مصاحبه

  • از سری دانشجوی ستاره دار
    ۱۳۹۲/۱۲/۶ ۱۴:۰۰

    استاد چاپ مقاله !

    کاری نداشت که کتاب یا مقاله چه حرفی دارد و به چه نیازی جواب می دهد، فقط با همه توان در صدد چاپ مقاله بود! زمانی که استاد ما بود هنوز دانشیار بود، بعداً شنیدم ظاهرا استاد تمام شده است!