مصاحبه

 • ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ ۱۲:۴۸

  مردم‌شناسی اجتماعات دینی

  مزیت این کتاب آنست که صرفا به مباحث نظری و سیر تاریخی آنها محدود نیست، بلکه بر مطالعات موردی و موارد خاص هم تاکید داشته است. به همین سبب مترجم کتاب، سعی کرده هم مباحث نظری را در مقالات معتبر انسان شناسی انتخاب و ترجمه کند وهم مباحث مطالعات موردی را. این کتاب مجموعه از ده فصل است که نیمه اول آن مباحث نظری است و نیمه دوم نیز مطالعات موردی.

 • گفتاری تطبیقی در باب قدرت، فرهنگ و اجتماعی شدن
  ۱۳۹۲/۰۲/۲ ۱۲:۲۳

  ایران آزادترین کشور دنیا!

  نگارنده در این یادداشت سعی کرده است ابتدا با مروری بر نظریه های انتقادی قدرت در زمینه جامعه شناسی سیاسی درک عمیق تری از کنشهای سیاسی معطوف به قدرت و رابطه آنها با فرهنگ و اجتماعی شدن در جوامع سرمایه داری ارائه دهد. نگاهی که متفاوت و به دور از مقبولات و مشهورات رایج در ادبیات ژورنالیستی جامعه روشنفکری ایرانی است. همچنین در یک مقایسه تطبیقی و موجز، کاربست این نظریات را در باب نظام سیاسی ایران مابعد انقلاب بررسی کند.
  در نظام جمهوری اسلامی در بخشی از جامعه نه تنها افراد بر طبق ارزشها و آرمانهای مورد قبول و تاکید نظام اجتماعی نشده اند، بلکه به اپوزسیون نظام(نه به معنای منتقدین درون گفتمانی نظام، بلکه به معنای کسانی که کلیت نظام را قبول ندارند) اجازه داده شد تا رده های بالای سیاسی از جمله مجلس و انتخابات ریاست جمهوری راه یابند و نظام سیاسی را دچار مشکل و بحران کنند. البته این کنش آزادانه در هیچ نظام سیاسی مدرن و دموکراتیکی مرسوم نیست و شاید ایران را بتوان از این نظر یکی از آزاد ترین کشورها دا

 • میلاد دخانچی
  ۱۳۹۲/۰۱/۲۶ ۱۰:۵۰

  آیا جمهوری اسلامی می تواند آوینی تولید کند؟

  دولت ورزی پست مدرن می پرسد:” من به مثابه حکمران چگونه می توانم سابجکتیوتیهای مورد نظر خود را طوری به وجود بیاورم که خود آن ها با مراقبت از خود، به نوع بودنی تبدیل شوند که اقتضاء و غایت دولتورزی من است؟” در واقع در این نوع دولتورزی توجه از تولید یک سری مکانسیم های کنترلی به سمت بوجود آوردن سابجکتیویتهای خاص تغییر پیدا می کند که به شکل پارادوکسیکالی، این شیوه نه در غایت، بلکه در فرم با شیوه پیامبران و صالحان همخوانی دارد