مسیری برای گریز از چنبره انگاره مسلط

زمان انتشار: ۱۵:۴۳ ۱۳۹۱/۰۷/۲۷

ورود علوم اجتماعی به ایران از آغاز در ذیل تفسیری عمیقاً اثبات گرایانه و پوزیتیویستی از این علوم واقع گردید. البته این امر در عرصه آکادمیک چندان اسباب تعجب را فراهم نمی سازد. اما جالب اینجاست که حتی در فضای روشنفکری نیز ورورد علوم اجتماعی وضعیتی مشابه داشت.

ورود علوم اجتماعی به ایران از آغاز در ذیل تفسیری عمیقاً اثبات گرایانه و پوزیتیویستی از این علوم واقع گردید. البته این امر در عرصه آکادمیک چندان اسباب تعجب را فراهم نمی سازد. اما جالب اینجاست که حتی در فضای روشنفکری نیز ورورد علوم اجتماعی وضعیتی مشابه داشت.

برای دریافت متن کامل مصاحبه به بخش ضمائم مراجعه نمایید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه