مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۲/۱۶ ۱۱:۳۹

    گفتمان توسعه: سرابی ویرانگر

    مجموعه عظیم «توسعه؛ مفاهیم انتقادی در علوم اجتماعی» حاوی صدها مقاله که بالغ بر هزاران صفحه را شامل می‌شود که صرفاً بخش اندکی از حجم عظیم و خارق‌العاده نیروی نظری می‌باشد که طی حدود پنج دهه در این حوزه مصروف گردیده است. با اینحال این حجم عظیم بیش از آنکه مبین روند رو به رشد درک ما از آنچه توسعه خوانده شده باشد، گویای افت و خیزهای مداوم و نقدهایی است که پس از هر دوره شکست، توجیه، اصلاح و تصحیح خطاهای گذشتگان انجام گرفته است.