پارادایم شناسی علوم انسانی

زمان انتشار: ۱۲:۵۱ ۱۳۹۱/۰۹/۹

عنوان: پارادایم شناسی علوم انسانی
نویسنده: برایان فی،
ترجمه: مرتضی مردیها
ناشر: پژوهشکده مطالعات راهبردی

کتاب حاضر به بررسی فلسفه علوم اجتماعی با رویکرد چند فرهنگی اختصاص دارد. نویسنده در این اثر در قالب چند سؤال بنیادین به مسائل و مفاهیم قدیمی علوم اجتماعی پرداخته و پاسخ های جدیدی را متناسب با رویکرد فوق ارائه کرده است. رویکرد چند فرهنگی، بر درک و زندگی با تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی تأکید می ک‏ند؛ به عبارت دیگر، تفاوتهای بین گروههای مختلف را برجسته و ارزشمند قلمداد می نماید. این رویکرد از طرفی نگاه متصلب و یکدست پوزیتیویستی به معرفت را رد میک‏ند و از سوی دیگر، اصرار دارد که از نسبی گرایی فاصله بگیرد. بر این اساس، معتقد است سؤال اساسی فلسفه ی علوم اجتماعی چنین است: «آیا درک دیگران، به ویژه کسانی که با ما تفاوت دارند ممکن است و اگر ممکن است چه ویژگی هایی دارد و شامل چه اجزایی می شود.» این پرسش محور اصلی کتاب پیش روست که البته در قالب پرسش های دیگر و فصول مختلف، نگارنده درصدد پاسخ برآمده است. فی، در دیباچه ی بحث خود، رویکرد چندفرهنگی را معرفی و به اختصار توضیح می دهد و در فصول بعدی، با طرح یک پرسش کلیدی ضمن شرح و نقد رویکردهای مرتبط به اتخاذ منظری متناسب با چندفرهنگ گرایی می پردازد.

برای دریافت متن کامل یادداشت به بخش ضمائم مراجعه نمایید.

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه