مصاحبه

 • معرفی کتاب
  ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ ۱۸:۲۹

  امریکا

  بودریار در مجموع آمریکا را جهانی می داند که از ثروت ، قدرت ، خرفتی ، بی اعتنایی ، پیوریتانیسم و بهداشت روانی ، فقر و اسراف، بیهودگی وپوچی تکنولوژیک وخشونت بی هدف ، کاملا فاسد شده وپوسیده است ولی با وجود این بازهم احساس می کند چیزی ازآغازوپیدایش جهان را با خود دارد.
  شاید به این دلیل که کل جهان هم چنان خواب نیویورک را می بیند ، درست همان موقعی که نیویورک برآن حاکم است و استثمارش می کند.

 • ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ ۱۴:۴۲

  جلال؛ غربزدگی و روشنفکران

  غرب زدگی می‌گویم همچون وبازدگی. و اگر به مذاق خوشایند نیست، بگوییم همچون سرمازدگی یا گرمازدگی. اما نه، دست کم چیزی است در حدود سن زدگی. دیده اید که گندم را چطور می پوساند؟ از دورن. پوسته، سالم پابرجاست اما فقط پوست است، عین همان پوستی که از پروانه بر درختی مانده. به هر صورت سخن از یک بیماری است. عارضه ای از بیرون آمده و در محیطی آماده برای بیماری، رشد کرده است. مشخصات این درد را بجوییم و علت یا علت هایش را و اگر دست داد، علاجش را.