مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ ۰۷:۲۰

    پارادایم های علوم اجتماعی چگونه امریکا را تصویر کرده اند؟

    اگر به خوبی دقت شود، می توان تمامی مفاهیم موجود در نقد مکتب فرانکفورت از جامعه مدرن را اکنون در آمریکا بخوبی مشاهده نمود. در واقع آمریکا با سینمای هالیوود، بنگاه های خبری و رسانه ای عظیم و … بیش از هر زمان دیگری به تحمیق فرد و تهدید فردیت وی می پردازد. در واقع انسان تک ساحتی در حال حاضر، محصول مستقیم پیروی از تمدن غرب به رهبری آمریکا و پیروی از شیوه زندگی آمریکایی است.

  • ۱۳۹۰/۰۴/۲ ۱۰:۴۴

    تاریخ ابن خلدون؛ مقدمه ای بر فلسفه تاریخ

    چنین برمی آید که ابن خلدون نام کتاب خود را العبر نهاد تا به روشنی نشان دهد تا چه اندازه به تجربه تاریخ اهمیت می داده است. العبر، در حقیقت، خود سه کتاب مجزا را شامل می شود.