مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۸/۲ ۱۶:۲۷

    معرفی رشته ی دانش اجتماعی مسلمین

    دستمایه اصلی این رشته میراث تفکر اجتماعی اسلامی است که قرن ها مسائل جوامع اسلامی را فهم، نقد و حل می کرده است. بازتولید این میراث و فهم مسائل اجتماعی امروز در چارچوب نظریه اجتماعی برخاسته از این سنت فکری کارویژه پژوهشگران دانش اجتماعی مسلمین است.