مصاحبه

  • بررسی نگاه آثار هنری به روستایی و شهرستانی
    ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ ۱۷:۰۵

    دهاتی ها، مخلفات آثار هنری!

    متاسفانه شهرستانیها و روستاییها در آثار هنری ما عمدتا تیپ هستند نه شخصیت و بیشتر حاشیه هستند، هیچ گاه در مرکز و محور آثار قرار نمیگیرند.