مصاحبه

  • گزارشی جامعه شناختی از انجمن دانش آموختگان علوم اجتماعی دانشگاه تهران درباره
    ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ ۱۷:۴۰

    سنجه های نگرش به آمریکا در فرهنگ سیاسی مردم ایران

    هویت و چیستی شاکله ایرانیان، متشکل از لایه هایی است که در عین «استقلال از مبدأ تاریخی»، از خصلت «همسویی» و «هم افزایی» نیز بهره می برند. این هویت کلان در کشاکش سه لایه «هویت ملّی» ، «هویت دینی» و «هویت انقلابی» ساخته شده و دارای عناصر «مشابه» ی است که در قدمت فرهنگی ایرانیان به تکوین رسیده است .