مصاحبه

 • اسلام و علوم اجتماعی
  ۱۳۹۰/۰۸/۲۸ ۲۰:۰۳

  روش شناسی علوم اجتماعی اسلامی

  نویسنده در این مقاله به شاخصهای معرفت شناسی و پاسخ جایگزین می پردازد. وی با تأکید بر روش اجتهاد، بر این باور است که نوشته های اندیشه وارن مسلمان، از سید جمال تا شهید صدر، با دوره های پیشینیان بسیار فرق دارد. در این روش، مسائل امت اسلامی، به ویژه رابطه فرد و جامعه، بررسی می شود، که تا پیش از آن، کمتر بدان می پرداختند.

 • تاملی در امکان علوم اجتماعی اسلامی
  ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ ۱۹:۳۶

  روش شناسی علوم اجتماعی اسلامی

  اول بار سید جمال الدین اسدآبادی نشان داد که قرآن قابلیت ساخت مفاهیم قرآنی درباره جامعه و تاریخ را داراست، و در ادامه، شهید صدر با روش تفسیری خود، به دور ازنگرش گزینشی، به تمام جوانب تفکر اسلامی درباره هستی و جامعه پرداخت. همان گونه که قرآن کریم نیز در فراز و فرود امتها به همه عوامل اشاره دارد، نه یک عامل. نویسنده به سطوح نظریه پردازی علوم اجتماعی اسلامی می پردازد