مصاحبه

  • نقدی بر فیلم رسوایی
    ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ ۱۰:۵۳

    هزار نکته ی باریک تر ز مو این جاست…

    فیلم «رسوایی» هم فهم ناقصی از مفهوم مردم دارد، هم نگاه اعوری به زن دارد، هم تصویری غیرواقعی از جامعه نشان می دهد و هم اثر نامطلوبی بر اخلاق عمومی می گذارد. در «رسوایی» هیچ زنی دیده نمی شود. هر چه دیده می شود یا باربی های مناسبِ حال بدمن فیلم اند یا حسودانِ بی هنر و همسایه های بی خاصیتی هستند که مشغول سبزی خریدن یا غذاپختن در مطبخ خانه اند.