مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۸/۲ ۱۹:۳۹

    معرفی رشته برنامه‌ ریزی رفاه اجتماعی

    انجام برنامه های مختلف رشد و توسعه، نه تنها مستلزم برنامه ریزی های توسعه اجتماعی قبلی است که زمینه ساز توسعه اقتصادی محسوب می شوند، بلکه اجرای برنامه های مختلف رشد و عمران کشور موجد آثار اجتماعی و فرهنگی فراوانی است که نیاز به تهیه و اجرای برنامه های رفاهی دارد.

  • معرفی رشته برنامه ریزی توسعه منطقه ای

    به طور کلی می توان گفت برنامه ریزی توسعه منطقه ای به نحوه استقرار مراکز فعالیتی و مراکز جمعیتی مانند: شهرها، روستاها و مجتمع های زیستی در پهنه فضا مربوط است. بحث اصلی که در برنامه ریزی منطقه ای مطرح می شود، نظم و انتظام دادن به فضاهای منطقه ای است.