عبدالحسین کلانتری

زمان انتشار: ۱۵:۰۰ ۱۳۹۱/۰۸/۲۸

عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
دکتری جامعه شناسی سیاسی
حوزه های تدریس: جامعه شناسی سیاسی،جامعه شناسی جنگ،نظریه های جامعه شناسی و…
سوابق: معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و…

مشخصات تحصیلی
1. دیپلم ریاضی- فیزیک از دبیرستان طالقانیِ ساری (١٣٧٤-١٣٧٠)
2. مهندسی آبیاری از دانشگاه گیلان (١٣٧٨-١٣٧٤)
3. کارشناسی‏ارشد جامعه‏شناسی از دانشگاه علامه طباطبایی (١٣٨٣-١٣٨٠)
رتبه اول آزمون ورودی کارشناسی‏ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
پذیرفته‏شده در آزمون ورودی کارشناسی‏ارشد رشته پژوهشگری دانشگاه شهید بهشتی
دفاع پایان نامه کارشناسی‏ارشد با عنوان «بررسی مفاهیم معنا (meaning ) وعقلانیت (rationality) در آرای پیتر وینچ و علامه طباطبایی» با راهنمایی دکتر «محمدرضا شادرو» و مشاوره دکتر «حسین کچویان» و داوری دکتر «ابراهیم موحدی» با نمره ١٩
اتمام دوره کارشناسی‏ارشد با معدل ٣٨/١٨ با عنوان دانشجوی ممتاز و شاگرد اول
4. دکتری (PH.D) جامعه‏شناسی از دانشگاه علامه‏طباطبایی (١٣٨٣-١٣٨٨)
کسب رتبه اول در آزمون کتبی ورودی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی
کسب رتبه دوم در آزمون کتبی ورودی دکتری دانشگاه تهران
کسب رتبه اول در آزمون کتبی و نهایی ورودی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
دانشجوی استعداد درخشان دوره دکتری
پژوهشگر برتر دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه علامه‏طباطبایی دورة دکتری در سال ١٣٨٦
پژوهشگر برتر دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه علامه‏طباطبایی دورة دکتری در سال ١٣٨٧
احراز مقام نخبگی و استعداد برتر از سوی بنیاد ملی نخبگان
دفاع رساله دکتری با عنوان «تطور گفتمانی دفتر تحکیم وحدت» با راهنمایی دکتر «محمد محمد عبدالهی»، مشاوره دکتر «حسین کچویان» و دکتر «هادی خانیکی» و داوری دکتر «محمد حسین پناهی» و دکتر «حسین سلیمی» با درجه عالی(نمره ٢٥/١٩)

تالیف و ترجمه
کتاب
1. کلانتری، عبدالحسین (1386). معنا و عقلانیت در آرای علامه‏طباطبایی و پیتر وینچ. قم: طه.
2. کلانتری، عبدالحسین (1387). رسانه، توسعه و سیاستگذاری ارتباطی. تهران: دفتر پژوهش‏های رادیو.
3. سردبیر(مشترک) مجموعة ٨جلدی «مطالعات فرهنگی رادیو».
– جلد اول: کوثری، مسعود (1387). درآمدی بر موسیقی مردم پسند. تهران: دفتر پژوهش‏های رادیو.
4. جلد دوم: مختاری اصفهانی (1388). رادیو و سیاست در ایران. دفتر پژوهشهای رادیو.
5. ماتسون، دونالد (2008) گفتمانهای رسانه‏ای (Media Discourses)، ترجمة عبدالحسین کلانتری و بهزاد احمدی. تهران: مرکز آموزش صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. (زیر چاپ).
6. کلانتری، عبدالحسین (به کوشش) (1388). مجموعه چکیده مقالات دومین اجلاس جهانی رادیو (دو زبانه). تهران: دفتر پژوهش‏های رادیو.
7. کلانتری، عبدالحسین و حسنی، حسین (زیر چاپ). رادیو. تهران: دفتر پژوهشهای رادیو.

مقاله
1. رادیو و مشارکت اجتماعی، ماهنامة علمی- تخصصی رادیو، شمارة ٢٧، ١٣٨٤.
2. درآمدی بر جامعه‏شناسی عقلانیت، کتاب ماه علوم اجتماعی، شمارة ٩١-٩٠، ١٣٨٤.
3. رسانة دینی، مخاطب دیندار و رضایت نسبی؛ بررسی دینداری مخاطبین و برآورده‏شدن انتظارات دینی رسانه‏ای آنان، Global Media Journal ، 2006 (شمارة اول, بهار ١٣٨٥)
http://gmj.ut.ac.ir/maghale.aspx?id=26
4. رهبری از منظری جامعه‏شناختی، راهبرد، شمارة ٤١، پائیز١٣٨٥
5. رادیو محلی و انسجام اجتماعی، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال دوم, شمارة٦, پاییز ١٣٨٥.
6. از سیاست مدرن تا سیاست پسامدرن، مجله علمی- پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، سال سوم، شمارة٢، پائیز و زمستان ١٣٨٥.
7. جوانان و مصرف توریسم، فصلنامة علمی- پژوهشی تحقیقات فرهنگی، سال اول, شمارة ٢, تابستان١٣٧٨.
8. معنا در جامعه‏شناسی و مطالعات فرهنگی (مقایسه دو رویکرد روان شناسانه و قاعده مدارانه)، مجله علمی- پژوهشی علوم‏اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، سال چهارم، شمارة 2, پاییز و زمستان ١٣٨٦.
9. A Case Study of the Relationship between Media and Religion: The Media Rituals. Asian Journal of Social Science. Volume 37 (2009). Pp 284-304. http://www.ingentaconnect.com/content/brill/saj/2009/00000037/00000002/art00009
10. امکانها و چالشهای به کارگیری رادیو در توسعه روستایی، کتاب ماه علوم اجتماعی. سال دوازدهم. شماره 9 (پیاپی 117). آذر 1387. صص79-69.
11. هویت دینی و جوانان، فصلنامة علمی- پژوهشی تحقیقات فرهنگی. دورۀ دوم، شمارۀ 2، تابستان 1388.
12. رسانه های نوین و زندگی روزمره: تاثیر تلفن همراه بر هویت و سبک زندگی جوانان. فصلنامه علمی- ترویجی رسانه. شمارۀ پیاپی76. سال نوزدهم. شمارۀ 4.
13. دفتر تحکیم وحدت در کشاکش سنت و تجدد، فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، (مشترک)، گواهی چاپ.

ارائة مقاله در سمینارها و همایشها
1. رادیو و مشارکت اجتماعی، ششمین جشنوارة بین‏المللی رادیو، صدای جمهوری اسلامی ایران، ١٣٨٤.
2. بررسی نسبت رسانه و دین؛ مطالعة موردی مناسک رسانه‏ای، همایش بین‏المللی دین و رسانه، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران و صدای جمهوری اسلامی ایران، ١٣٨٤ (مشترک).
3. رضایت مخاطبان رسانة دینی، همایش بین‏المللی دین و رسانه، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران و صدای جمهوری اسلامی ایران، ١٣٨٤ (مشترک).
4. جامعه‏شناسی مصائب جمعی(تجربه‏ای در بم)، همایش پارازیت روی خط بم، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ١٣٨٤ (مشترک).
5. اجتماعات قومی و همبستگی اجتماعی عام در ایران، همایش انسجام ملی و همبستگی اجتماعی، موسسه مطالعات ملی با همکاری سایر نهادها و دانشگاهها، دانشگاه تربیت مدرس، ١٣٨٦ (مشترک).
6. همگرایی ملی و رادیو محلی، همایش انسجام ملی و همبستگی اجتماعی، موسسه مطالعات ملی با همکاری سایر نهادها و دانشگاهها، دانشگاه تربیت مدرس، ١٣٨٦ (مشترک).
7. رادیو در دوقطبی گفتمان سنتی و تجددی، دومین اجلاس جهانی رادیو. ABU با همکاری صدای جمهوری اسلامی ایران و دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی، امام صادق و آزاد اسلامی.
8. سبک زندگی سازی برنامه های رادیویی: پاسخ به نیازهای روزمره مخاطبان در عصر مدرن. سومین اجلاس جهانی رادیو.

پروژه های تحقیقاتی
مجری
1. جامعه‏شناسی مصائب جمعی(تجربه ای در بم)، خویش‏فرما، ١٣٨٣ (با همکاری سایر مجریان).
2. انتظار دینی جامعه از رسانه، صدای جمهوری اسلامی ایران، ١٣٨٤ (با همکاری سایر مجریان).

همکار
1. بررسی مخاطبان سینما، ایسنا، ١٣٨١.
2. مسائل گروههای مختلف سنی جوانان(١٥تا٢٩ سال)، سازمان بهزیستی کل کشور، ١٣٨٣.
3. تطور گفتمانهای هویتی در ایران، شورای عالی انقلاب فرهنگی، ١٣٨٣.

سوابق اجرایی-پژوهشی
1. پژوهشگر خبرگزاری ایسنا، ١٣٨٠.
2. پژوهشگر صدای جمهوری اسلامی ایران، ١٣٨٤-١٣٨١.
3. کارشناس طرح و برنامه گروه اجتماعی شبکه٤ سیما، ١٣٨٦-١٣٨٣.
4. کارشناس طرح و برنامه شبکه رادیویی جوان، ١٣٨٤.
5. عضویت در بسیاری از کارگروههای تخصصی سازمان صدا و سیما.
6. مدیرکل پژوهش‏های رادیو، ١٣٨٤ تا 1388.
7. مدیرمسئول و سردبیر مجلة علمی- تخصصی رادیو، از ١٣٨٤ تا سال 1388 (از شمارۀ 31 تا شمارۀ 46).
8. مدیر مسئول فصلنامة نجوای فرهنگ، از ابتدا(١٣٨٥) تا سال 1388 (از شمارۀ اول تا شمارۀ 11).
9. دبیر بخش پژوهش هفتمین جشنوارة بین‏المللی رادیو، ١٣٨٥-١٣٨٤.
10. دبیر بخش پژوهش هشتمین جشنوارة بین‏المللی رادیو، ١٣٨٦-١٣٨٥.
11. عضو هیئت داوران پانزدهمین جشنوارة تولیدات رادیویی و تلویزیونیِ معاونت امور مجلس و استانهای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، ١٣٨٦.
12. مدیر گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری، ١٣٨٦.
13. عضو شورای علمی و داوری همایش ملی «همبستگی ملی و نهادهای اجتماعی»، موسسه مطالعات ملی، ١٣٨٦.
14. دبیر کمیتة راهبردی اجتماعی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران، از سال ١٣٨٧ تا 1388.
15. دبیر «دومین اجلاس جهانی رادیو» (International Radio Forum) ، ABU با همکاری صدای جمهوری اسلامی ایران و دانشگاههای تهران، علامه طباطبایی، امام صادق و آزاد. 30-28 اردیبهشت 1388(20-18 May 2009).
16. دبیر بخش پژوهش دهمین جشنوارة تولیدات رادیویی(جشنواره اردیبهشت), ١٣٨٨-١٣٨٧.
17. مشاور معاون صدا، از سال 1388 تاکنون.
18. سرپرست دانشکده ارتباطات و تبلیغ فرهنگی سوره، از سال 1388 تا کنون.
19. عضو شورای پژوهشی دانشگاه سوره، از سال 1388 تا کنون.
20. رئیس شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ارتباطات سوره، از فروردین 1389 تا کنون.
21. رئیس گروه پژوهشی اجتماعی و حقوق شهروندی، از سال 1388 تا کنون.

22-عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از سال 1389

23-معاون آموزشی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از سال 1390

رایانامه: kalantari1356@gmail.com

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه