مصاحبه

  • گفتاری از دکتر شهاب اسفندیاری
    ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ ۱۶:۵۳

    جامعه شناسی آشغال، زیبایی شناسی زباله

    “زباله” از طرفی مانند مرگ و قضای حاجت (excrement) باعث می شود همه آدمها فارغ از طبقه و موقعیت اجتماعی شان در یک سطح قرار گیرند. از طرف دیگر از منظر اجتماعی یک “افشاگر حقیقت” است. در پایین ترین مرحله اجتماع، در تحتانی ترین مرتبه بدن سیاسی جامعه، زباله نمایانگر خروج و ظهور دوباره “سرکوب شده ها” (repressed) است. جایی که کاندوم های مصرف شده، نوارهای خونی، سرنگ های آلوده، و بچه های سقط شده را آنجا رها می کنند.