معرفی رشته توسعه روستایی

منبع: علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۱۵:۲۵ ۱۳۹۲/۰۸/۲

این رشته، فقط در دانشگاه تهران وجود داشته و در در دوگرایش «توسعه اجتماعی» و «مدیریت توسعه» دانشجو می‌پذیرد.

واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی گرایش مدیریت توسعه:

1- دروس اصلی مشترک: 16 واحد

2- دروس اصلی اختصاصی: 8 واحد

3- دروس اختیاری: 4 واحد

4- پایان نامه و طرح تحقیق: 4 واحد

مجموع: 32 واحد

دروس اصلی:

1- روش تحقیق 2- روش تحقیق 3- مدیریت روستایی 4- دیدگاه ها و نظریه های توسعه5- دیدگاه های اجتماعی معاصر6- مدیریت و کنترل پروژه های توسعه روستایی7- نظریه های توسعهروستایی8- تحولات جامعهروستایی ایران9- تجربیات توسعه در کشورهای دیگر 10- ارزیابی اقتصادی پروژه های توسعه روستایی11- برنامه ریزی روستایی12- توسعه اقتصادی

دروس اختیاری:

در هر یک از ترم های تحصیلی اول و دوم، یک درس اختیاری 2 واحدی از لیست دروس اختیاری توسط گروه انتخاب و ارائه می شود.

پایان نامه:

1- طرح تحقیق (2 واحد) 2- دفاع از پایان نامه (2 واحد )

 

واحدهای درسی دورهکارشناسی ارشد رشتهتوسعهروستایی گرایش توسعهاجتماعی:

دروس اصلی:

1- روش تحقیق 2- روش تحقیق 3- توسعهاجتماعی4- دیدگاه ها و نظریه های توسعه 5- دیدگاه های اجتماعی معاصر 6- رفاه و تأمین اجتماعی در جامعهروستایی7- نظریه های توسعه روستایی8- تحولات جامعهروستایی ایران9- نابرابری و توسعهاجتماعی10- سمینار مسائل و مشکلات اجتماعی جامعهروستایی و عشایری ایران11- برنامه ریزی روستایی12- توسعهاقتصادی

دروس اختیاری:

در هر یک از ترم های تحصیلی اول و دوم، یک درس اختیاری 2 واحدی از لیست دروس اختیاری توسط گروه انتخاب و ارائه می شود.

پایان نامه:

1- طرح تحقیق (2 واحد) 2- دفاع از پایان نامه (2 واحد )

ادامه تحصیل در دوره دکترا:

دانشجویان این رشته می توانند در تمامی گرایش های دکتری جامعه شناسی (که در بخش معرفی گرایش جامعه شناسی ذکر شده اند) شرکت نموده و ادامه تحصیل دهند. اما گرایش اختصاصی این رشته در دوره دکتری، «توسعه اجتماعی روستایی» می باشد که فقط در دانشگاه تهران پذیرش دانشجو دارد.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه