مصاحبه

  • لئو اشتروس
    ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ ۱۹:۱۸

    ترقی یا بازگشت؟ بحران معاصر در تمدن غربی

    اشتراوس در این سخنرانی، معتقد است تمدن غربی نیازمند ایده­هایی جایگزین برای ایدۀ ترقی است. شاید باید همینجا توقف کنیم یا اگر ناممکن است، بازگردیم. به عبارتی، توبه کنیم و از راه نادرست به راه صحیح بازگردیم. عنوان این سخنرانی* مشخص می­کند که ایدۀ ترقی به یک مسئله تبدیل شده است. می­توان گفت ایدۀ ترقی ما […]