پایان نامه: ارزیابی برخی مفاهیم و نظریه های تبیین کننده فضای فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر؛ اهتمامی در جهت ارائه مفاهیمی نو

علوم اجتماعی اسلامی ایرانی

زمان انتشار: ۱۶:۱۷ ۱۳۹۲/۰۷/۸

محمد مهدی بذر افشان دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی روز چهارشنبه 10 مهرماه 92 از رساله کارشناسی ارشد خود با عنوان« ارزیابی برخی مفاهیم و نظریه های تبیین کننده فضای فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر؛ اهتمامی در جهت ارائه مفاهیمی نو» دفاع می کند. راهنمایی این پایان نامه را دکتر وحید شالچی  و مشاورت آن را دکتر علی […]

محمد مهدی بذر افشان دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی روز چهارشنبه 10 مهرماه 92 از رساله کارشناسی ارشد خود با عنوان« ارزیابی برخی مفاهیم و نظریه های تبیین کننده فضای فرهنگی و اجتماعی ایران معاصر؛ اهتمامی در جهت ارائه مفاهیمی نو» دفاع می کند. راهنمایی این پایان نامه را دکتر وحید شالچی  و مشاورت آن را دکتر علی انتظاری  بر عهده داشته اند. دکتر محمد تقی کرمی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز به عنوان داور پایان نامه تعیین شده است.

در چکیده این پایان نامه آمده است:

اندیشیدن درباره پدیده های اجتماعیِ پیرامون از زمانی آغاز می شود که پرسشی ذهن کنش گر را به خود مشغول سازد. فیلسوفان علم معتقدند علم با مساله آغاز می شود و مساله نیز از دل نظریه استخراج خواهد شد.در این پژوهش نگارنده ضمن موافقت با بخش اول این گزاره از پذیرش انحصار نظریه به عنوان تنها منبع استخراج مساله سر باز می زند و روش دیگری که در این جا خیرگی نامیده شده است را به عنوان منبع خلق سوال اصیل ـ یعنی سوالی که به طور مستقیم درباره خود واقعیت پرسیده می شود ـ معرفی می نماید.

پس از آن و با توجه به در اختیار بودن روش خیرگی ، پژوهشگر بدون آن که نگران از بین رفتن امکان خلق پرسش درباره محیط پیرامون خود باشد گستره اعتبار نظریه های جامعه شناسی را به چالش کشیده و نشان می دهد که هر چه نظریه ها به سمت استفاده از مفاهیم اجتماعی ـ یعنی تجربه های مشترک اجتماعیِ افراد یک جامعه که در قالب یک مفهوم یا عبارت فشرده سازی شده اند ـ پیش برود گستره کارکرد آن محدود تر خواهد شد ضمن این که در همین جا توضیح داده می شود  که با این نگاهِ نو امکان مفاهمه درمورد مسایل اجتماعی در میان اندیشمندان همچنان پا بر جا خواهد ماند.

پس از آن پژوهش گر به شرح پرسشی که از بطن یک تجربه خیرگی زاییده شده است می پردازد. پس از شکل گیری سوال، پژوهشگر با بررسی دو مثال نحوه مواجهه پرسش اصیل با جریان دانش موجود را نشان می دهد. در این مواجهه ها روشن خواهد شد که دانش موجود ممکن است قادر به پاسخ گویی به پرسش اصیل نباشد. در این جا پژوهشگر چاره ای ندارد جز آن که با اتکاء به تخیل نظام مند خود به نظریه پردازی در رابطه با پرسش اصیل خود روی آورد. پس از شکل گیری این نظریه، در مواجهه با برخی نظریات موجود و همچنین در تلاش برای تبیین واقعیت های اجتماعی،قدرت نظریه به بوته آزمایش گذاشته خواهد شد. در پایان این پژوهش، پیشنهاداتی نیز در زمینه به کار گیری این نظریه ارائه شده است.

واژه های کلیدی: خیرگی، مفهوم اجتماعی، اقبال ایران، بی زبانی اجتماعی، حوزه کانونی فضای بیناذهنی، تجربه زیسته، میان ذهنیت اجتماعی

دیدگاه تازه‌ای بنویسید:

*

مطالب مرتبط

مطالب پربازدید

مصاحبه