مصاحبه

  • رونمایی از شیوه جدید تحمل مخالف به سبک «لیبرالیسم ایرانی»
    ۱۳۹۲/۰۹/۲ ۱۶:۲۹

    افروغ منتقد است، پس تئوریسین تروریسم است!

    لیبرال های ایرانی به قول ظریفی می توانند فی الجمله هیتلر را از گور بیرون آورده و ردای گاندی به تنش بپوشانند و برایش رای جمع کنند! از سوی دیگر این تهاجم اخلاقی که یادآورافعال و کردار رسانه های دولتی در دوره احمدی نژاد است، حکایت از «پروژه امنیتی» دارد که طی آن برخی محافل خاص می کوشند با هدایت پروپاگاندای رسانه ای منتقدینی که در افکار عمومی صاحب وجاهت هستند را از میدان سیاست خارج کنند.