مصاحبه

  • درباره فیلم"چند متر مکعب عشق" (1)
    ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ ۱۴:۱۳

    زندگی برای عشق و عشق برای زندگی

    فیلم چندمتر مکعب عشق را باید فیلمی زندگی گرا دانست که ریشه های زندگی را در عشق می داند در این فیلم روایتی زندگی ساز از عشق به تصویر کشیده می شود و در داستان فیلم زندگی برای تحقق عشق در جریان است. در واقع عشقی برای زندگی و زندگی ای برای عشق. این فیلم را از این بابت باید فیلمی موفق ارزیابی کرد که به خوبی عشق و زندگی را با هم پیوند می زند.