غلامرضا جمشیدیها

زمان انتشار: ۰۱:۳۹ ۱۳۹۱/۰۳/۲۷

نام و نام خانوادگی: غلامرضا جمشیدی ها
تخصص: جامعه شناسی متفکران مسلمان، جامعه شناسی تاریخی
محل کار: دانشگاه تهران
تحصیلات: دکترای جامعه شناسی
سوابق کاری: معاونت پژوهشی و مدیر گروه و ریاست دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دانشیار گروه علوم اجتماعی

دکتر غلامرضا جمشیدیها در سال 1358 مدرک کارشناسی را در رشته جامعه شناسی از دانشگاه تهران اخذ نمود. کارشناسی ارشد خود را در رشته جامعه شناسی در دانشگاه تربیت مدرس گذراند و در سال 1366 با عنوان پایان نامه ی “بررسی نهضت سوادآموزی و ارزیابی عملکرد آن” فارغ التحصیل گردید.

سپس برای ادامه ی تحصیل راهی دانشگاه منچستر انگلیس در رشته ی جامعه شناسی تاریخی شد. تحصیلات ایشان در سال 1376 با دفاع از پایان نامه ی “ابن خلدون: تکامل اجتماعی و تغییر اجتماعی: مطالعه ای در جامعه شناسی تاریخی” به پایان رسید. دکتر جمشیدیها اینک دانشیار گروه جامعه‏ شناسی و رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران می باشد.

مشاغل و سمت های مورد تصدی:

– ریاست دانشکده ‏،دانشکده علوم اجتماعی در سال 1384

– معاون پژوهشی دانشکده‏،دانشکده علوم اجتماعی در سال 1382 و 1383

– مدیر کل دفتر ریاست دانشگاه ‏،دانشگاه تهران در سال 1377 و 1379

– مشاور رئیس و مسئول اداره ارزشیابی و رسیدگی به شکایات دانشگاه‏،دانشگاه تهران ‏‏سازمان مرکزی در سال 1377 و 1379

– معاون اداری ومالی‏،دانشگاه علوم اجتماعی در سال 1377 و 1376

سوابق علمی و پژوهشی:

کتابها:

– هراس بنیادین اروپامداری و ظهور اسلام گرایی

– جامعه . دولت و شهر نشینی : تفکر جامعه شناختی ابن خلدون

– پیدایش نظریه های جامعه شناسی

– تاریخ و نظریه اجتماعی

– زبان تخصصی علوم اجتماعی

– آسیب شناسی فلسف قانونی حجاب

– فارابی و مکتب او

– ساختارگرایی پساساختارگرایی و نظریه اجتماعی پسامدرن (زبان تخصصی علوم اجتماعی ۲)

مقالات

مقالات چاپ شده در مجلات داخلی

– پروپاگاندای بنی امیه علیه خاندان پیامبر‏، فصلنامه علمی پروهشی شیعه شناسی‏،۹‏،۳۵‏،۷‏‏۴۴‏،۱۳۹۰

– تطبیق نظریه دیویس با انقلاب اسلامی ایران‏، فصلنامه مطالعات جامعه شناختی ایران‏،۱۸‏،۳۸‏،۳۱‏‏۵۶‏،۱۳۹۰

– جامعه شناسی تاریخی در اندیشه شهید مطهری‏، دو فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد‏،۸‏،۱‏،۵۳‏‏۷۷‏،۱۳۹۰

– فوکو تاریخ و روش شناسی تاریخی‏، برگ فرهنگ فصلنامه مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران‏،۱‏،۲۳‏،۱۷۴‏‏۱۹۹‏،۱۳۹۰

– شیوه های مختلف مقاومت مردم ایران در برابر دستور حکومتی کشف حجاب در دوره ی اول پهلوی، زن در فرهنگ و هنر (پژوهش زنان سابق ) مرکز مطالعات و تحقیقات زنان در دانشگاه تهران‏،۲‏،۳‏،۳۷‏‏۵۶‏،۱۳۹۰

– عدالت اجتماعی در اندیشه ایت الله سید محمدباقر صدر‏، اسلام و علوم اجتماعی‏،۲‏،۳‏،۲۵‏‏۵۴‏،۱۳۸۹

– ادبیات شفاهی و تاریخ شفاهی بررسی برخی اشارات تاریخی در داستان ترکی اغوز خاقاز‏،مجله انسان شناسی‏،۸‏،۱۲‏،۳۲‏‏۵۰‏،۱۳۸۹

– مدرنیته و خودکشی زنان و دختران لک، بررسی مسائل اجتماعی ایران(نامه علوم اجتماعی سابق)‏‏دانشگاه تهران‏،۱‏،۱‏،۱۰۶‏‏۷۹‏،۱۳۸۹

– ملاحظه ای تاریخی درباره مناسبات جامعه شناختی نهادهای دین و هنرها،جامعه شناسی هنر و ادبیات(نامه علوم اجتماعی سابق)‏‏ دانشگاه تهران‏،۱‏،۲‏،۷‏‏۳۶‏،۱۳۸۸

– رابطه معرفت و جامعه در اندیشه دکتر علی شریعتی‏،اسلام و علوم اجتماعی‏،۱‏،۲‏،۱۰۳‏‏۱۳۸‏،۱۳۸۸

– سیاست گذاری فرهنگی پیامبر اسلام ص و تاثیر آن بر موقعیت فرهنگی‏‏اجتماعی زنان در زیست جهان جاهلی‏، پژوهش زنان‏،۶‏،۴‏،۵‏‏۳۸‏،۱۳۸۷

– هرمنوتیک و مساله تاریخمندی فهم انسانی‏، تحقیقات فرهنگی‏، سال اول‏،۴‏،۱۸۴‏‏۱۵۹‏،۱۳۸۷

– تمدن اسلامی‏، تاریخ اسلام‏،۹‏،۳۴‏‏۳۳‏،۲۰۷‏‏۲۲۶‏،۱۳۸۷

– دیالکتیک منش و میدان در نظریه عمل پییر بوردیو‏،نامه علوم اجتماعی‏،۱‏،۲۰‏،۱‏‏۳۲‏،۱۳۸۶

– پژوهشی در باره نقش و جایگاه انسان در تئوری توسعه اجتماعی ابن خلدون،جممعیت ‏،۴۷و۴۸‏،۱۶۰‏‏۱۳۹‏،۱۳۸۳

– تعلقات اجتماعی و اثرات آن بر بازگشت مهاجرین افغانی‏،نامه علوم اجتماعی‏،جلد ۱۱ شماره ۳‏،۴۳‏‏۶۸‏،۱۳۸۳

– پژوهشی در چگونگی تفسیر مقدمه ابن خلدون‏، نامه علوم اجتماعی‏،دوره جدید‏،۱۲‏،۶۷‏‏۵۱‏،۱۳۷۷

– سوادآموزی بعد از انقلاب اسلامی‏، نامه علوم اجتماعی‏،دوره جدید،‏ جلد‏،۳‏،۲۰۳‏‏۱۷۹‏،۱۳۶۸

همایش های داخلی:

– پیشگیری از جرم در پیشینه تفکر اسلامی،نخستین همایش ملی پیشگیری از جرم ‏،ایران‏،۱۲‏‏۱۲‏،۱۲‏،۱۳۸۷

  طرح بررسی عوامل بازگشت مهاجرین افغانی

Transnational networks and sustainable
reintegration” Case study Report, Tehran

Transnational networks and sustainable
reintegration” Case study Report, Zahedan

دروس آموزشی            

در مقطع کارشناسی:

– تاریخ تفکراجتماعی دراسلام

– نظریه های جامعه شناسی 1 و 2 و 3

 

در مقطع کارشناسی ارشد:

– اندیشه های اجتما عی متفکران مسلمان

– جامعه شناسی تاریخی

در مقطع دکتری:

– جامعه شناسی تاریخ ایران

– جامعه شناسی تاریخی

ارتباط با دکتر جمشیدیها:

تلفن:  ۸۸۰۱۲۱۱۱

دور نگار:  ۸۸۰۱۲۵۲۴

پست الکترونیکی:  gjamshidi@ut.ac.ir

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه