مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ ۱۹:۴۶

    علی ربانی خوراسگانی

    دکتر ربانی به صورت خاص در حوزه مطالعات نظری پیرامون نظریات جامعه‌شناسی و فرهنگي و روش‌شناسی کیفی به مطالعه و تدریس می‌پردازد. از درس‌هایی که در طی سالیان متعدد توسط وي تدريس شده است، درس اندیشه متفکران مسلمان است. بررسی و نقد رویکرد غرب در فهم جامعه و هم چنین ایجاد رویکرد بومی منبعث از دین از جمله حوزه فعالیت‌های پژوهشی حاضر ایشان را در بر می‌گیرد.