مصاحبه

  • انتشار سومین نقد نامه كوتاه علوم اجتماعي
    ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ ۱۱:۵۴

    نقد 50 کتاب نظریه های جامعهشناسی در یک کتاب

    اين مجلد از نقد نامه ، سومين مجموعه نقد كوتاه در خصوص كتاب هاي حوزه علوم اجتماعي و اولين مجموعه اي است كه صرفاً به گزيده اي از نقدهاي انجام شده پيرامون برخي از كتاب هاي نظريه هاي جامعه شناسي اختصاص يافته است.