مصاحبه

  • تجدد وسنت در تکاپوی اندیشه
    ۱۳۹۰/۰۸/۲۵ ۱۹:۲۹

    اندیشه ترقی در ایران

    – به نظر برخی نویسندگان مهمترین علت ایجاد شکاف در فرهنگ ایرانی اسلامی و حضور منبع نامانوسی به نام غرب در میان دیگر منابع هویتی و فرهنگی در دو سده اخیر در ایران را باید تلقی غلط و به اصطلاح نوعی بد فهمی از مساله ی ایجاد ، بسط و گسترش و نیز نشانه های زوال “تجدد( مدرنیته) ” دانست