مصاحبه

  • ،تحلیلی دردمندانه از علل رخوت و دگماتیزم دانش اقتصاد در ایران
    ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ ۱۷:۲۲

    بلای جان اقتصاد

    دکتر عادل پیغامی؛ محقق و مدرس اقتصاد در دانشگاه امام صادق (ع) می‌باشند. این مطلب بخشی از مقاله مفصل ایشان باموضوع جنبش نرم‌افزاری در اقتصاد است.