علیرضا شجاعی زند

منبع: علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۱۱:۳۷ ۱۳۹۲/۰۶/۱۹

زندگی نامه علیرضا شجاعی‌زند در سال 1338 در تهران به دنیا آمد. تحصیلات خود را در رشته راه و ساختمان در هنرستان صنعتی تهران گذراند. در سال 1364  از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی فوق‌دیپلم راه و ساختمان گرفت و در سال 1372 کارشناسی علوم‌اجتماعی خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد. مقطع کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی را […]

زندگی نامه

علیرضا شجاعی‌زند در سال 1338 در تهران به دنیا آمد. تحصیلات خود را در رشته راه و ساختمان در هنرستان صنعتی تهران گذراند. در سال 1364  از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی فوق‌دیپلم راه و ساختمان گرفت و در سال 1372 کارشناسی علوم‌اجتماعی خود را از دانشگاه تهران دریافت کرد. مقطع کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی را در سال 1375 در دانشگاه تهران گذراند و در سال 1380 موفق به اخذ دکتری جامعه‌شناسی از دانشگاه اصفهان شد. وی هم‌اکنون استاديار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربيت مدرس است.

کتاب ها:

مشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسي دين: بررسي جامعه شناختي مناسبات دين و دولت در ايران اسلامي؛ موسسه ‌فرهنگي ‌انتشاراتي‌ تبيان؛ 1377

دين، جامعه و عرفي شدن: جستارهايي در جامعه‌شناسي دين؛ نشر مركز ؛ 1380

عرفي شدن در تجربه مسيحي و اسلامي؛ مركز بازشناسي اسلام و ايران؛ 1381

برهه انقلابي در ايران؛ موسسه چاپ و نشر عروج ؛ 1382

تكاپوهاي دين سياسي: جستارهايي در جامعه‌شناسي سياسي ايران؛ انتشارات باز؛ 1383

عرفي‌شدن در غرب مسيحي و شرق اسلامي؛ شركت چاپ و نشر بين‌الملل؛ 1383

جامعه شناسی دین، درباره موضوع؛ نشر نی، 1388

مقالات:

ایرانِ اسلامی: بانیِ موضوع و انگارة جدید در جامعه شناسی و علوم انسانی

بررسی رابطه جهانی شدن فرهنگی و عرفی شدن فردی با تأکید بر نقش عوامل زمینه ای

مدرنیته و قدرت انتخاب

«اسطوره زدایی» از پیام مسیح (ع)

مراحل تحول مسیحیت

خاستگاه جامعه شناسی در فرآیند رشد عقلی گری

سکولاریسم گوهر مکشوف غرب یا جوهر مستور مسیحیت

اقتدار دینی

 آمیزه عقل و ایمان در آموزه اسلام

مسیرهای محتمل در «عرفی شدن» ایران

مدلی برای سنجش دینداری در ایران

روحانیت و موقعیت جدید

نه چندان ابطالی نه چندان لیبرالی تأملی در اندیشه های سیاسی ـ اجتماعی کارل ریموندپویر

برداشتی همساز و موزون از آزادی و عدالت در قانون اساسی

تلویزیون و نگرانی های دینی

دین و عرفی شدن

تبارشناسی « تجربه دینی » در مطالعات دینداری

م‍ش‍روع‍ی‍ت دی‍ن‍ی دول‍ت و اق‍ت‍دار س‍ی‍اس‍ی دی‍ن ب‍ررس‍ی ج‍ام‍ع‍ه ش‍ن‍اخ‍ت‍ی م‍ن‍اس‍ب‍ات دی‍ن و دول‍ت در ای‍ران اس‍لام‍ی

جامعه شناسی دین و انگاره «عرفی شدن»

بررسی وضعیت دین داری در بین دانشجویان

قابلیتهای تحلیل گفتمان در بررسی پدیده های فرهنگی – اندیشه ای

بازخوانی نقش دین در توسعه با نظر به اغراض تشکیل حکومت اسلامی

تعریف دین

نیم نگاهی بر اندیشه ی زوال

 دین: در حاشیه، در متن

کنکاشی در پیشینه های نضج گیری جامعه شناسی دین

 فراز و فرود جامعه شناسی دین در ایران

عرفی شدن در مصاف با عرفی زدایی

جامعه شناسی اسلام در کار «وبر» و «ترنر»

دل در گرو عرفی

جامعه شناسی دین؛ مردم شناسی جادو

بررسی انتقادی آرا و نظرات وبر درباره صدر اسلام

منشا دین و ریشه دینداری ، تنقیح بحث و طرح یک ایده

دین و دولت

بازشناسی عرفی شدن در دو تجربه مسیحی و اسلامی

 نسبت « جامعه شناسی دین » با الهیات و کلام

«انقلاب» یا «دموکراسی»

نقش و عملکرد دین در « وضعیت انقلابی » بررسی تطبیقی انقلاب فرانسه و ایران

صف بندیهای سیاسی – اجتماعی در ایران

هم آغوشی ملکوت آسمان و ملک زمین

الگوهای عرفی شدن جوامع

سلسله های اسلامی در ایران و مسئله مشروعیت

اصلاحات؛ راهبرد استراتژیک

اسلام و نو شدن

چند پرسش درباره عرفی شدن

نظریه برخورد تمدن ها

عرفی شدن یا عرفی سازی

اصلاحات و سؤالات اساسی

بررسی امکان همزیستی دین و مدرنیته

دین ِتمام زندگی

گشایش هاى نظرى در مطالعات جامعه شناختىِ دین

دین و پدیده جهانى

جامعه شناسی دین: عبور از محدودیت ها

دسته بندی الگوهای تعامل دین و دولت (نگاهی به مصادیق تاریخی مناسبات دین و دولت در ایران)

قرون وسطی و «دنیوی شدن مسیحیت»

تماس با دکتر شجاعی زند:

تلفن: 02182884601

دورنگار: 02182883617

پست الكترونيكي: shojaeez@modares.ac.ir

نشانی: دانشگاه تربیت مدرس، دانشكده علوم انساني، طبقه دوم، اتاق 226

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه