مردم‌شناسی اجتماعات دینی

نویسنده:

نویسنده کتاب: عبدالله گیویان

انتشارات: دانشگاه امام صادق(ع)

زمان: 1390

زمان انتشار: ۱۲:۴۸ ۱۳۹۲/۰۳/۲۵

مزیت این کتاب آنست که صرفا به مباحث نظری و سیر تاریخی آنها محدود نیست، بلکه بر مطالعات موردی و موارد خاص هم تاکید داشته است. به همین سبب مترجم کتاب، سعی کرده هم مباحث نظری را در مقالات معتبر انسان شناسی انتخاب و ترجمه کند وهم مباحث مطالعات موردی را. این کتاب مجموعه از ده فصل است که نیمه اول آن مباحث نظری است و نیمه دوم نیز مطالعات موردی.

مقدمه:

انسانشناسی دین، یکی از مهمترین شاخه های علم انسان شناسی است. از همان آغاز شکل گیری این علم، یکی از مهمترین وجوه فرهنگ های بیگانه برای محققین کلاسیک و موسیونرها، باورها و آداب و مناسک دینی مردم بومی بود. در دوران روشنگری نیز یکی از مهمترین مساله های ذهنیت اروپایی در مواجهه و فهم دیگری، مساله مذهب بود. محقق اروپایی مسیحی، دیگران را با مقیاس و معیار فرهنگ خودش می فهمید. به همین سبب هم مهمترین و بنیادی ترین چارچوب های فهم دین حتی مذهب جوامع غیر مسیحی برای محققان غربی انسانشناسی، از دل تجربه مسیحیت غربی سربرآورد. انسان شناسی کلاسیک، به دلیل خصیصه ذاتی اش در خودانتقادی و خود-بازتابندگی، در جریانی مداوم سعی داشته بتواند “دیگری”ها را از چشم خودشان بفهمد و برای “خودی”های اروپایی ترجمه کند.

تاریخ فرهنگ علم انسان شناسی مبتنی است بر تلاشی برای فهم دیگری محلی و بومی. به همین سبب در گستره علوم اجتماعی می توان گفت انسان شناسی بیش از همه با فرهنگ های غیر غربی سنخیت داشته و برای فهم آنها ساخته و پرداخته شده است. در این میان موضوع دین،یکی از مهمترین و در عین حال پیچیده ترین مباحث تحقیقات انسان شناسی درباب دیگری هاست. تحقیقات انسان شناسی دین، به دنبال فهم دین در زمینه فرهنگی خودش و آنگونه که توسط دینداران در تجربه دینورزی شان وجود دارد، می باشد. شاید در تعارف اولیه دین در علوم اجتماعی، تلاش برای ارائه تعریفی جامعه شناختی از دین و خروج از سیطره گفتمان های الهیاتی، سبب شد که خدا و جامعه یکی انگاشته شوند، اما در تحولات بعدی این علم، رویکردی فرهنگی تر و همدلانه تر نسبت به دین شکل گرفت.

چالش مطالعه الهیاتی و انسان شناختی، در نوع نگاه آنها به دین و رویکردشان در تحلیل امر دینی است. به همین سبب در الیهات، قدسی بودن  و تقدس یک ویژگی ذاتی و هستی شناختی است که فی نفسه در امور وجود دارد. البته طبق معمول پیروان هر دینی در نهایت دین و خدای خودشان را برتر می دانند. رویکردهای علوم اجتماعی و به ویژه انسانشناسی، سعی کرده اند رابطه عمیق امر اجتماعی با صورت‌بندی امر دینی را مورد تأکید قرار دهند. گیرتز در نقد دورکیم و جمله معروف او در باب اینکه خدا، نمادی از جامعه است، آنرا نادرست دانسته و می‌گوید که باید گفت انواع خاصی از ایمان و مذهب در انواع خاصی از جوامع شکوفا شده و شکل می‌گیرند. از نظر گیرتز فارغ از آنچه که خدا را هرچه بدانیم، مذهب یک نهاد اجتماعی است، عبادت و پرستش یک فعالیت اجتماعی است و ایمان یک نیروی اجتماعی است… دینداری به مثابه یک پدیده اجتماعی، فرهنگی و روانشناختی، صرفاً به معنای دانستن یک حقیقت یا آنچه که به عنوان حقیقت می‌تواند در نظر گرفته شود، نیست، بلکه تجسم بخشیدن به آن، زندگی کردن با آن، و خویشتن را بطور نامشروط بدان اختصاص دادن است (Geertz,1968:16-19). از دیدگاه انسان‌شناسی در هیچ جامعه‌ای مذهب سیطره کامل بر همه وجوه زندگی ندارد. اعتقاد مذهبی تأثیرش بر شعور جمعی از طریق سیطره کامل یا جابجاکردن آن بر اساس معیارهای خاص خودش نیست، بلکه از طریق تبدیل‌شدن اعتقادات مذهبی به بخشی از آنست.

در باب مطالعات دین در ایران می توان چند جریان کلی را مورد بررسی قرار داد. جریان اول، مطالعه دین نهادین و وجوه تاریخی آنست. جامعه شناسی اسلام در ایران هم از نظر گستره زمانی و مکان تحقیق و هم از نظر موضوعی، رویکردی کلان دارد. از سوی دیگر به دلیل سیطره مذهب، مطالعات علوم اجتماعی به دلیل ماهیت انتقادی شان، درنهایت چندان مقبولیتی در ایران نداشته  وندارند، به همین سبب این گونه مطالعات در ایران تاکنون نتوانسته اند سنت مفهومی و نظری و ادبیات تحقیقی خاص خود را شکل بدهند و هنوز هم بیشتر ادبیات آنها مبتنی است بر تحقیقات غربی ها.

در دسته دوم، مطالعات انسان شناختی در ایران به دلیل موقعیت حاشیه بودگی در علوم اجتماعی و سایه سنگین جامعه شناسی پوزیتیویستی، نتوانسته اند نقش خود را در فهم عمیق و همدلانه تجربه مذهبی در حیات فرهنگی ایرانیان ایفا کنند. با این وجود همانطور که در ابتدا اشاره شد، انسان شناسی و به ویژه انسان شناسان به دلیل تربیت خاص رشته ای شان، از لحاظ عملی قابلیت بیشتری برای فهم بهتر و نسبتا درست تر (در تعاریف خاصی از آن) از دین و دینورزی ایرانی دارند.

با این وجود هنوز ادبیات انسانشناسی دین در ایران به شدت محدود است. در چند سال اخیر چند منبع بطور پراکنده ترجمه و تالیف شده اند که در این مجموعه نوشتارهای معرفی منابع انسان شناسی دین، آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

معرفی مردم شناسی اجتماعات دینی:

یکی از کتاب های بسیار مناسب برای آشنایی با انسان شناسی و متون نظری و تجربی آن، کتابی است با عنوان “مردم‌شناسی اجتماعات دینی”. این کتاب مجموعه ای از مقالات و فصول کتاب های مختلف است که توسط عبدلله گیویان ترجمه در انتشارات دانشگاه امام صادق منتشر شده است. مزیت این کتاب آنست که صرفا به مباحث نظری و سیر تاریخی آنها محدود نیست، بلکه بر مطالعات موردی و موارد خاص هم تاکید داشته است. به همین سبب مترجم کتاب، سعی کرده هم مباحث نظری را در مقالات معتبر انسان شناسی انتخاب و ترجمه کند وهم مباحث مطالعات موردی را. این کتاب مجموعه از ده فصل است که نیمه اول آن مباحث نظری است و نیمه دوم نیز مطالعات موردی.

به نظر می رسد برای آشنایی دانشجویان این کتاب، بیش از سایر کتب انسان شناسی دین در ایران قابلیت آموزشی دارد. زیرا دانشجو صرفا با سیری از مباحث نظری آشنا نمی شود، بلکه متن تجربی انسان شناسی در مطالعات دین می تواند عملا او را در چگونگی و سیر مراحل مطالعه انسان شناختی دین در فرهنگ ها و در سطوح خاص کمک کند.

این کتاب در کنار سایر مجموعه منابع نظری انسان شناسی دین، میتواند سهم مهمی در گسترش ادبیات انسان شناختی دین در ایران باشد. برخلاف جامعه شناسی که یا درگیر افول دین و سکولاریسم  است و یا درگیر احیای دین، ویژگی خاص انسان شناسی دین فهم همدلانه دین و تاکید بر استقلال نسبی پارادایم دین در مقابل پارادایم علم و هنر و …. به همین سبب به نظر می رسد در تجربه کشورهایی با سنت دینی و فرهنگی غنی، انسان شناسی به دلیل تاکیدش بر تجربه عمیق لایه های معنایی فرهنگی و دینی، می تواند سهم زیادی در فهم درست میراث مذهبی ایران فارغ از تعصبات علمی و مذهبی داشته باشد.

http://anthropology.ir/node/16285

فهرست مطالب کتاب:

بخش اول با عنوان «مطالعات نظری»،  شامل پنج فصل اول کتاب می‌باشد و حاوی مقالاتی که خصلت‌های نظری یا روش شناختی آن ها بارزتر است را مورد بررسی قرار داده است. فصل اول با عنوان «رویکردهای مردم‌شناختی به مطالعه دین»، با مروری بر تاریخ و توسعه رویکردهای مردم‌شناختی مطالعه دین و با اشاره به تحول موضوع مردم شناسی در طول زمان آغاز شده است. در ادامه نویسنده با تحلیل تحولات روش شناختی در مطالعه دین و فرهنگ در میان مردم شناسان به تاثیر ماکس وبر بر مردم شناسی از طریق کلیفورد گیرتز اشاره می‌کند.  همچنین نویسنده در ادامه به گرایش ها و رویکردهای متفاوت مردم شناختی در مطالعه دین می‌پردازد و ضمن تاکید بر آرای گیرتز و تاثیر او بر مردم شناسان بعدی به رویکردهایی همچون رویکرد فمنیستی در مطالعه مردم شناختی دین اشاره می‌کند.

فصل دوم با عنوان «رویکرد تفسیری کلیفورد گیرتز به دین»، به معرفی آرای گیرتز و این که او را به چه معنا می‌توان تفسیرگرا خواند به نگارش در آمده است.

فصل سوم با عنوان «ساختار دین به عنوان مقوله‌ای مردم‌شناختی»، در تلاش است این موضوع را بررسی نماید که اگر از منظر فلسفه روشنگری و حتی اگر در بستر تحولات فرهنگی غرب دین و سیاست یا دیگر فعالیت‌های بشری از یکدیگر جدا بوده باشند نباید در فهم دین بطور عام و در فهم اسلام بطور خاص این پیشفرض را صحیح فرض کرد و نقطه عزیمت تحلیل قرار داد. او به شکل خاص در این مقاله تلاش می‌کند شیوه هایی را بررسی کند که “از طریق آن ها تعمقات نظری در جستجوی جوهر دین، ما را به جداسازی مفهومی دین از قلمروی قدرت فرامی خواند”. او این کار را با تدقیق در آرای گیرتز شروع می‌کند.

فصل چهارم با عنوان «نظریه‌پردازی ایمان: مسدله خودی / غیرخودی در مطالعه ایمان دینی»، به دنبال پاسخ گویی به سئوالاتی از این قبیل است: این چه کیفیتی است که مشرب دینی را از غیر آن متمایز و مشخص می‌کند؟ چگونه است که می‌توان پدیده‌ای را “ایمان دینی” نامید؟ ایمان از نوع عقیده است یا از جنس عمل؟ چه کسی استحقاق دارد آن را تعریف و فهم کند؟ آیا این الزاما معتقدان به یک عقیده اند که می‌توانند ایمان به آن اعتقاد را درک کنند یا الزاما باید از موضعی بیطرفانه نسبت به تعریف ایمان دینی اقدام کرد؟

نویسنده فصل پنجم با عنوان «دین و دیاسپورا»، تلاش دارد موضوع دین را در میان اقلیت‌های پراکنده در نقاط مختلف دنیا را مطالعه کند. بر همین اساس تلاش می‌کند تا با مرور بر نکات مهم تعبیرهای معاصر از مفهوم دیاسپورا نشان دهد چگونه این مفهوم که به خاطر خلط شدن با مفاهیمی چون “مهاجرت”، “اقلیت”، و “فراملی گرایی” دچار اغتشاش شده است می‌تواند برخی دگرگونی‌های دینی را توضیح دهد. دست آخر وی می‌کوشد برخی الگوهای تغییر در دین را در ارتباط با مفهوم دیاسپورا توضیح دهد.

بخش دوم با عنوان «مطالعات موردی»، فصول ششم تا دهم را به شرح زیر شامل شده است. فصل ششم با عنوان «موضوعات و روش‌های فمنیستی در مردم‌شناسی دین»، می‌کوشد نشان دهد که حوزه‌ای مستقل برای مطالعه زن و دین در قلمرو مردم شناسی دین وجود دارد، اگر چه نگارنده فکر می‌کند مردم شناسی دین خود مفهومی مبهم است و به مجموعه فعالیت‌های متنوعی برمی گردد. هدف از گنجاندن این مقاله آشنایی پژوهشگران ایرانی با پیشینه و ادبیات نظری، نحوه استدلال، و دغدغه‌های این گروه از محققان و فعالان اجتماعی (social activists) است.

فصل هفتم با عنوان «مهاجرت و زیارت»، به بررسی تاثیر آیین حج به عنوان یک آیین محوری بر تصوری که مهاجران ترک اروپایی از بازگشت به وطن دارند می‌پردازد. نویسنده به خوبی نشان می‌دهد که چگونه منظومه عقاید مردم، به مثابه دینی که زیسته می‌شود و نه اعتقاداتی که صرفا در متون دینی مندرج است، در هیات نمادها و رفتارها تجلی می‌یابد و به حیات فردی و جمعی آنان شکل می‌دهد.

فصل هشتم با عنوان «ایدئولوژی مسیحی و تصویر ارض مقدس»، از آنرو در این مجموعه جای گرفته است که می‌تواند هم الگویی عمومی برای مطالعه تاثیر جهان بینی دینی بر معنابخشی اعمال دینی فراهم کند، هم تفاوت معنایی یک عمل ظاهرا مشترک بین چند گروه متفاوت را برملا سازد، و هم قدمی تلقی شود برای ایجاد این آمادگی روانی و ذهنی در پژوهشگران ایرانی که می‌توان و می‌باید از فاصله‌ای نزدیکتر اختصاصات متفاوت “دیگری” مهم خود را وارسی کنند. نویسنده در این مقاله به دنبال پاسخ‌گویی به این سئوالات است: چه میزان از مطالعات ادیان دیگر در اجتماع پژوهشگران ما به مسیحیت اروپایی مربوط است؟ چه میزان از آن ها به منابع مربوط به دیگر ادیان اختصاص دارد؟ در واقع موضوع این مقاله زیارت ارض قدس است. این زیارت عملی واحد است که سه مذهب متفاوت مسیحی (ارتدوکس ها، کاتولیک ها، و پوتستان ها) با اطلاق معانی گوناگون به آن مبادرت می‌کنند. این امر یادآور رویکرد تفسیری ماکس وبر است که معتقد بود هم شکلی‌های صوری کنش‌های اجتماعی به منزله یکی بودن معنای آن ها نمی تواند باشد.

فصل نهم با عنوان «عوامل فرهنگی و تاریخی کاهش جمعیت پارسیان هند»، نشان می‌دهد که چگونه عوامل خاص فرهنگی می‌توانند در یک اجتماع دینی به تغییر در الگوهای باروری، شاید یکی از دنیوی ترین رفتارهای انسانی، منجر شود. نوعا تغییرات اجتماعی ناشی از صنعتی و مدرن شدن از جمله رشد سطح بهداشت و در نتیجه کاهش میزان مرگ و میر کودکان و بزرگسالان، رشد آموزش، و پیشرفت شیوه‌های نوین جلوگیری از بارداری از عوامل موثر بر کاهش میزان باروری در جوامع دانسته شده است. نویسنده در این تحقیق نشان می‌دهد که چگونه عوامل فرهنگی از جمله ازدواج‌های خارج از “اجتماع” می‌توانند به کاهش جمعیت منجر شود. نویسنده از ” فرصت زندگی و ملاقات مکرر با چند خانواده که وضعیت‌های متنوع اقتصادی – اجتماعی پارسیان را بر می‌نمایند” استفاده می‌کند تا بتواند اطلاعات حاصل از سرشماری ها و یافته‌های پیمایشی را معنا کند. همچنین برای “تعیین میزان تاثیر مهاجرت از روستا به شهر، آموزش، و موفقیت اقتصادی دو اجتماع شهری شده، تحصیل کرده و نسبتا مرفه اما با گرایش‌های دینی متفاوت –برهمن‌های ساراسوات (Saraswat Brahmins) و پیروان مذهب جین (Jains) از اهالی چیتراپور Chitrapur” را نیز مطالعه می‌کند تا نشان دهد “به رغم تشابه در توفیقات اقتصادی و تجربه زیست شهری این دو گروه ، هم از نظر جمعیت شناختی و هم از نظر اجتماعی، به شکلی متفاوت از پارسیان با زندگی در بمبئی سازگار شده اند.”

فصل دهم با عنوان «تحلیل عقاید و اعمال»، نمونه‌ای از مطالعه‌ای مردمنگارانه است که به جای طی مسافت‌های طولانی و پژوهش در میان مردمان سرزمینی در اقلیمی دیگر، حاصل مطالعه اجتماعی است که پژوهشگر خود به آن تعلق دارد. نگارنده در این مقاله نه از موضع یک بیگانه که در مقام یک خودی به مطالعه موضوعی چالش برانگیز اقدام می‌کند. وی به درستی به بسته بودن اجتماعات زرتشتی و مقاومت آن ها در برابر محققان اشاره و موقعیت ویژه خود را به عنوان یک محقق خودی معرفی می‌کند. نویسنده می‌کوشد تا “سرشت و علل پیچیده شدن و زوال تدریجی معاصر برخی مناسک زرتشتی” را وارسی کند و در نهایت نشان دهد “که این عقاید و اعمال جایگاهی گوهرین در دین زرتشتی دارند.” تلفیق مطالعات تاریخی، تدقیق در متون و استناد به تحولات تاریخی در کنار نگاه تفسیری به تغییرات آیین طهارت از ویژگی‌های این مقاله است.

 http://saniehpress.ir/?p=1365

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه