که این تحولات چگونه مطالعات سازمان و مدیریت را تحت تأثیر قرار داده، سؤال مهمی است که مقاله به دنبال بررسی و پاسخ به آن است.
درآمدی بر روش بررسی (ابعاد فرهنگ سازمانی) با نگاهی به قرآن کریم
در این مقاله تلاش شده روش مطالعه (تأثیر آموزه های دینی بر علم مدیریت) تنقیح شود.
کاربرد روش تحقیق تاریخی در مطالعات مدیریت
این
مقاله ضمن معرفی روش تحقیق تاریخی و چگونگی سود جستن از آن در قلمرو
مطالعات مدیریت، این روش را در مورد تصمیم گیری راهبردی با رویکرد اسلامی
مورد استفاده قرار می دهد.
بازخوانی دانش سیاست گذاری در بستر پست مدرنیسم: اجرا و ارزیابی
این
مقاله ضمن ساخت شکنی نظریات اجرا و ارزیابی خط مشی در پارادایم مدرنیسم،
به طرح بحث از این نظریات در بستر پست مدرنیسم می پردازد.
نقدی بر پژوهش کمی گرا و مبانی فلسفی آن در دانش
در
این نوشتار تلاش شده است تا ضمن معرفی ریشه های فلسفی کمی گرایی در
مدیریت، انتقادهای وارد شده بر این رویکرد نیز مورد توجه قرار گیرد.
شصت
و ششمین شماره فصلنامه روش شناسی علوم انسانی به صاحب امتیازی پژوهشگاه
حوزه و دانشگاه و مدیر مسؤولی علیرضا اعرافی در 188 صفحه با شمارگان 1500
نسخه و با قیمت 2000 تومان منتشر شده است.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه