مصاحبه

  • ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ ۱۷:۰۱

    کهکشان راه روستایی

    یادداشت ذیل ضمن معرفی ظرفیت های جامعه روستایی و نقش آن در استقلال اقتصادی ، الگوی توسعه حاکم بر برنامه ریزی روستایی که موجب افزایش جمعیت زیز خط فقر وهم چنیین معضلات فرهنگی در این مناطق شده را به نقدمی کشد.