كيفرخواستي عليه روش تحقيق و دانشمندان دروغين!

نویسنده:

زمان انتشار: ۱۱:۲۰ ۱۳۹۲/۰۵/۹

كدام يك از استادان روش تحقيق ما پژوهشگران بزرگ مملكت ما شدند؟ بفرماييد! من خودم 25، 30 سال است كه در اين دانشگاه هستم، يك استاد روش تحقيق بيايد ادعا كند كه من به واسطه اين كه استاد روش تحقيق هستم، نظريه‌اي ارائه كرده‌ام كه به توسعه‌ي مرزهاي دانش كمك كرده باشد. هيچ يك از استادان روش تحقيق ما تا اين لحظه نتوانسته‌اند هيچ ايده‌ي مشخص و پذيرفته شده علمي را در آكادمياي ما ارائه كنند. همه استادان روش كه براي من عزيز هم هستند، بيشترين درآمد، بيشترين قدرت و بيشترين اتوريته را دارند و در همه مجامع علمي، بالاترين نفوذ را دارند.

به گزارش علوم اجتماعی اسلامی ایرانی، محمد رضا اسدی در وبلاگ شهروند دردمند به نقل از دکتر نعمت اله فاضلی نوشت:

«دانشگاه‌هاي ما و دانشجويان ما خلاقيت خود را از دست داده‌اند و اين مسأله هزار دليل دارد كه يكي از مهم‌ترين دلايل آن كه پنهان است از قضا روش است و اين به خاطر فرماليسمي است كه در روش است و به سراغ نظريات جوهري و محتوايي نمي‌روند.

استاد بزرگي كتابي نوشته است كه «فقر باعث گدايي مي‌شود» آيا اين خنده‌دار نيست؟

الان روش به ايدئولوژي تبديل شده است، ما روش تحقيق را به سرپوشي براي ضعف‌هاي علمي خود تبديل كرده‌ايم. در جامعه دانشگاهي ما سوء تفاهمي به وجود آمده است كه اگر روش تحقيق بدانيد، پژوهشگر مي‌شويد، سؤالي كه من دارم اين است كه چرا اساتيد روش تحقيق ما كه كتاب هم دارند و راهنماي روش تحقيق هم دارند، چرا اينها پژوهشگر نشدند؟

كدام يك از استادان روش تحقيق ما پژوهشگران بزرگ مملكت ما شدند؟ بفرماييد! من خودم 25، 30 سال است كه در اين دانشگاه هستم، يك استاد روش تحقيق بيايد ادعا كند كه من به واسطه اين كه استاد روش تحقيق هستم، نظريه‌اي ارائه كرده‌ام كه به توسعه‌ي مرزهاي دانش كمك كرده باشد. هيچ يك از استادان روش تحقيق ما تا اين لحظه نتوانسته‌اند هيچ ايده‌ي مشخص و پذيرفته شده علمي را در آكادمياي ما ارائه كنند. همه استادان روش كه براي من عزيز هم هستند، بيشترين درآمد، بيشترين قدرت و بيشترين اتوريته را دارند و در همه مجامع علمي، بالاترين نفوذ را دارند.

يك تحقيقي را سال گذشته ارائه كردند كه از كساني كه از رشته‌هاي فني مهندسي و پزشكي به علوم انساني مي‌آيند، سؤال شده بود كه چه چيزي باعث جذب شما به علوم انساني شده است؟ يكي از سؤالات اين بود كه به خاطر روش تحقيق و استادان روش تحقيق. پاسخ صفر درصد! يعني هيچ استاد روش تحقيق در آكادمياي ايران نتوانسته يك مطلوبيت، يك محبوبيت يا يك جايگاه مشخص براي علوم انساني و اجتماعي ايران توليد بكند.

اين يك اتهام عليه استادان روش است كه بايد از خودشان دفاع كنند، كه در اين چهل پنجاه سال گذشته، تمام كميته‌هاي علمي و بيشترين اعتبار را در اختيار داشته‌اند، نخست اين كه با داشتن بالاترين قدرت و جايگاه، به لحاظ نظري و مفهومي كدام كمك را به علم كرده‌اند، دوم اين كه براي اصلاح نظام اجتماعي ايران كدام تحقيق را انجام داده‌اند كه به لحاظ علمي معتبر است؟ اتفاقاً من برعكسش را مي‌گويم. يكي از عواملي كه مانع بروز خلاقيت دانشجويان مي‌شوند همين كارشناسان آمار هستند كه اسم خودشان را استاد روش تحقيق گذاشته‌اند. و هيچ كس حق ندارد در دانشگاه حرف بزند در نهايت، مگر اين كه اين كارشناسان آمار بيايند و بگويند اين پروپوزال، اين طرح به لحاظ علمي معتبر است.

من مي‌گويم از زاويه ديگر نگاه كنيم. يك كسي بيايد به من بگويد كه در تاريخ علم (من به فلسفه علم «جان ديويي» استناد كردم) كدام نظريه علمي، كدام استاد بزرگ انديشه از طريق روش تحقيق، علمي را توليد كرده است، يعني رفته كلاس روش تحقيق ديده، مباني روش خوانده و بعد آمده علمي را توليد كرده است.

هرگز پير بورديو و ماكس وبر و دوركيم درس روش تحقيق نگذارنده بودند. كتاب‌هاي روش تحقيق از 1950 به بعد آمدند. تمام انديشه‌هاي بزرگ قبل از 1950 نوشته شده‌اند. من نمي‌خواهم روش تحقيق را نفي كنم. بل‌كه مي‌خواهم كژكاردي‌هاي آن را در بافت جامعه‌ي ايران بيان كنم، آن‌جايي كه دانشجو مي‌خواهد حرف بزند، به او مي‌گوييم «رفرنست رو بده» من مي‌خواهم اين رفتار احمقانه رفرنس دادن رو بذاريم كنار، كه به اسم اين كه حرف بايد منبع داشته باشد، به دانشجو و محقق اجازه ندهيم بينديشد.

اين كه استادي خودش بلد نيست حرف بزند و دائماً كپي پيست مي‌كند آراء ايكس و ايگرگ را، اين به معناي ارجاع و  رفرنس دادن نيست، اين به معناي اين است كه استاد محترم توانايي انديشيدن ندارد، عشق ندارد، خلاقيت ندارد و فقط دارد كپي پيست مي‌كند آراء ايكس و ايگرگ را و اسم اين را گذاشته است «علم». يك مشت دانشمندان دروغين. دانشمندان دروغيني كه نمي‌انديشند، نه عشق دارند، نه خلاقيت دارند و به جز كاسبي و به جز پول، هيچ مبناي ديگري براي توليد فكرشان وجود ندارد و همه‌ي اين كاسب‌كاري و تجارت را به كمك واژه «روش تحقيق» دارند توجيه مي‌كنند. من مخالف رفرنس دادن نيستم.

استاد محترمي كه عمري استادي كرده و هيچ حرف حسابي ندارد و صدها و هزاران و ده‌ها هزار از اين گونه اساتيد داريم كه هيچ حرفي در آكادميا ندارند ولي اين درجات سرلشكري و سرداري و اميري دانشياري و استادي را به خودشان آويزان كرده‌اند و هيچ كس هم نمي‌تواند بگويد: سردار! سرلشكر! سپهبد! تو به اعتبار چه چيزي، اين درجات و قپه‌ها را به خودت آويزان كرده‌اي بدون اين كه هيچ ايده‌ي مشخصي توليد كرده باشي و اين درجات نظامي كه نتيجه احكام كارگزيني است كه نصيب ماها مي‌شود و از قضا آن كسي كه مي‌انديشد و آن كسي كه مي‌آفريند، محروم از اين درجات و قپه‌هاست و آن كسي كه اتفاقاً نمي‌انديشد و كارشناس آمار است سر به سلامت مي‌برد و هيچ مشكلي پيدا نمي‌كند.

مشكل آن كسي پيدا مي‌كند كه نظريه محتوايي ارائه مي‌كند نه نظريه صوري. آن كسي كه درباره جامعه ايران حرف مي‌زند را سركوب مي‌كنيم و براي اين سركوب كردن هم چند تا ابزار داريم، فقط ايدئولوژي سياسي نيست، ايدئولوژي متد و ايدئولوژي روش هم هست. و آنهايي كه دارند كاسب‌كارانه در اين دانشگاه‌ها نان مي‌خورند و روش تحقيق را به عنوان يك سفره بزرگ براي خودشان پهن كرده‌اند، آنها كمتر از كساني كه دارند از ايدئولوژي سياسي براي سركوب دانشگاه استفاده مي‌كنند، آنها كمتر مقصر نيستند.

دانشجويان جوان به كمك چه چيزي دارند در اين سيستم استثمار مي‌شوند؟

من معتقدم بيايند اين قانوني كه استاد راهنما بايد مقاله به اسم او و دانشجو باشد، اين قانون را بر دارند، آن وقت خواهيد ديد كه 80 درصد از اساتيد ما امكان ارتقاء پيدا نمي‌كنند، چون خودشان مقاله نمي‌نويسند. من با سرلشكرها و سردارهاي دانشگاهي مواجه شده‌ام كه سالي 20 تا مقاله دارند مي‌نويسند در حالي كه خودش يك ساعت در 12 ماه سال نه خوانده نه نوشته نه هيچي. چگونه نوشته؟ نقشش اين است كه من راهنماي روشم، راهنماي روش ديگر چيست؟ هيچي! آمده پيش من. من گفته‌ام درست است يا غلط و بعد مقاله اسم اولش به نام استاد است. اين چه قانوني است كه به طور ساختاري داريم دزدي علمي را رواج مي‌دهيم؟ دزدي دانشگاهي را رواج مي‌دهيم و حق و ناحق مي‌كنيم؟ بله! اگر واقعاً استاد راهنما سهم علمي و معنوي داشته باشد درست است، اما چند درصد اين جوري هستند؟ و از قضا آنهايي كه سهم دارند خيلي ادعا ندارند. آن استادي كه مي‌انديشد و خلاق است داعيه سهيم شدن در مال فكري مردم را ندارد، اما آن اساتيدي كه اين درجات دانشگاهي دانشياري و استادي را بر دوش خودشان نصب مي‌كنند و روش را به عنوان يك پليس به عنوان يك توجيه براي اين سفره گسترده روش تحقيق دانشگاهي خودشان به كار گرفته‌اند، روش تحقيق را به عنوان سپري به كار مي‌برند تا ناتوانايي‌هاي خودشان را به عنوان توانايي به جامعه علمي ايران تحميل كنند.»

 فايل كامل صوتي سخنراني دكتر نعمت الله فاضلي در خصوص نقد روش تحقيق را، از +اينجا دريافت كنيد.

۲ دیدگاه

  به نام خدا

  در نشست انجمن جامعه شناسی ایران با وضوع ” نقد گفتمان روش تحقیق” سخنرانی دکتر فاضلی و انتقادات تند و نیزش به روش تحقیق بازتابهایی را به همراه داشت.

  سخنرانی دکترنعمت الله فاضلی:
  http://ejtemaee.ir/1392/05/30739.html
  نقد دکتر بهاره آروین به سخنرانی دکتر فاضلی: http://ejtemaee.ir/1392/05/30768.html
  نقد محمد تقی موحد ابطحی به سخنرانی دکتر فاضلی: http://ejtemaee.ir/1392/05/30768.html

  چند نکته ( بهتر است درد دل بنماییم) را به عنوان یک دانشجو لازم دانستم بیان نمایم.
  اولین نکته راجع به انتشار مقالات در نشریات معتبر است که بدون حضور عنوان “دکتر” پشت نام نویسندگان مقاله انتشار نمی یابد. این بدترین نوع انتخاب مقاله برای چاپ است. چه بسا اساتیدی با عنوان دکتر که حتی نوشتن چند خط به زبان فارسی عاجزند. اما دانشجویان و پژوهشگرانی که فقط به دلیل دکتر نبودن مجالی برای عرضه نمی توانند نظراتشان را به بوته آزمایش قرار دهند.
  دومین مطلب راجع رفرنس دهی مقالات است و با شیوه ای که اکنون وجود دارد مجال زیادی برای تفکر و ارائه نظر نویسنده مقاله و کتاب باقی نمی ماند.
  این دو مطلب هر چند مختصر از جمله دغدغه های دانشجویان عرصه علوم انسانی است. امید است که برای رفع این معضل چاره ای اندیشیده شود.

  ra :

  یک جورهایی اساتید در همه شوراها و کمیته هایی که هستند به گسترش این بهره برداری نامشروع از حاصل تلاش دانشجویان بیش از پیش با وضع قوانین و مقررات کمک می کنند. در دانشگاه ما “فردوسی” فقط در صورتی تشویقی به مقالات دانشجویان تصیلات تکمیلی اختصاص می یابد که همراه با یکی از اساتید دانشگاه نوشته شده باشد! این چه قانونی است؟ آیا جز این که منافع اعضای هیات علمی دانشگاه را تامین کند و رنکینگ دانشگاه را با تولیدات علمی اساتیدش مثلا بالا بیاورد؟ همچنین هم اکنون بعضی مجلات از جمله مجله جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان فقط در صورتی مقاله را می پذیرد که یک عضو هیات علمی حداقل استادیار اسمش پای مقاله باشد! این هم راه دیگری برای تامین منافع استادان تنبل!

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه