مصاحبه

  • گفتگو با دکتر ابراهیم توفیق
    ۱۳۹۳/۰۱/۲ ۰۹:۲۵

    دربارۀ تهران: شهر و جامعه شناسی

    مدیریت شهری در نوسازی بافت فرسوده می‌گوید که این نوسازی باید مبتنی بر مشارکت شهروندی باشد، اما در عمل آنچه اتفاق افتاد، این است که کار به دست سرمایه داری مالی پنهانی افتاده است که بازی خودش را می‌کند.هر انسانی نسبت به فضایی که در آن زندگی می‌کند، حقی دارد. این مفهومی است که هاروی می‌پروراند و ما بر اساس آن می‌توانیم از مشارکت حرف بزنیم، یعنی چیزها و شرایطی که وجود دارد را باید به رسمیت بشناسیم