شهاب اسفندیاری در جلسه نقد و بررسی «جهانشهری ها»

همه نگاههایمان به غرب است