مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ ۱۰:۰۰

    اسلام دین سبز و دوستدار محيط زيست است

    اسلام به نوبه خود هیچ وقت تا اندازه مسیحیت روحانیت خود را از دست نداد. مسلمانان آنطوری که غرب مسیحی باور خود را از دست داد دنیوی نشدند. در پدیده‌هایی که به طبیعت مربوط بودند پویایی بسیار متفاوتی دیده می‌شد.