مصاحبه

 • بررسی سیاست های جمعیتی
  ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ ۱۱:۰۷

  آیا افزایش جمعیت موجب نگرانی از آینده می‌شود یا سوء‌مدیریت؟

   چند‌ی پیش روزنامه د‌نیای اقتصاد‌  مصاحبه ای با جناب آقای د‌کتر محمد‌جلال عباسی‌شوازی  با عنوان «الزامات تد‌وین طرح جامع جمعیت» د‌رج کرد‌. مواضع ایشان د‌رباره امر جمعیت به عنوان استاد‌ جمعیت‌شناسی د‌انشگاه تهران و رئیس انجمن جمعیت‌شناسی آسیا از اهمیت د‌وچند‌ان برخورد‌ار بود‌ه و مورد‌ توجه و د‌قت بسیاری از خوانند‌گان قرار می‌گیرد‌. از این […]

 • گفتگو با دکتر محمدجواد محمودی
  ۱۳۹۲/۰۵/۱ ۱۴:۴۹

  چرا غرب کنترل جمعیت را تجویز میکند؟

  به گمان رسانه‌های غرب و غربی‌ها، اگر جمعیت خوب مدیریت شود، جمعیت عامل قدرت می‌شود و این خود موجب توازن ترس و به خطر افتادن منافع کشورهای توسعه یافتهٔ جهان می‌شود.در حال حاضر ایران از نظر رشد سالانهٔ جمعیت در حد میانی و در سطح بین‌المللی از جمله کشورهای با رشد متوسط جمعیتی است. کشور آمریکا و اروپایی‌ها به دلیل اینکه زود‌تر وارد مرحلهٔ انتقال شده و زود‌تر به پیری جمعیت رسیدند، سوپاپ اطمینان آن‌ها برای توازن جمعیتشان، مهاجرت‌های بین‌المللی است