مصاحبه

  • ۱۳۹۰/۰۳/۱۴ ۲۲:۱۱

    منشأ طبقات اجتماعی از دیدگاه مفسرین قرآن

    برخی معتقدند سبب این اختلاف دستیابی به مزایا و نیازهای زیستی انسان است که به حسب فطرت هر انسانی برای کسب معاش و رفع نیازها برای آن تلاش می‌کند و این امر موجب کشمکش و اختلاف می‌گردد که نیازمند وضع قوانینی است که به این اختلافات پایان دهد؛ بنابراین یکی از اهداف تشریع دین نیز به منظور پایان دادن به اختلاف‌های ناشی از زندگی اجتماعی است تا انسان­ها را به رعایت حقوق یکدیگر و عدل و انصاف راهنمایی کند(طباطبایی، 112)؛ چنانکه یکی از اهداف ارسال رسل نیز همین اقامه قسط و عدل در جامعه و رفع اختلاف از آنان است. (حدید/ 25؛ بقره/213)