مصاحبه

 • ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ ۰۹:۵۳

  نگاهی نو به مفاهیم توسعه

  تلاش برای مهار فقر عملا حوزه گسترده ای را برای مداخله گشود که برخی از محققان آن را حوزه اجتماعی خواندند. فقر” سلامتی ” آموزش ” بهداشت” بیکاری ” و غیره به مسایل اجتماعی تبدیل شدند مسایلی که رویارویی با آنها مستلزم دانش علمی مفصلی درباره جامعه و جمعیت آن ” برنامه ریزی اجتماعی گسترده ” و دخالت وسیعی در زندگی روزمره بود. پیدایش حوزه اجتماعی باعث شد که فرایند تصاعدی اجتماعی شدن مردم و تحمیل هنجارهای مسلط به آنها و نیز جذب آنها در دستگاه تولید سرمایه داری میسر گردد.

 • روستا تکیه گاه استقلال ملی
  ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ ۱۷:۰۱

  از روستا آغاز کنیم؟

  لزوم توجه به اقتصادوفرهنگ روستا به عنوان تکیه گاه استقلال ملی و نقطه خیزش انقلاب اسلامی ، لزوم تصحیح نگاه مسئولان به بخش کشاورزی از جمله نکات مهم در این یادداشت است.

 • کهکشان راه روستایی

  یادداشت ذیل ضمن معرفی ظرفیت های جامعه روستایی و نقش آن در استقلال اقتصادی ، الگوی توسعه حاکم بر برنامه ریزی روستایی که موجب افزایش جمعیت زیز خط فقر وهم چنیین معضلات فرهنگی در این مناطق شده را به نقدمی کشد.