عنوان پایان نامه: ل‍زوم‌ و ض‍رورت‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ از دی‍دگ‍اه‌ اب‍ن‌ خ‍ل‍دون

زمان انتشار: ۱۱:۳۴ ۱۳۹۰/۰۷/۷

نگارنده: ص‍ب‍وری‌ چ‍ن‍اری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
استاد راهنما: محمد ثقفی
استاد مشاور: م‍ح‍م‍د ه‍م‍ای‍ون‌ س‍پ‍ه‍ر
رشته و مقطع تحصیلی: علوم اجتماعی
سال و محل اخذ مدرک: 1383، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌،واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌


چکیده: ه‍دف‌ پ‍ژوه‍ش‌ ب‍ررس‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ و ل‍زوم‌ و ض‍رورت‌ آن‌ از دی‍دگ‍اه‌ اب‍ن‌ خ‍ل‍دون‌ ک‍ه‌ ای‍ش‍ان‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ را ازدو دی‍دگ‍اه‌ م‍دن‍ظر دارن‍د. ی‍ک‍ی‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ ظاه‍ری‌ آن‌ و دی‍گ‍ری‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ ب‍اطن‍ی‌.ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ در ن‍ظر ای‍ش‍ان‌ ه‍م‍ان‌ ج‍ن‍ب‍ه‌ ب‍اطن‍ی‌ م‍ی‌ب‍اش‍د، ی‍ع‍ن‍ی‌ری‍ش‍ه‌ی‍اب‍ی‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ح‍وادث‌ و ع‍ل‍ت‌ یابی آن‍ه‍ا اس‍ت‌. روش پ‍ژوه‍ش‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ی‍ا م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌، اس‍ن‍ادی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ اس‍ت‌ طرح‌ پ‍ژوه‍ش‌ش‍ام‍ل‌ م‍ق‍دم‍ه‌، ض‍رورت‌ طرح‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌، روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، م‍ح‍دودی‍ت‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌، اه‍داف‌ تح‍ق‍ی‍ق‌ و ن‍ی‍ز روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ اب‍ن‌ خ‍ل‍دون‌ م‍ی‌ب‍اش‍د.

ن‍تی‍ج‍ه‌ ک‍ل‍ی‌: اب‍ن‌ خ‍ل‍دون‌ به ع‍ن‍وان‌ ی‍ک‌ ف‍ی‍ل‍س‍وف‌،م‍ورخ‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‌ در ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر م‍طرح‌ اس‍ت.‌ زی‍را از طرف‍ی‌ ه‍م‌ ب‍ن‍ی‍ان‌گ‍ذار ع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌ (ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌) اس‍ت‌ و از طرف‍ی‌ دی‍گ‍ر ب‍ه‌ س‍ی‍ر وج‍ودی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ و ت‍ج‍زی‍ه‌ ح‍وادث‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ در دوره‌ خ‍ود پ‍رداخ‍ت‍ه‌و ک‍ت‍اب‌ ارزش‍م‍ن‍د ای‍ش‍ان‌ ب‍ن‍ام‌ م‍ق‍دم‍ه‌خ‍ود گ‍واه‌ روش‍ن‍ی‌ ب‍ر ای‍ن‌ ادع‍ا اس‍ت‌.

 

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه