مصاحبه

  • به مناسبت سالمرگ سیمین دانشور
    ۱۳۹۲/۱۲/۱۸ ۱۴:۲۹

    جامعه و سیاست در دنیای رمان‌های سیمین دانشور

    نگاه دانشور به حاکمیت، نگاهی منفی و ستیزه‌جویانه است. در زمانه‌ای که مردم در تأمین مایحتاج روزانه خود درمانده‌اند حاکم دست در دست اشغالگران خارجی دارد و به ریخت و پاش مشغول است… این نگاه از دیدگاه زن آرمانی سووشون یعنی زری با مایه مذهبی همراه می‌شود، یعنی نویسنده حاکمیت را در زمره امویان و مخالفان آن را در شمار علویان محسوب می‌کند و این نگاه که در ادامه با مایه‌های ملی و بومی نیز در آمیخته می‌شود تا انتهای داستان ادامه می‌یابد. چنین حاکمیتی به‌جای عدالت گستری و حق‌ستانی به ظلم و دزدی مشغول است.